ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ПРИ НАВЧАННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.19-22

Ключові слова:

пізнавальний інтерес, педагогічна діяльність, проблемна задача, особистість.

Анотація

У статті розглядається проблема формування і розвитку пізнавального інтересу у студентів немовних факультетів при навчанні іноземної мови. Метою статті було розкриття істотних характеристик пізнавального інтересу при навчанні іноземної мови студентів. Проаналізовано тлумачення категорії «педагогічного інтересу», розкрито сутність понять «інтерес», «лінгвокраїнознавчий аспект», у сучасних дослідженнях. Доведено, що саме пізнавальний інтерес є основою фахової компетентності педагога і запорукою його успішної професійної діяльності при навчанні іноземної мови. При навчанні іноземної мови пізнавальний інтерес формується під час – використання бесід та доповідей з країнознавчої тематики; лекцій про значення та роль іноземної мови у навчанні та розвитку особистості; зустрічей та тематичних конференцій з носіями мови; листування з однолітками; випуск стендової інформації країнознавчої спрямованості; підготовка та проведення екскурсій тощо. Автором запропонований пізнавальний підхід до вивчення іноземної мови у ЗВО. Робиться акцент на забезпеченні ефективності діяльності педагогів. Визначено основні положеннями щодо діяльності педагогів: структуровано і організовано навчальний матеріал, які зв’язки різних елементів змісту предмета, як легко здійснюється доступ до предмета, які можливості адаптації змісту навчального матеріалу до конкретних студентів, а також розвиток цього змісту на різних рівнях - від розробників курсів до студентів. У процесі роботи було використано методи аналізу, синтезу, спостереження, бесіди та ін. Проблема формування пізнавального інтересу до вивчення іноземної мови є надзвичайно актуальною. Лише педагог з розвиненим мисленням здатен вирішити задачі сучасної школи, зможе здійснювати ефективну взаємодію з учнями та створити цікаве освітнє середовище.

Біографії авторів

Galyna Bondar

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри іноземних мов

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м.Умань, Україна

Anna Ivanchuk

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри іноземних мов

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м.Умань, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бібік Н.М. Пізнавальний інтерес як умова суб’єктності навчання молодших школярів. Педагогічний дискурс. 2011. Вип. 10. С.53−56.

Боднар А.Я. Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення. Наукові записки (Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота). 2014. Т. 162. С.32−38.

Бойко Н.О. Формування пізнавального інтересу у школярів у колективній діяльності. Придніпровський науковий вісник. 1998. № 71 (138). С.19−23.

Казачінер О. С. Формування пізнавального інтересу в учнів із низькою мотивацією до вивчення іноземної мови в середній загальноосвітній школі. Наукові записки кафедри педагогіки. 2015. Вип. 38. С.110-119.

Лях О. В. Шляхи розвитку в учнів інтересу до вивчення іноземної мови. Молодий вчений. 2016. № 10. С.265−269.

Ольшанський Д. Засоби стимулювання пізнавальних інтересів учнів на уроках іноземної мови. Рідна школа. 2004. № 5. С.54-60.

Терлецька Л.П. Пізнавальний інтерес як вирішальний чинник діяльнісної активізації учнів. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія: Педагогічні та історичні науки. 2013. Вип. 111. С.172−178. U

Чевичелова О.О. Формування пізнавального інтересу студентів технічних ВНЗ до вивчення іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2015. Вип. 43. С.587−592.

References

Bibik, N.M. (2011). Piznavalnyi interes yak umova subiektnosti navchannia molodshykh shkoliariv [Cognitive interest as a condition for the subjectivity of younger schoolchildren]. Pedagogical discourse, 10, 53−56. [in Ukrainian].

Bodnar, A. Ya. (2014). Shliakhy formuvannia piznavalnoho interesu osobystosti v protsesi profesiinoho samovyznachennia [Ways of forming the cognitive interest of the individual in the process of professional self-determination]. Naukovi zapysky (Pedahohichni, psykholohichni nauky ta sotsialna robota), 162, 32−38. [in Ukrainian].

Boiko, N.O. (1998). Formuvannia piznavalnoho interesu u shkoliariv u kolektyvnii diialnosti [The formation of schoolchildren cognitive interest in team work]. Prydniprovskyi naukovyi visnyk, 71 (138), 19−23 [in Ukrainian].

Kazachiner, O.S. (2015). Formuvannia piznavalnoho interesu v uchniv iz nyzkoiu motyvatsiieiu do vyvchennia inozemnoi movy v serednii zahalnoosvitnii shkoli [The formation of pupils cognitive interest of pupils with low motivation to foreign language studying at secondary school]. Naukovi zapysky kafedry pedahohiky, 38, 110−119. [in Ukrainian].

Liakh, O.V. (2016). Shliakhy rozvytku v uchniv interesu do vyvchennia inozemnoi movy [Ways of developing pupils' interest to foreign language learning]. Young scientist, 10, 265−269. [in Ukrainian].

Olshanskyi, D. (2004). Zasoby stymuliuvannia piznavalnykh interesiv uchniv na urokakh inozemnoi movy [Means of stimulating pupils cognitive interests at foreign language lessons]. Ridna shkola, 5, 54−60 [in Ukrainian].

Terletska, L.P. (2013). Piznavalnyi interes yak vyrishalnyi chynnyk diialnisnoi aktyvizatsii uchniv [Cognitive interest as determinative factor of pupils activity activation]. Scientific notes of the National Pedagogical University named after M.P. Dragomanov. Series: Pedagogical and Historical Sciences, 111, 172−178. [in Ukrainian].

Chevychelova, O.O. (2015). Formuvannia piznavalnoho interesu studentiv tekhnichnykh VNZ do vyvchennia inozemnoi movy [The formation of cognitive interest of students of technical universities to foreign language studying]. Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh, 43, 587−592. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті