ВИКОРИСТАННЯ ЧАСТКОВО-ПОШУКОВОГО ТА ПОШУКОВОГО МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН В АГРАРНИХ ЗВО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.23-26

Ключові слова:

частково-пошуковий метод, пошуковий метод, математичні дисципліни, студенти-аграрії, аграрні ЗВО.

Анотація

Необхідність забезпечити студентів-аграріїв знаннями з математики, уміннями та навичками, які необхідні для оволодіння фахових дисциплін, успішної професійної діяльності, у тому числі і дослідницької, потребує коригування змісту математичної підготовки майбутніх фахівців-аграріїв, що, в свою чергу, вимагає використання спеціально підібраних методів навчання математичних дисциплін. Водночас у вітчизняній педагогіці бракує досліджень, присвячених визначенню методів навчання, на які спираються у процесі вивчення математичних дисциплін в аграрних ЗВО. Мета дослідження – теоретичне обґрунтування необхідності використання частково-пошукового та пошукового методів та демонстрація застосування цих методів на прикладах. Для реалізації поставленої мети було використано теоретичні та емпіричні методи дослідження. Продемонстровано, що використання частково-пошукового методу навчання сприяє переходу знань у переконання, формує вміння самостійно здобувати знання, сприяє розвитку логічного мислення, виховує інтерес до науково-пошукової діяльності. При впровадженні пошукового методу в освітній процес у студентів проявляються ініціатива, самостійність, творчий пошук у дослідницькій діяльності, відбувається розвиток здібності до творчої діяльності. Наведено приклади використання частково-пошукового та пошукового методів.

Біографія автора

Nataliia Borozenets

кандидат педагогічних наук

старший викладач кафедри вищої математики

Сумський національний аграрний університет, м.Суми, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Борозенець Н.С. Місце математичних дисциплін у професійній підготовці майбутніх фахівців-аграріїв. Фізико-математична освіта. 2020. Випуск 1 (23). С.16-22.

Нестеренко А.М., Щерба В.О. Проблемне навчання вищої математики студентів технічних спеціальностей. Вісник Черкаського національного. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. 2017. № 16. С.63−69.

Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Семенець С.П. Методи навчання в системі розвивальної освіти. Вісник Запорізького національного університету. 2006. № 1. С.178−184.

Фіцула М.М. Педагогіка: навчальний посібник. Київ: Академвидав «Альма-матер», 2007. 560 с.

References

Borozenets, N.S. (2020). Mistse matematychnykh dystsyplin u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh fakhivtsiv-ahrariiv [The place of mathematical disciplines in the professional training of future agricultural specialists]. Fizyko-matematychna osvita, 1 (23), 16−22. [in Ukrainian].

Nesterenko, A.M., & Shcherba, V.O. (2017). Problemne navchannia vyshchoi matematyky studentiv tekhnichnykh spetsialnostei [Problem training of higher mathematics of technical specialty students]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho un-tu. Seriia: Pedahohichni nauky, 16, 63−69. [in Ukrainian].

Ortynskyi, V.L. (2009). Pedahohika vyshchoi shkoly: navchalnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Higher school pedagogy: a textbook for students of higher educational institutions]. Tsentr uchbovoi literatury. [in Ukrainian].

Semenets, S.P. (2006). Metody navchannia v systemi rozvyvalnoi osvity [Teaching methods in the system of developmental education]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu,1, 178−184. [in Ukrainian].

Fitsula, M.M. (2007). Pedahohika [Pedagogy]. Akademvydav «Alma-mater». [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті