ВИМОГИ ЩОДО ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.31-34

Ключові слова:

привабливість професії вчителя, статус вчителя, роль вчителя.

Анотація

Метою нашої статті є аналіз привабливості професії вчителя. У теоретичній частині роботи ми розглянули статус людини в загальному контексті, а саме вроджений та набутий статус. Далі ми зосередилися на ролях вчителя, які виконуються в рамках професійної практики. Ми вказуємо на сучасну кризу професії вчителя. В емпіричній частині нами представлено дослідження Інституту освітньої політики Міністерства освіти, науки, досліджень і спорту Словацької Республіки щодо привабливості професії вчителя. З наведеного вище дослідження наведемо відповіді респондентів на запитання: Чому Ви вирішили стати вчителем? А чому ви вирішили не стати вчителем? У дискусії ми представимо як позитивний погляд на привабливість вчителя, так і негативні сторони професії вчителя.

Біографія автора

Peter Vansač

доктор теології, професор

Університет охорони здоров’я та соціальної роботи Св.Єлизавети в м.Братислава

м.Михайлівці, Словаччина

Посилання

Список використаної літератури

Černotová M. a kol. Uplatnenie absolventov učiteľstva v praxi a ich reflexia pregraduálnej prípravy. Prešov: Prešovská univerzita, 2006, 205 s. ISBN80-8068-317-4.

Kosová B. a kol. Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov. Banská Bystrica: Belianum, 2015. 226 s. ISBN 978-80-557-0860-7.

Nemcová J. Profesia učiteľa predpimárneho vzdelávania z pohľadu budúcich učiteľov, In: Jaslovská B., Tóblová E. Zborník príspevkov k medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii, Súčasnosť A Perspektívy Pregraduálnej Prípravy Učiteľov Aká Je A Aká By Mohla Byť Príprava Budúcich Učiteľov, Univerzita Komenského v Bratislave, 2019, (s.91–103). ISBN: 978-80-223-4847-8.

Ondek P. Postavenie učiteľa na Slovensku. [cit.2022-26-01]. URL: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/Postavenie-ucitela-na-Slovensku.alej (дата звернення: 15.02.2022)

Ondrejkovič P. Rola edukátora v súčasnej spoločnosti. Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti − teoreticko-metodický seminár. Bratislava. s.13–24.

Perignáthová M. Atraktivita učiteľského povolania, Inštitút vzdelávacej politiky, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Október 2019. [cit. 2022-26-01]. URL: https://www.minedu.sk/data/att/15376.pdf (дата звернення: 15.02.2022)

Ručková G., Varečková Ľ. Psychologická príprava učiteľov odborných predmetov a rola učiteľa v kontexte povolania ako predpoklad pre zvládanie záťaže vo svojej profesii. Medzinárodný Vedecký Časopis Mladá Veda. 2017. № 7 (5). s.87−103. ISSN 1339-3189

References

Černotová, M. Et al. (2006). Uplatnenie absolventov učiteľstva v praxi a ich reflexia pregraduálnej prípravy [Application of teacher graduates in practice and their reflection on undergraduate training]. Prešovská Univerzita [in Slovakian].

Kosová, B. Et al. (2015). Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov [Professional training of future teachers]. Belianum [in Slovakian].

Nemcová, J. (2019). Profesia učiteľa predpimárneho vzdelávania z pohľadu budúcich učiteľov [The profession of pre-primary education from the perspective of future teachers]. Proceedings of the International scientific conference − Súčasnosť A Perspektívy Pregraduálnej Prípravy Učiteľov Aká Je A Aká By Mohla Byť Príprava Budúcich Učiteľov (pp.91−103). Univerzita Komenského v Bratislave. [in Slovakian].

Ondek, P. Postavenie učiteľa na Slovensku [The position of the teacher in Slovakia]. [cit. 2022-26-01]. URL: https://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/udalosti-oznamy/Postavenie-ucitela-na-Slovensku.alej [in Slovakian].

Ondrejkovič, P. Rola edukátora v súčasnej spoločnosti [The role of the educator in contemporary society]. Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti-teoreticko-metodický seminár (pp.13−14). [in Slovakian].

Perignáthová, M. Atraktivita učiteľského povolania [Attractiveness of the teaching profession]. Inštitút vzdelávacej politiky. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Október 2019. [cit. 2022-26-01]. URL: https://www.minedu.sk/data/att/15376.pdf [in Slovakian].

Ručková, G., & Varečková, Ľ. (2017). Psychologická príprava učiteľov odborných predmetov a rola učiteľa v kontexte povolania ako predpoklad pre zvládanie záťaže vo svojej profesii [Psychological training of teachers of vocational subjects and the role of the teacher in the context of the profession as a prerequisite for coping with the burden in their profession]. Medzinárodný Vedecký Časopis Mladá Veda, 7 (5), 87−103) [in Slovakian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті