АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.40-43

Ключові слова:

педагогічна свідомість, особистість, студенти, психологічні особливості, професійна підготовка

Анотація

Актуальність дослідження полягає у визначенні ролі особистості викладача у забезпеченні якісної професійної підготовки студентів закладів вищої освіти. Проблема визначення ролі особистості викладача у забезпеченні якості професійної підготовки студентів закладів вищої освіти досить актуальна: по-перше, викладач вищої школи має важливу місію – становлення підростаючого покоління нації, по-друге, цього вимагають нові соціально-економічні умови розвитку нашої країни; по-третє, існує пряма залежність між психологічною готовністю до педагогічної діяльності та рівнем розвитку педагогічної свідомості викладачів вищих шкіл. Метою дослідження є теоретичне обґрунтування технологічної моделі організаційно-методичної системи формування педагогічної свідомості викладачів вищої школи. Для досягнення мети були використані методи дослідження: теоретичні та емпіричні. У процесі дослідження обґрунтована технологічна модель організаційно-методичної системи формування педагогічної свідомості викладачів вищої школи. Ця система подається як цілісне утворення, що містить в собі мету, завдання, принципи, функціонально-діяльнісні складові системи та цілісний взаємозвʼязок компонентів: змістово-діяльнісного, мотиваційно-ціннісного, оціночно-рефлексивного, які визначають особистість кожного викладача вищої школи та забезпечують ефективність та оптимальність формування та розвитку його педагогічної свідомості.

Біографія автора

Inna Varnavska

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра професійної освіти

Херсонський державний аграрно-економічний університет

м.Херсон, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бурченкова Л.Ш. Опыт теоретического анализа проблемы самореализации с целью создания авторской модели. Молодой ученый. 2015. №20. С.515−519.

Каплінський В.В. Методика викладання у вищій школі: навчальний посібник. Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015. 224 с.

Маралов В.Г. Основы самопознания и саморазвития: Учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений. Москва: Академия, 2004. 256 с.

Нечаев Н.Н. Профессиональное сознание как центральная проблема психологии и педагогики высшей школы. Москва: Знание, 1988. С.3–37.

Педагогіка вищої школи підручник / В.П.Головенкін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і доповн. Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с.

References

Burchenkova, L.Sh. (2015). Opyt teoreticheskogo analiza problemy samorealizatsii s tselʼyu sozdaniya avtorskoy modeli [Experience of theoretical analysis of the problem of self-realization in order to create an authorʼs model]. Molodoy uchenyy, 20, 515−519. [in Russian].

Kaplinsʹkyy, V.V. (2015). Metodyka vykladannya u vyshchiy shkoli: [Methods of teaching in high school]. Niland LTD. [in Ukrainian].

Maralov, V.G. (2004). Osnovy samopoznaniya i samorazvitiya [Fundamentals of self-knowledge and self-development]. Akademiya. [in Russian].

Nechayev, N.N. (1988). Professionalʼnoye soznaniye kak tsentralʼnaya problema psikhologii i pedagogiki vysshey shkoly [Professional consciousness as the central problem of psychology and pedagogy of higher education]. Znaniye. [in Russian].

Holovenkin, V.P. (2019) Pedahohika vyshchoyi shkoly [Pedagogy of higher school]. KPI im. Ihorya Sikorsʹkoho. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті