ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.48-51

Ключові слова:

здоров’я, здоров’язбережувальні компетентності, здоровий спосіб життя, молодший шкільний вік, учні.

Анотація

Актуальність проблеми полягає в тому, що здоров’я населення країни – найвища національна цінність, і відродження нації має розпочатися саме зі здоров’я, насамперед − дітей. Сучасні школярі – це основний потенціал населення, здоров’я якого є показником процвітання країни, тому вивчення здоров’я дітей дуже важливе в наш час, оскільки проблеми зі здоров’ям молодших школярів потребують нових підходів. Метою статті є визначення компетентності школярів у питаннях здоров’язбереження у молодшому шкільному віці. У дослідженні ми використовували наступні методи: систематизації та аналізу науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження, пошуково-бібліографічний; інтерпретаційно-аналітичний; теоретичний та експериментальний для формулювання висновків дослідження. Результат дослідження показав, що за допомогою аналізу психолого-педагогічної літератури нам удалося зрозуміти сутність здоров’я та шляхи формування здоров’язбережувальної компетентності. Встановили, що система освіти, яка склалася, не сприяє її формуванню. Нами визначено, що формування здоров’язбережувальної компетентності у молодших школярів буде проходити ефективніше, якщо буде створено такі умови, як раціонально організований режим дня, збалансоване харчування, оптимальний руховий режим, заняття з фізичної культури на відкритому повітрі, процедури, що гартують відповідаютимуть віку учнів, регулярне якісне медичне обслуговування, сприятливі гігієнічно-побутові умови, і навіть приклад сім’ї та педагогів.

Біографія автора

Olena Voloshyn

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра анатомії, фізіології та валеології

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

м.Дрогобич, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бадрак С. Щоб здоровими зростати, корисну їжу треба вживати: інтегроване заняття. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. 2010. №6. С.22–23.

Балютіна К. Здоров’я дитини – національна проблема. Початкова школа: науково-методичний журнал. 2010. № 9. С.29–32.

Батова Г. Д. Здоров’я дитини в сучасному світі. Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал. 2011. №12. С.26–27.

Іванова О. Збережи своє здоров’я сам: заняття для старших дошкільнят. Дошкільне виховання: Щомісячний науково-методичний журнал для педагогів і батьків МОН України. 2010. №3. С.20–21.

Мадзігон В.М. Проблематика та перспектива інформатизації освіти. Київ: Либідь, 2006. 112 с.

Пометун О.П. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. Науково-методичний посібник. Київ: “А.С.К.”, 2005. 328 с.

Посохова В.В. Здоровий спосіб життя сім’ї як запорука успішного формування здорового молодого покоління: [батьківські збори]. Шкільний бібліотекар: науково-методичний журнал. 2011. №4. С.21–22.

Смирнова Н. Здоров’язберігаюча педагогіка та технології її реалізації. Позакласний час: На допомогу вчителю. 2010. №9. С.88−100.

Сущенко Л.П. Соціальні технології культивування здорового способу життя людини. Запоріжжя: Запоріз. держ. ун-т., 1999. 308 с.

Христосенко О. Антоненко О. Здоров’я дітей – багатство нації: (програма виховної роботи з учнями 1-4 класів). Початкова школа: науково-методичний журнал. 2010. № 10. С. 44–46.

References

Badrak, S. (2010). Shchob zdorovymy zrostaty, korysnu yizhu treba vzhyvaty: intehrovane zaniattia [To grow healthy, healthy food should be eaten: an integrated activity]. Doshkilne vykhovannia: Shchomisiachnyi naukovo-metodychnyi zhurnal dlia pedahohiv i batkiv MON Ukrainy, 6, 22–23. [in Ukrainian].

Baliutina, K. (2010). Zdorov’ia dytyny – natsionalna problema [Child health is a national issue]. Pochatkova shkola: naukovo-metodychnyi zhurnal, 9, 29–32. [in Ukrainian].

Batova, H.D. (2011). Zdorov’ia dytyny v suchasnomu sviti [Child health in today’s world]. Shkilnyi bibliotekar, 12, 26–27. [in Ukrainian].

Ivanova, O. (2010). Zberezhy svoie zdorov’ia sam: zaniattia dlia starshykh doshkilniat [Take care of your health: activities for older preschoolers]. Doshkilne vykhovannia: Shchomisiachnyi naukovo-metodychnyi zhurnal dlia pedahohiv i batkiv MON Ukrainy, 3, 20 – 21. [in Ukrainian].

Madzihon, V.M. (2006). Problematyka ta perspektyva informatyzatsii osvity [Problems and prospects of informatization of education]. Lybid [in Ukrainian].

Pometun, O.P. (2005). Suchasnyi urok. Interaktyvni tekhnolohii navchannia [A modern lesson. Interactive learning technologies]. A.S.K. [in Ukrainian].

Posokhova, V.V. (2011). Zdorovyi sposib zhyttia sim’i yak zaporuka uspishnoho formuvannia zdorovoho molodoho pokolinnia: [batkivski zbory] [Healthy lifestyle of the family as a guarantee of successful formation of a healthy young generation: [parent meeting]. Shkilnyi bibliotekar, 4, 21–22. [in Ukrainian].

Smyrnova, N. (2010). Zdorov’iazberihaiucha pedahohika ta tekhnolohii yii realizatsii [Healthy pedagogy and technologies of its implementation]. Pozaklasnyi chas: Na dopomohu vchyteliu, 9, 88−100. [in Ukrainian].

Sushchenko, L.P. (1999). Sotsialni tekhnolohii kultyvuvannia zdorovoho sposobu zhyttia liudyny [Social technologies for cultivating a healthy lifestyle]. Zaporiz. derzh. un-t. [in Ukrainian].

Khrystosenko, O., & Antonenko, O. (2010). Zdorov’ia ditei – bahatstvo natsii: (prohrama vykhovnoi roboty z uchniamy 1-4 klasiv) [Children’s health − the wealth of the nation: (program of educational work with students in grades 1-4)]. Pochatkova shkola, 10, 44–46. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті