КОМУНІКАТИВНА СПРЯМОВАНІСТЬ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «БУДОВА СЛОВА» В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.59-64

Ключові слова:

будова слова, морфема, комунікативні уміння, освітній процес, уроки української мови, учні початкової школи.

Анотація

Відповідно до поставленої мети в статті узагальнено та схарактеризовано базові вимоги до розділу «Будова слова», що передбачені чинною програмою з української мови для учнів початкової школи; визначено ефективні методи та прийоми формування в молодших школярів таких понять як основа слова, закінчення, корінь, префікс, суфікс; запропоновано завдання, які сприятимуть розвитку комунікативних умінь молодших школярів під час вивчення морфемної будови слова в початковій школі. Методи дослідження: аналіз і синтез, ідеалізація (абстрагування), узагальнення, індукція та дедукція, які в сукупності допомогли розкрити задекларовану тему дослідження та встановити особливості роботи над розділом «Будова слова» в 3-му класі початкової школи. У розвідці встановлено, що систематична й творча робота над семантикою слова під час опрацювання розділу «Будова слова» допомагає розвивати і підвищувати учнівський інтерес до української мови, вчить практично застосовувати словотвірні засоби рідної мови; сприяє орфоепічній і орфографічної грамотності, формуванню мовленнєвого самоконтролю і розвитку комунікативних умінь, а також підвищенню інтересу до вивчення української мови.

Біографії авторів

Svitlana Hirniak

доктор філологічних наук, доцент

професор кафедри філологічних дисциплін та методики їх викладання у початковій школі

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

м. Дрогобич, Україна

Halyna Rozlutska

доктор педагогічних наук, професор

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м. Ужгород, Україна 

Посилання

Список використаної літератури

Зимульдінова А.С., Проць М.М. Методичні рекомендації щодо складання державного іспиту з методики викладання української мови для студентів спеціальності «Початкове навчання» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»: навчально-методичний посібник. Дрогобич: Посвіт, 2006. 135 с.

Каніщенко А.П., Чабайовська М.І. Українська мова. Методика роботи над одним словом. Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. 128 с.

Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М.С. Вашуленка. Київ: Літера ЛТД, 2011. 364 с.

Методика викладання української мови / За ред. С.І. Дорошенка. Київ: Вища школа, 1992. С.179–187.

Нова українська школа: концептуальні засади реформування середньої школи / МОН України, 2016. 40 с.

Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli (дата звернення: 05.01.2022 р.).

Проць М.М., Зимульдінова А.С. Методика викладання української мови в початкових класах (методика фонетики, граматики, правопису). Частина ІІІ. Навчально-методичний посібник. Дрогобич: Вимір, 2008. 279 с.

Савченко О.Я. Сучасний урок в початкових класах. Київ: Магістр-S, 1997. 255 с.

Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: підручник для студентів педагогічних факультетів. Київ: Абрис, 1997. 416 с.

Чемоніна Л.В. Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початкових і середніх класах загальноосвітньої школи: автореф. дис. канд. пед. наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія і методика навчання української мови. Київ: Інститут педагогіки АПН України, 2009. 23 с.

References

Zymuldinova, A.S., Prots, M.M. (2006). Metodychni rekomendatsii shchodo skladannia derzhavnoho ispytu z metodyky vykladannia ukrainskoi movy dlia studentiv spetsialnosti «Pochatkove navchannia» osvitno-kvalifikatsiinoho rivnia «Bakalavr» [Methodical recommendations for passing the state exam on the methods of teaching the Ukrainian language for students specializing in «Primary Education» educational qualification level «Bachelor»]. Posvit. [in Ukrainian].

Kanishchenko, A.P., & Chabaiovska, M.I. (2011). Ukrainska mova. Metodyka roboty nad odnym slovom [Ukrainian language. Methods of working on one word]. Navchalna Knyha – Bohdan. [in Ukrainian].

Vashulenko, M.S. (Ed.). (2011). Metodyka navchannia ukrainskoi movy v pochatkovii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Methods of teaching the Ukrainian language in primary school: a manual for students of higher educational institutions. Litera LTD. [in Ukrainian].

Doroshenko, S.I. (1992). Metodyka vykladannia ukrainskoi movy [Methods of teaching the Ukrainian language]. Vyshcha Shkola. [in Ukrainian].

Doroshenko, S.I. (2016). Nova ukrainska shkola: kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [Methods of teaching the Ukrainian language]. Ministry of education of Ukraine. [in Ukrainian].

Prohramy dlia serednoi zahalnoosvitnoi shkoly. 1–4 klasy [Programs for secondary comprehensive school. Grades 1–4]. https://mon.gov.ua/ua/osvita/ zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli. [in Ukrainian].

Prots, M.M., & Zymuldinova, A.S. (2008). Metodyka vykladannia ukrainskoi movy v pochatkovykh klasakh (metodyka fonetyky, hramatyky, pravopysu) [Methods of teaching the Ukrainian language in primary school (methods of phonetics, grammar, spelling)]. Vymir. [in Ukrainian].

Savchenko, O.Ya. (1997). Suchasnyi urok v pochatkovykh klasakh [Modern lesson in elementary school]. Magistr-S. [in Ukrainian].

Savchenko, O.Ya. (1997). Dydaktyka pochatkovoi shkoly: pidruchnyk dlia studentiv pedahohichnykh fakultetiv [Primary school didactics: a textbook for students of pedagogical faculties]. Abris. [in Ukrainian].

Chemonina L.V. (2009). Nastupnist i perspektyvnist vyvchennia slovotvoru ukrainskoi movy v pochatkovykh i serednikh klasakh zahalnoosvitnoi shkoly [Continuity and prospects of studying word formation of the Ukrainian language in primary and secondary grades of comprehensive school] [Extended abstract of Candidate dissertation]. Institute of Pedagogy of the Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті