ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОГО НАВЧАННЯ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН У СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.69-72

Ключові слова:

дистанційне навчання, комп’ютерні математичні системи, інформаційно-комунікаційні технології, математична підготовка фахівців, методика навчання.

Анотація

Однією з новацій, що успішно розвиваються, в організації навчального процесу є дистанційне навчання – якісно новий і прогресивний вид отримання знань студентами за допомогою сучасних інформаційних та комунікаційних освітніх технологій на відстані від закладу вищої освіти. Мета нашої статті - виявити зв’язок успішності та якості підготовки майбутнього фахівця в галузі економіки, що навчається дистанційно, яка залежить від ефективної методики навчання та організації цього процесу. Опис застосованих методів дослідження. Теоретичні: аналіз педагогічної та спеціальної літератури з метою обґрунтування необхідності використання новітніх сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в процесі дистанційного навчання; узагальнення результатів вітчизняних та закордонних досліджень із зазначеної проблеми. Емпіричні: педагогічні спостереження, бесіди з викладачами та здобувачами вищої освіти щодо використання комп’ютерних математичних систем: Mathematica, Maple, MatLab, MathCAD під час вивчення математичних дисциплін. Зроблено висновок про те, що вирішення проблеми якісного підвищення рівня математичної та загальної професійної підготовки майбутніх економістів загалом залежить від успішного розвитку та функціонування методичного компонента навчання математичних дисциплін студентів ЗВО.

Біографії авторів

Ludmyla Husak

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем

Вінницький торговельно-економічний інститут

Державний торговельно-економічний університет

м.Вінниця, Україна

 

Larisa Radzihovska

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем

Вінницький торговельно-економічний інститут

Державний торговельно-економічний університет

м.Вінниця, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Гулівата І.О., Гусак Л.П, Радзіховська Л.М. Вища та прикладна математика: теорія ймовірностей: навч. посібник. Вінниця: Видавничо-редакційний відділ ВТЕІ КНТЕУ, 2018. 208 с.

Ткаченко Л.В., Хмельницька О.С. Особливості впровадження дистанційного навчання в освітній процес закладу вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. №75. Т.3. С.91-96.

References

Gulivata, I.O., Gusak, L.P, & Radzikhovsʹka, L.M. (2018). Vyshcha ta prykladna matematyka: teoriya ymovirnostey [Higher and applied mathematics: probability theory]. VTEI KNTEU, 208. [in Ukrainian].

Tkachenko, L.V., & Khmelʹnytsʹka, O.S. (2021). Osoblyvosti vprovadzhennya dystantsiynoho navchannya v osvitniy protses zakladu vyshchoyi osvity [Features of the introduction of distance learning in the educational processof higher education]. Pedahohika formuvannya tvorchoyi osobystosti u vyshchiy i zahalʹnoosvitniy shkolakh, 75, 91−96. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті