МЕТОД ПРОЕКТІВ У НАВЧАННІ ПРАКТИЧНОЇ ГРАМАТИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.73-76

Ключові слова:

метод проектів, проект, прагматичне навчання, навчання у взаємодії, граматика англійської мови

Анотація

Актуальність дослідження зумовлена необхідністю в теоретичному осмисленні досвіду використання методу проектів у навчанні граматики англійської мови, якому характерна практична роль, і є ефективним у підготовці інтелектуального потенціалу майбутніх учителів англійської мови для подальшої професійної діяльності у закладах освіти. Мета статті полягає у дослідженні актуальності та ефективності методу проекту в навчанні граматики англійської мови на основі теоретичного аналізу та емпіричного дослідження. Здійснено теоретичний аналіз методу проектів як дієвої технології навчання граматики англійської мови; формування цілісного знання щодо застосування методу проектів у навчанні граматики англійської мови стало можливим завдяки використанню методу синтезу; за допомогою порівняння, узагальнення, спостереження та опитування з’ясовано, що метод проектів підвищує мотивацію у студентів до навчання, до предмету дослідження, поглиблює знання граматичного матеріалу, формує дослідницькі навички роботи над темою проекту та вміння публічного виступу.

Біографія автора

Svitlana Derkach

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра англійської мови та методики її навчання

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

м.Умань, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Деркач С.П. Методологічні засади кооперативного навчання. Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2016. № 2 (12). С.350−355.

Кальнік О.П. Контроль навчальних досягнень з іноземної мови студентів ВНЗ за допомогою методу проектів. URL: http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/334/1/Kalnik_OP_Kontrol_Za_Dop_Proektiv.pdf (дата звернення: 03.06.2021).

Килпатрик В.Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе / пер. с англ. Е.Н.Янжул. Львів: Брокгауз-Ефрон, 1925. 43 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С.Полат. Москва: Академия, 2000.

Пахомова Н.Ю. Учебный проект: его возможности. Учитель. 2000. № 4. С.52−55.

Пахомова Н.Ю. Метод проектов. Информатика и образование. Международный специальный выпуск журнала: Технологическое образование. 1996. С.92−96.

Полат Е.С. Метод проектов на уроках иностранного языка. Иностранные языки в школе. 2000. № 2,3. C.37−45.

Хуторской А. В. Развитие одаренности школьников: Методика продуктив. обучения. Моква: ВЛАДОС, 2000. 319 с.

Деркач С.П. Reflection on the New Teacher Development. Інновації в сучасній освіті: український та світовий контекст: матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції (Умань, 18–19 квітня 2019 рік). Умань, 2019. С. 72–73.

References

Derkach, S.P. (2016). Metodolohichni zasady kooperatyvnoho navchannia [Methodolocical aspects of cooperative learning]. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 2 (12), 350−355. [in Ukrainian].

Kalnik, O.P. Kontrol navchalnykh dosiahnen z inozemnoi movy studentiv VNZ za dopomohoiu metodu proektiv [Control of academic achievements in a foreign language of university students using the project method]. http://77.121.11.9/bitstream/PoltNTU/334/1/Kalnik_OP_Kontrol_Za_Dop_Proektiv.pdf [in Ukrainian].

Kylpatryk, V.Kh. (1925). Metod proektov. Prymenenye tselevoi ustanovky v pedahohycheskom protsesse [Method of projects. Application of the target setting in the pedagogical process]. Brokhaus-Efron [in Russian].

Polat, E.S. (2000). Novyje pedahohycheskiye i informatsyonnyie tekhnolohyy v sisteme obrazovania [New pedagogical and information technologies in the education system]. Akademiya [in Russian].

Pakhomova, N.Yu. (2000). Uchebnyi proekt: yego vozmozhnosti [Learning project: its possibilities] Uchitel, 4, 52−55. [in Russian].

Pakhomova, N.Yu. (1996). Metod proektov [Method of projects] Informatika i obrazovanie. Mezhdunarodnyj spetsyalnyj vypusk zhurnala: Tekhnolohicheskoe obrazovanie, 92−96. [in Russian].

Polat, E.S. (2000). Metod proektov na urokakh inostrannoho yazyka [Method of projects at foreign language lessons] Inostrannыe yazyky v shkole, 2,3, 37−45. [in Russian].

Khutorskoi, A. V. (2000). Razvitie odarennosti shkolnikov [Development of schoolchildren talents], Vlados. [in Russian].

Derkach, S.P. (2019). Reflection on the New Teacher Development. Proceedings of the II International conference − Innovatsii v suchasnii osviti: ukrainskyi ta svitovyi kontekst (pp.72–73). [in English].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті