ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНОСТІ ФАХІВЦІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ДИСКУРСУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.86-89

Ключові слова:

професійна мобільність, прояви професійної мобільності, фахівці спеціальної освіти.

Анотація

У статті здійснено теоретичний аналіз проблеми професійної мобільності фахівців спеціальної освіти в аспекті міждисциплінарного підходу. Метою статті є аналіз проблеми професійної мобільності фахівців спеціальної освіти у міждисциплінарному дискурсі та визначення варіантів її проявів у професійній діяльності. Аналіз наукових публікацій засвідчив, що професійна мобільність є міждисциплінарною категорією. Соціально-економічний напрям дослідження професійної мобільності спрямований на вивчення процесів зміни професії, посади, місця роботи. Для психології актуальним є вивчення психологічної готовності фахівців до зміни професії та адаптації до нової. У педагогічному аспекті професійна мобільність розглядається з позиції зміни характеру та змісту діяльності у відповідності до нової ситуації, вимог, викликів сьогодення. Узагальнення різних концептуальних підходів до вивчення професійної мобільності засвідчило, що в аспекті професійної діяльності фахівців спеціальної освіти вона проявляється у двох напрямах: зміні професії та змін у структурі професійної діяльності (змісту, характеру, умов праці, особливостей діяльності та ін.). Другий напрям є більш актуальним для розвитку професійного потенціалу спеціальної освіти та визначений нами як перспективний для подальших наукових розвідок.

Біографія автора

Tetіana Dokuchyna

кандидат педагогічних наук, доцент кафедра спеціальної та інклюзивної освіти Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка м. Кам’янець-Подільський, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Нова українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 10.03.2022).

Біль М.М. Мобільність населення: теоретична сутність і видова різноманітність. Економіка і суспільство. 2016. Випуск 7. С.645−652.

Стрюк М.І., Семерніков С.О., Стрюк А.М. Мобільність: системний підхід. Інформаційні технології і засоби навчання. 2015. Випуск 5 (49). С.37−70.

Сушенцева Л.Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика: монографія. Кривий Ріг: Видавничий дім, 2011. 439 с.

Прохоренко Т.Г. Професійна мобільність як фактор професійної успішності. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». 2007. Випуск 4 (35). С.167−174.

Великий тлумачний словник сучасної української мови: 250000 / ред. В.Т. Бусел. Київ; Ірпінь: Перун, 2005. Том VIII. 1728 с.

Sorokin P. Social and Cultural Mobility. New York: The Free Press. 1959. 645 p.

Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century / еdited by J. Urry. 1st ed. London: Routledge. 1999. 272 р.

Білик О. Формування мобільності та міграційної рухливості носіїв людського капіталу. Вісник Хмельницького національного університету. 2005. № 3. С.246−250.

Пілецька Л.С. Психологічна сутність професійної мобільності особистості. Актуальні проблеми психології : зб. наук. праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Київ: ЛАДО, 2013. Випуск 40 (1). С.368−371.

Пріма Р.М. Професійна мобільність фахівця як наукова проблема. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2008. № 1. С. 127-132.

Дячок Н.В. Професійна мобільність як показник якості педагогічної освіти. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2020. Випуск 33. С.70−75.

References

Ofitsiinyi sait Ministerstva osvity i nauky Ukrainy (2016). Nova ukrainska shkola: Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly [New Ukrainian school: Conceptual foundations of secondary school. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf [in Ukrainian].

Bill, M.M. (2016). Mobilnist naselennia: teoretychna sutnist i vydova riznomanitnist [Population mobility: theoretical essence and species diversity]. Ekonomika i suspilstvo, 7, 645–652 [in Ukrainian].

Stryuk, M.I., Semernikov, S.O., Stryuk, A.M. (2015). Mobility: a systems approach. [Mobilnist: systemnyi pidkhid]. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia, 5 (49), 37−70 [in Ukrainian].

Sushentseva, L.L. (2011). Formuvannia profesiinoi mobilnosti maibutnikh kvalifikovanykh robitnykiv u profesiino-tekhnichnykh navchalnykh zakladakh: teoriia i praktyka [Formation of professional mobility of future skilled workers in vocational schools: theory and practice]. Vydavnychyi dim [in Ukrainian].

Prokhorenko, T.G. (2017). Professional mobility as a factor of professional success [Profesiina mobilnist yak faktor profesiinoi uspishnosti]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Iurydychna akademiia Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho», 4 (35), 167−174 [in Ukrainian].

Busel, T.V. (Ed.). (2005). Great explanatory dictionary of the Ukrainian language: 250000 [Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy: 250000]. Perun [in Ukrainian].

Sorokin, P. (1959). Social and Cultural Mobility. The Free Press.

Urry, J. (Ed.). (1999). Sociology Beyond Societies: Mobilities for the Twenty-first Century. 1st ed. London: Routledge.

Bilyk, O. (2005). Formation of mobility and migratory mobility of human capital [Formuvannia mobilnosti ta mihratsiinoi rukhlyvosti nosiiv liudskoho kapitalu]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu, 3, 246–250 [in Ukrainian].

Piletska, L.S. (2013). Psychological essence of professional mobility of the person [Psykholohichna sutnist profesiinoi mobilnosti osobystosti]. Aktualni problemy psykholohii, 40 (1), 368–371 [in Ukrainian]. .

Prima, R.M. (2008). Professional mobility of a specialist as a scientific problem. [Profesiina mobilnist fakhivtsia yak naukova problema]. Pedagogy, psychology and medical and biological problems of physical education and sports, 3, 127−132 [in Ukrainian].

Dyachok, N.V. (2020). Professional mobility as an indicator of the quality of pedagogical education [Profesiina mobilnist yak pokaznyk yakosti pedahohichnoi osvity]. Pedahohichna osvita: Teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika, 33, 70−75. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті