ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ МИСТЕЦТВ У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.94-97

Ключові слова:

потенціал, творчість, особистісний розвиток, освітній процес, мистецька діяльність.

Анотація

Актуальність проблеми дослідження визначається тим, що в науковій літературі немає усталеного визначення і розуміння поняття творчого потенціалу та однозначного мірила, якісних показників цього явища, критеріїв оцінки в контексті творчої діяльності. Мета статті – висвітлення сутності творчого потенціалу особистості та узагальнення поглядів науковців щодо його формування у студентів факультетів мистецтв закладів вищої освіти педагогічного профілю. У статті за допомогою методів аналізу, порівняння, систематизації наукових джерел проведено теоретичний аналіз проблеми формування творчого потенціалу студентів мистецьких факультетів закладів вищої освіти. Застосування методу наукового узагальнення дозволило узагальнити погляди сучасних науковців щодо розуміння сутності творчого потенціалу у психологічному, культурологічному, педагогічному аспектах, представити підходи, напрямки та засоби реалізації означеного феномена в закладах вищої освіти. Результатом дослідження є окреслення автором значення формування творчого потенціалу студентів факультетів мистецтв у процесі їх підготовки до мистецької діяльності та змісту освітнього процесу, що забезпечує їх готовність до майбутньої професії.

Біографія автора

Jianbing Dong

аспірант

Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова

м. Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Форостюк І. В. Розвиток творчого потенціалу студентської молоді засобами українського народного мистецтва: автореф. канд. пед. наук: 13.00.07. Луганськ. 2010. 20 с.

Шандрук С. Творчість як употужнення здібностей особистості. Психологія і суспільство. 2015. №3. С. 86–91.

Ашанин В. С., Пугач Я. И., Друзь В. А., Пятисоцкая С.С. Мыслительная деятельность в структуре общей деятельности и творчество в структуре мыслительной деятельности. Слобожанський науково-спортивний вісник. №2. 2012. С.174–183.

Роменець В. А. Психологія творчості. Навч. посібник для студентів вузів. 3-є вид. Київ. 2004. 287 с.

Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень /за ред. В. О. Моляко, О. Л. Музики. Житомир: Рута. 2006. 320 с.

Ці Сянбо. Формування художньо-творчого потенціалу бакалаврів музичного мистецтва: дис. … канд. пед. наук: 13.00.02. Київ. 2016. 216 с.

Решетняк С. Б. Розвиток творчого потенціалу студента в навчальному процесі ВНЗ. Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики. 2012, Вип.56. С. 202–208.

Мілашовська О. І. Розвиток творчих здібностей студентів у навчальному процесі. Ефективна економіка. 2013. №11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2512 (дата звернення: 12.02.2022)

Сулаєва Н. В. Розвиток творчого потенціалу студентів спеціальності «дошкільна освіта» у неформальних мистецьких колективах. URL: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9648/1/2.pdf (дата звернення: 12.02.2022)

Мурсамітова І. А., Матліна О. В. Розвиток творчого потенціалу особистості засобами мистецтва як умова її професійної спрямованості. URL: http://www.confcontact.com/20102911/5_mursam.htm (дата звернення: 12.02.2022)

Остапенко Н. І. Творчий потенціал особистості у контексті проблем сучасної освіти. Актуальні питання мистецької педагогіки. Хмельницький: ХГПА, 2013. Вип. 2. С. 88–91.

Петришин Л. Й. Змістовий аспект формування креативності майбутніх соціальних педагогів як запорука ефективності їх професійної діяльності. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка, соціальна робота». 2014. Вип. 30. С. 127–131. (дата звернення: 12.02.2022)

Куценко С. В. Використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії на заняттях народно-сценічного танцю. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2013. № 7 (33). С. 277–287.

Овсянецька Л. Творчий потенціал людини: соціально-психологічна парадигма. Соціальна психологія. 2004. №2. С. 140–145.

References

Forostiuk, I.V. (2010). Rozvytok tvorchoho potentsialu studentskoi molodi zasobamy ukrainskoho narodnoho mystetstva [The Development of Creativity of Young Students by the means of Ukrainian Folk Arts] (Extended abstract of candidate’s thesis). Luhansk [in Ukrainian].

Shandruk, S. (2015). Tvorchist yak upotuzhnennia zdibnostei osobystosti. [Creativity as increasing abilities of the individuality]. Psychology and society, 3, 86–91. [in Ukrainian].

Ashanyn, V.S., Puhach, Ya.Y., Druz, V.A., & Piatysotskaia, S.S. (2012). Myslitelnaya deyatelnost v strukture obshchey deyatelnosti i tvorchestvo v strukture myslitelnoy deyatelnosti [Mental activity in the structure of general activity and creativity in the structure of mental activity]. Slobozhansky scientific and sports bulletin, 2, 174–183. [in Ukrainian].

Romenets, V.A. (2004). Psykholohiia tvorchosti. Navch. posibnyk dlia studentiv vuziv [Psychology of creativity. Teaching manual for university students]. Kiyiv. [in Ukrainian].

Moliako, V.O., & Muzyka, O.L. (2006). Zdibnosti, tvorchist, obdarovanist: teoriya, metodika, rezultati doslidzhen [Abilities, creativity, talent: theory, methods, research results]. Ruta. [in Ukrainian].

Tsi Sianbo. (2016). Formuvannia khudozhno-tvorchoho potentsialu bakalavriv muzychnoho mystetstva [Artistic and creative potential formation of bachelors of music] (Extended abstract of candidate’s thesis). Kyiv. [in Ukrainian].

Reshetniak, S.B. (2012), Rozvytok tvorchoho potentsialu studenta v navchalnomu protsesi VNZ [Developing creative potential of a student in university]. Social technologies: current issues of theory and practice, 56, 202–208. [in Ukrainian].

Milashovska, O.I. (2013). Rozvytok tvorchykh zdibnostei studentiv u navchalnomu protsesi [Development of creative abilities of students in the learning process]. Efficient economy, 11. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2512 [in Ukrainian].

Sulaieva, N.V. Rozvytok tvorchoho potentsialu studentiv spetsialnosti «doshkilna osvita» u neformalnykh mystetskykh kolektyvakh [Student creative development of specialties "preschool education" in informal art groups]. http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9648/1/2.pdf

Mursamitova, I.A., & Matlina, O.V. Rozvytok tvorchoho potentsialu osobystosti zasobamy mystetstva yak umova yii profesiinoi spriamovanosti [Development of creative potential of the person by means of art as a condition of its professional orientation]. http://www.confcontact.com/20102911/5_mursam.htm

Ostapenko, N.I. (2013). Tvorchyi potentsial osobystosti u konteksti problem suchasnoi osvity [Creative Potential of a Personality in the Context of the Problems of Modern Education]. Current issues of art pedagogy, 2, 88–91. [in Ukrainian].

Petryshyn, L.Y. (2014). Zmistovyi aspekt formuvannia kreatyvnosti maibutnikh sotsialnykh pedahohiv yak zaporuka efektyvnosti yikh profesiinoi diialnosti [The content aspect of the formation of future social teachers creativity as a guarantee of the effectiveness of their professional activities]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: «Pedagogy. Social Work», 30, 127−131. [in Ukrainian].

Kutsenko, S.V. (2013). Vykorystannia tvorchykh zavdan u protsesi formuvannia tvorchoho potentsialu maibutnoho vchytelia khoreohrafii na zaniattiakh narodno-stsenichnoho tantsiu [Using creative tasks in forming creative potential of the future choreography teacher at folk-stage dancing lessons]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies. 7 (33), 277–287. [in Ukrainian].

Ovsianetska, L. (2004). Tvorchyi potentsial liudyny: sotsialno-psykholohichna paradyhma [Creative potential of the person: socio-psychological paradigm]. Social psychology, 2, 140–145. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті