ДО ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО РОБОТИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.98-102

Ключові слова:

професійна підготовка майбутнього учителя початкових класів, професійна компетентність педагога, професійна готовність, діти з особливими освітніми потребами.

Анотація

Ефективна та успішна організація освітнього процесу в умовах інклюзивної освіти можлива лише за умови спеціальної системної професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів з дітьми з особливими освітніми потребами. Метою статті є обґрунтування та аналіз теоретичних аспектів професійної готовності майбутнього вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти в рамках закладу вищої освіти. Методи дослідження – аналіз, синтез, узагальнення теоретичних аспектів професійної готовності майбутнього вчителя початкових класів в умовах інклюзивної освіти в рамках закладу вищої освіти. Оновлені умови функціонування закладів загальної середньої освіти зумовлюють оновлення системи підготовки педагогічних кадрів, переструктуризації, спеціальної професійної підготовки педагогів у закладах вищої освіти. Кінцевим результатом професійної підготовки є формування педагогічної компетентності, що забезпечить готовність і здатність особистості здійснювати інклюзивне навчання молодших школярів в умовах закладу загальної середньої освіти.

Біографія автора

Nataliia Zobenko

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра початкової освіти

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м.Черкаси, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Крижановська Т.В. Освіта дітей з особливими потребами: шляхи розбудови нової української школи (психолого-педагогічні аспекти): навч.-метод. посіб. Дніпро: Романенко М.І. − ФОП Обдимко О.С. 2019. 103 с.

Альохіна С. Інклюзивна освіта в Украйні: здобутки, проблеми та перспективи: резюме аналітичного звіту за результатами комплексного дослідження. Київ, 2011. 36 с.

Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні. Людинознавчі студії. Серія: «Педагогіка». 2015. Випуск 1/3. С.4–11.

Демченко І.І. Проблема підготовки майбутнього вчителя початкових класів до професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти. Вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2019. № 3. С.172–181.

Савченко О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів. Початкова школа. 2001. № 7. C.1−4

Педагогіка вищої школи : навч. посіб. /З.Н. Курлянд, Р.І. Хмелюк та ін.; за ред. З.Н. Курлянд. 3-тє вид., перероб. і доп. Київ: Знання, 2007. 495 с.

Чупахіна С. Психолого-педагогічний супровід дитини з ООП: співпраця із сім’єю. Освітній простір України. Науковий журнал ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 2015. Вип.6. С.100−104.

Удич З.І. Психолого-педагогічна підготовка учителя до роботи в умовах інклюзивного класу. Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму: матеріали міжнародної наук.-практ. конф. Кам’янець-Подільський: «Аксіома», 2017. Вип. 2. С.127−128.

Ленів З.П. Особливості реалізації інклюзії та підготовки відповідних фахівців: проблеми, досвід, перспективи. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2014. № 28. С.119−123.

Колупаєва А. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі: початкова ланка: путівник для педагогів: навч.-метод. посіб. Київ: Атопол, 2010. 96 с.

References

Kryzhanovska, T.V. (2019). Osvita ditei z osoblyvymy potrebamy: shliakhy rozbudovy novoi ukrainskoi shkoly (psykholoho-pedahohichni aspekty) [Education of Children with Special Needs: Ways to Build a New Ukrainian School (Psychological and Pedagogical Aspects)]. Romanenko M.I. − FLP Obdymko O.S. [in Ukrainian].

Alokhina, S. (2011). Inkliuzyvna osvita v Ukraini: zdobutky, problemy ta perspektyvy: reziume analitychnoho zvitu za rezultatamy kompleksnoho doslidzhennia [Inclusive education in Ukraine: Achievements, Problems and Prospects: A Summary of the Analytical Report on the Results of a Comprehensive Study]. Kyiv. [in Ukrainian].

Ashytok, N. (2015). Problemy inkliuzyvnoi osvity v Ukraini. [Problems of Inclusive Education in Ukraine]. Anthropological studies. Series: Pedagogy, 1/3, 4–11. [in Ukrainian].

Demchenko, I.I. (2019). Problema pidhotovky maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv do profesiinoi diialnosti v umovakh inkliuzyvnoi osvity [The Problems of Preparation of the Future Teacher of Initial Classes for Professional Activity in the Conditions of Inclusive Education]. Bulletin of Uman State Pedagogical University named after Pavel Tychyna, 3, 172−181. [in Ukrainian].

Savchenko, O. (2001). Udoskonalennia profesiinoi pidhotovky maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Improving the Professional Training of Future Primary School Teachers]. Elementary School, 7, 1−4. [in Ukrainian].

Kurliand, Z.N. (2007). Pedahohika vyshchoi shkoly [The Pedagogy of Higher School]. Znannia. [in Ukrainian].

Chupakhina, S. (2015). Psykholoho-pedahohichnyi suprovid dytyny z OOP: spivpratsia iz sim’ieiu. [Psychological and Pedagogical Support of a Child with SEN: Cooperation with the Family. Educational Space of Ukraine]. Educational Space of Ukraine. Scientific journal of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 6, 100−104. [in Ukrainian].

Udych, Z.I. (2017). Psykholoho-pedahohichna pidhotovka uchytelia do roboty v umovakh inkliuzyvnoho klasu. [Psychological and Pedagogical Preparation of Teachers to Work in an Inclusive Classroom]. Proceedings of International Conference − Innovations of Partnership Interaction of Education, Economy and Social Protection in the Conditions of Inclusion and Pragmatic Rehabilitation of Society (pp.127−128). Aksioma. [in Ukrainian].

Leniv, Z.P. (2014). Osoblyvosti realizatsii inkliuzii ta pidhotovky vidpovidnykh fakhivtsiv: problemy, dosvid, perspektyvy [Implementation Features of Inclusion and Training of Relevant Professionals: Problems, Experience, Prospects]. Scientific Journal of M.P.Dragomanov SPU. Series 19. Correctional Pedagogy and Special Psychology, 28, 119–123. [in Ukrainian].

Kolupaieva, A. (2010). Dity z osoblyvymy potrebamy v zahalnoosvitnomu prostori: pochatkova lanka [Children with Special Needs in the General Educational Space, Primary Level]. Atopol [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті