ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РОЗВИТКУ СЛОВЕСНОЇ ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.108-112

Ключові слова:

готовність, майбутні вихователі, словесна творчість, формування, педагогічні умови.

Анотація

Для активної та успішної участі дітей дошкільного віку у словесній творчості важливе значення має спеціальна підготовка вихователя до здійснення такого роду діяльності. Метою статті є аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження та обґрунтування педагогічних умов формування готовності майбутніх вихователів до розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку. У статті проведено аналіз сучасних педагогічних досліджень з підготовки фахівців, розкрито структуру процесу формування готовності майбутніх вихователів до розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку. Обґрунтовано педагогічні умови ефективного формування готовності майбутніх вихователів до розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку. Застосовані методи дослідження: теоретичний аналіз літератури з психології, педагогіки, мовознавства, порівняння і класифікація матеріалів з проблеми дослідження; метод теоретичних побудов. Встановлено, що процес формування готовності майбутніх вихователів до розвитку словесної творчості дітей дошкільного віку керується та регулюється, результативність та успішність якого залежить від педагогічних умов.

Біографії авторів

Victoria Ivanova

доктор педагогічних наук, доцент

доцент кафедри теорії та методики дошкільної освіти

Мукачівський державний університет

м.Мукачево, Україна

Tetiana Atroshchenko

доктор педагогічних наук, професор

доцент кафедри педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту

Мукачівський державний університет

м.Мукачево, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Бездухов В.П., Бездухов A.B. Ценностный подход к формированию гуманистической направленности студента-будущего учителя. Самара: Изд-во СамГПУ, 2000. 185 с.

Богуш А.М., Гавриш Н.В. Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: підручник / за ред. А.М. Богуш. Київ: Вища школа, 2007. 542 с.

Богуш А.М., Гавриш Н.В., Саприкіна О.В. Теорія і методика розвитку мовлення дітей раннього віку: підручник для студентів ВНЗ факультетів дошкільної освіти. 2-е вид. Київ: ВД “Слово”, 2015. 408 с.

Ксенофонтова А.Н. Теоретические основы речевой деятельности школьников. СПб., 2001. 211 с.

Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: навч. посібник. Київ: Знання, 2005. 486 с.

Марусинець М.М. Педагогічні умови та засоби формування професійної рефлексії майбутніх учителів початкових класів. Гірська школа українських Карпат. 2015. № 12-13. С.196–198.

Марусинець М.М. Професійна рефлексія як чинник самовдосконалення особистості майбутнього педагога. Педагогічний дискурс. 2010. Вип. 8. С.115–118.

Матюшкин A.M. Проблемные ситуации в мышлении и обучении. Москва: Педагогика, 1972. 208 с.

Про затвердження стандарту вищої освіти за спеціальність 012 «Дошкільна освіта» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2019, №1456. URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-012-doshkilna-osvita-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti. (дата звернення: 02.02.2022)

Скоморовська І. Використання інноваційних технологій у професійній підготовці майбутніх вихователів ДНЗ. Освітній простір України. 2017. № 11. С. 104–109.

References

Bezdukhov, V.P., & Bezdukhov, A.B. (2000). Tsennostnyi podkhod k formyrovanyiu humanystycheskoi napravlennosty studenta-budushcheho uchytelia [Value approach to the formation of the humanistic orientation of the student-future teacher]. Publishing House SamSPU. [in Russian].

Bohush, A.M., Havrysh, N.V. (2007). Doshkilna linhvodydaktyka: Teoriia i metodyka navchannia ditei ridnoi movy [Preschool language didactics: Theory and methods of teaching children their native language]. Vyscha Shkola. [in Ukrainian].

Bohush, A.M., Havrysh, N.V., & Saprykina, O.V. (2015). Teoriia i metodyka rozvytku movlennia ditei rannoho viku [Theory and methods of speech development of young children]. 2nd ed. Slovo Publishing House. [in Ukrainian].

Ksenofontova, A.N. (2001). Teoretycheskye osnovy rechevoi deiatelnosty shkolnykov [Theoretical foundations of speech activity of schoolchildren]. Saint Petersburg. [in Russian].

Kuzminskyi, A.I. (2005). Pedahohika vyshchoi shkoly [Pedagogy of high school]. Znannya. [in Ukrainian].

Marusynets, M.M. (2015). Pedahohichni umovy ta zasoby formuvannia profesiinoi refleksii maibutnikh uchyteliv pochatkovykh klasiv [Pedagogical conditions and means of forming professional reflection of future primary school teachers]. Mountain school of the Ukrainian Carpathians, 12-13, 196–198. [in Ukrainian].

Marusynets, M.M. (2010). Profesiina refleksiia yak chynnyk samovdoskonalennia osobystosti maibutnoho pedahoha [Professional reflection as a factor of self-improvement of the future teacher's personality]. Pedagogical discourse, 8, 115–118. [in Ukrainian].

Matiushkyn, A.M. (1972). Problemnye sytuatsyy v myshlenyy y obuchenyy [Problem situations in thinking and learning]. Pedagogica. [in Russian].

Pro zatverdzhennia standartu vyshchoi osvity za spetsialnist 012 «Doshkilna osvita» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity. №1456 vid 21 lystopada [On approval of the standard of higher education for specialty 012 "Preschool education" for the first (bachelor's) level of higher education. №1456 of November 21]. (2019). https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-standartu-vishoyi-osviti-za-specialnistyu-012-doshkilna-osvita-dlya-pershogo-bakalavrskogo-rivnya-vishoyi-osviti. [in Ukrainian].

Skomorovska, I. (2017). Vykorystannia innovatsiinykh tekhnolohii u profesiinii pidhotovtsi maibutnikh vykhovateliv DNZ [The use of innovative technologies in the training of future educators]. Educational space of Ukraine, 11, 104–109. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті