ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ УПРОВАДЖЕННЯ МЕДІАОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.113-115

Ключові слова:

медіаосвіта, навички ХХІ століття, система освіти, країни Європи.

Анотація

У статті розглянуто проблему впровадження медіаосвіти, актуальність якої зумовлена інтенсивними темпами діджиталізації суспільства і системи освіти зокрема, активним впливом медіа та мережі Інтернет, широким розповсюдженням дезінформації та пропаганди. Ці зміни визначають необхідність нових підходів і форм в освіті, актуалізують розвиток медіаосвіти громадян в країнах Європи і в Україні. Метою статті є аналіз нормативних документів європейських країн у сфері медіаосвіти, де вона реалізується досить давно і вже напрацьовано певні теоретичні і практичні кейси. Використані методи дослідження (аналіз документів, систематизація, узагальнення, порівняння з українською нормативною базою) дозволяють зробити висновок, що загальноєвропейською тенденцією є визнання важливості медіаосвіти, спрямування її не тільки на вміння працювати з медіа, а й на підготовку активних громадян, здатних до критичного мислення і роботи з інформацією.

Біографія автора

Olena Ishutina

кандидат педагогічних наук, доцент

доцент кафедри теорії і практики початкової освіти

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

м.Слов’янськ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Paris Agenda or 12 Recommendations for Media Education. Paris, UNESCO, 21-22 June 2007. URL : http://www.ifap.ru/pr/2007/070625ba.pdf. (дата звернення: 27.03.2022)

European Parliament resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world (2008/2129 (INI)). European Parliament URL: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0598+0+DOC+XML+V0//EN (дата звернення: 27.03.2022)

Fez declaration on media and information literacy. 2011. URL: http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf. (дата звернення: 27.03.2022)

Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era. UNESCO. 2014. URL: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2014/paris-declaration-on-media-and-information-literacy-adopted/. (дата звернення: 27.03.2022)

Sala ., Punie Y., Garkov V. and Cabrera Giraldez M. LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020. DOI:10.2760/302967. (дата звернення: 27.03.2022)

Digital Education Action Plan (2021-2027). European Education Area. 2021. URL:https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan. (дата звернення: 27.03.2022)

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030). 2021. Brussels. 44 p.

Verniers P., Tilleul C. Media Literacy Key Competences frame for teachers training. IHECS, ERASMUS+, 2014. 34 p.

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні : нова редакція / за ред. Л. А. Найдьонової, М. М. Слюсаревського. Київ, 2016. 16 с.

Медіаосвіта як чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння гуманітарної агресії. Аналітична записка. Національний інститут стратегічних досліджень. 2015. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/mediaosvita-yak-chinnik-pidvischennya-yakosti-osviti-ta-zasib (дата звернення: 27.03.2022)

References

Paris Agenda or 12 Recommendations for Media Education. (2007). Paris, UNESCO, 21-22 June 2007. http://www.ifap.ru/pr/2007/070625ba.pdf.

European Parliament resolution of 16 December 2008 on media literacy in a digital world (2008/2129 (INI)). European Parliament. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0598+0+DOC+XML+V0//EN

Fez declaration on media and information literacy. (2011). http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/news/Fez%20Declaration.pdf.

Paris Declaration on Media and Information Literacy in the Digital Era. (2014). UNESCO. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/news-and-in-focus-articles/in-focus-articles/2014/paris-declaration-on-media-and-information-literacy-adopted/.

Sala, A., Punie, Y., Garkov, V. and Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: The European Framework for Personal, Social and Learning to Learn Key Competence, EUR 30246 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg. DOI:10.2760/302967.

Digital Education Action Plan (2021-2027). European Education Area. (2021). https://education.ec.europa.eu/focus-topics/digital/education-action-plan.

Council Resolution on a strategic framework for European cooperation in education and training towards the European Education Area and beyond (2021-2030). (2021). Brussels. https://www.consilium.europa.eu/media/48584/st06289-re01-en21.pdf

Verniers, P., & Tilleul, C. (2014). Media Literacy Key Competences frame for teachers training. IHECS, ERASMUS+.

Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini: nova redaktsiia [The Concept of Implementing Media Education in Ukraine: New Edition]. (2016). L. A. Naidonovf, M. M. Sliusarevskyi (Eds). Kyiv, Ukraine. http://mediaosvita.org.ua/book/kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity/.

Mediaosvita yak chynnyk pidvyshchennia yakosti osvity ta zasib protystoiannia humanitarnoi ahresii. Analitychna zapyska. [Media Education as a Factor in Improving the Quality of Education and a Means of Combating Humanitarian Aggression. Analytical Note]. (2015). Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniy-rozvitok/mediaosvita-yak-chinnik-pidvischennya-yakosti-osviti-ta-zasib

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті