РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.116-119

Ключові слова:

імідж, професійний імідж, педагог, складові педагогічного іміджу.

Анотація

У статті за допомогою методів порівняння, анкетування, узагальнення та іншими теоретично проаналізовано й емпірично досліджено особливості розвитку професійного іміджу вчителя в умовах сучасної школи. Розкрито сутність поняття професійного іміджу педагога. На підставі емпіричного дослідження з’ясовано: визначено думку освітян щодо факторів, які найбільше впливають на формування педагогічного іміджу в умовах сучасної школи, а також скільки часу він може формуватися; яким повинен бути зовнішній вигляд сучасного педагога; роль педагогічного іміджу в професійній діяльності вчителя. Розроблено методичні рекомендації для майбутніх вчителів, які допоможуть сформувати позитивний педагогічний імідж та уникнути труднощів у професійній діяльності. Дотримання рекомендацій сприятиме професійному та особистісному зростанню педагога, збагаченню його професійної і загальної культури, зміцненню авторитету, розвитку творчої особистості.

Біографії авторів

Khrystyna Kalahurka

кандидат педагогічних наук, доцент

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Львівський національний університет імені Івана Франка

м.Львів, Україна

Sophia Zasymenko

магістр

кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи

Львівський національний університет імені Івана Франка

м.Львів, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Горовенко О.А. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя засобами самопрезентації. Харків: Основа, 2013. 112 с.

Коркішко А.В. Педагогічні умови формування професійного іміджу майбутніх магістрів педагогіки вищої школи: дис. … канд. пед. Наук: 13.00.04. Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет». Слов’янськ, 2018. 357 с.

Хуртенко О.В. Структура професійного іміджу молодого педагога та фактори, що впливають на його формування. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2017. №21. С. 194–203.

Грейліх О. Психологія формування іміджу викладача вищого навчального закладу. Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав–Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 2010. Вип.19. С.294–299.

Навроцька М.М. Розвиток професійного іміджу педагога в системі післядипломної педагогічної освіти: дис. канд. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2019. 250 с.

Попова Л. Імідж сучасного педагога. Відкритий урок: Розробки. Технології. Досвід. 2008. №.3. С.41−42.

Навроцька М.М. Імідж педагога в освітньому просторі. Таврійський вісник освіти. 2014. Вип. №1(1). С.8–12.

References

Horovenko, O.A. (2013). Formuvannia osobystisno-profesiinoho imidzhu vchytelia zasobamy samoprezentatsiii [Formation of personal and professional image of a teacher by means of self-presentation]. Osnova. [in Ukrainian].

Korkishko, A.V. (2018). Pedahohichni umovy formuvannia profesiinoho imidzhu maibutnikh mahistriv pedahohiky vyshchoii shkoly [Pedagogical conditions of the formation of professional image of future masters of pedagogy of higher school] [Unpublished Candidate dissertation]. Sloviansk, State Higher Education Institution “Donbas State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Khurtenko, O.V. (2017). Struktura profesiinoho imidzhu molodoho pedahoha ta faktory, scho vplyvaiut na yoho formuvannia [The structure of the professional image of a young teacher and the factors influencing its formation]. Problems of extreme and crisis psychology, 21, 194–203. [in Ukrainian].

Hreilikh, O. (2010). Psykholohiia formuvannia imidzhu vykladacha vyshchoho navchalnoho zakladu [Psychology of image formation of a teacher of higher education institution]. Humanitarian Herald of State Higher Education Institution “Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University in Pereiaslav-Khmelnytskyi”, 19, 294–299. [in Ukrainian].

Navrotska, М.М. (2019). Rozvytok profesiinoho imidzhu pedahoha v systemi pisliadyplomnoii pedahohichnoii osvity [Development of professional image of a teacher in the system of postgraduate pedagogical education] [Unpublished Candidate dissertation]. Ternopil. [in Ukrainian].

Popova, L. (2008). Imidzh suchasnoho pedahoha [The image of a modern teacher]. Vidkrytyi urok: Rozrobky. Tekhnolohiii. Dosvid, 3, 41−42. [in Ukrainian].

Navrotska, M.M. (2014). Imidzh pedahoha v osvitnomu prostori [Teacher’s image in the educational space]. Taurian Herald of Education,1 (1), 8–12. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті