ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС» У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.128-133

Ключові слова:

соціальна робота, змішане навчання, технологія «перевернутий клас», підготовка соціальних працівників, соціальна реклама.

Анотація

Акцентовано увагу на особливостях застосування технології «перевернутий клас» у процесі професійної підготовки соціальних працівників під час онлайн-навчання. В умовах цифрової трансформації соціальної сфери та розвитку інформаційно-комунікативних технологій зростає необхідність використання в технології «перевернутий клас» інтернет-ресурсів, таких як: веб-портали, електронні сервіси, офіційні сайти організацій та установ соціальної та освітньої сфер, е-бібліотеки, Googl-сервіси тощо. Мета статті − аналіз особливостей технології «перевернутий клас» та порівняння її з традиційними технологіями навчання при підготовці майбутніх соціальних працівників у закладах вищої освіти. Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, порівняння, систематизація й узагальнення наукової літератури з проблеми дослідження; емпіричні (тест «Мотивація до успіху» Т. Елерса, анкетування «Мотиви навчання», інтерв’ю), методи математичної обробки результатів дослідження. Презентовано результати експериментального дослідження емоційного ставлення студентів до процесу навчання, мотиви навчання, рівні мотивації до успіху за технологією «перевернутий клас». Доведено необхідність поєднання традиційних технологій навчання та технології «перевернутий клас» з метою оптимізації підготовки соціальних працівників.

Біографії авторів

Olena Kolomiets

доктор філософських наук, доцент

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси, Україна

Tetyana Demydenko

кандидат педагогічних наук, доцент

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м. Черкаси, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Буйницька О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання. Київ, Україна: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

Кадемія М. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології у перевернутому навчанні студентів. Звітна наук. конф. інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Зб. матер. наук. конф. Київ: ІІТЗН НАПН України, 2017. С.147–150.

Кузьмінська О. Г. Перевернуте навчання: практичний аспект. Інформаційні технології в освіті. 2016. №1(26). С.86–98.

Теорія та практика змішаного навчання. За ред. В. М. Кухаренка. Харків, Україна: Міськдрук, НТУ ХПІ, 2016.284 с.

Бугайчук К. Л. Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2016. №4 (54), С. 1–18.

Триус Ю. В., Герасименко І. В. Комбіноване навчання як інноваційна освітня технологія у вищій школі. Теорія та методика електронного навчання: Збірник наукових праць. Кривий Ріг, 2012. С.299–308.

Bergmann J., Sams A. Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. Washington DC, USA: International Society for Technology in Education, 2012. 16 с.

Roehl A., Reddy L. S., Shannon G. J. The flipped classroom: An opportunity to engage millennial students through active learning strategies». Journal of Family and Consumer Sciences. 2013. vol. 105, no. 2, Р.44–49.

Кривонос О. М. Використання інформаційно-комунікаційних технологій в навчанні. Житомир, Україна: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. 182 с.

Коротун О. В. Методологічні засади змішаного навчання в умовах вищої освіти. Інформаційні технології в освіті. 2016. №3. С.117–129.

Попадюк С. С., Скуратівська М. О. Методологічні засади використання освітньої концепції «перевернуте навчання» у вищій школі». Збірник наукових праць Херсонського педагогічного університету. Педагогічні науки. Херсон, 2017. т. LXXVI. №3. С.149–154.

Приходькіна Н. О. Використання технології «переверненого навчання» у професійній діяльності викладачів вищої школи. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2014. №30. С.141–144.

Цісарук В. Ю., Цісарук І. В. Організація самостійної роботи студентів за методикою «Перевернутий клас». Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 13: Проблеми трудової та професійної підготовки. 2017. №9. С.91–95.

Євдокимова-Лисогор Л. А. Модель «Перевернутого класу (Flipped classroom)» у процесі формування МКК студентів економічних спеціальностей». Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. 2016. №141. С.69–72.

Байда М. В. Використання класичних технологій кооперативного навчання на змішаних та перевернутих заняттях у процесі фахової підготовки вчителів-філологів. Вісник Житомирського державного університету. Серія: Педагогічні науки. 2015. № 4(82). С.83–87.

Олтаржевський Д. О. Соціальна реклама: навчальний посібник. Київ: Центр вільної преси, 2016. 120 с.

Бугайова О. І. Соціальна реклама як особливий жанр. Міжнародний вісник: Культурологія. Філологія. Музикознавство. 2013. № 1. С.123–128.

Тригуб І. П. Мотивація студентів як один із основних факторів успішної професійної підготовки. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Філологічна. 2014. № 48, С. 315–318.

Referances

Buynitska, O.P. (2012). Informatsiyni tekhnolohiyi ta tekhnichni zasoby navchannya [Information Technologies and Technical Means of Learning]. Center for Educational Literature, 2012. [in Ukrainian]

Kademiya, M.Yu. (2017). Informatsiyno-komunikatsiyni tekhnolohiyi u perevernutomu navchanni studentiv [Information and Communication Technologies in Flipped Student Education]. Proceedings of International Conference «Reporting Scientific Conference of the Institute of Information Technologies and Teaching Aids» of NAPS of Ukraine (pp.147−150). [in Ukrainian]

Kuzminskaya, A. G. (2016). Perevernute navchannya: praktychnyy aspekt. Informatsiyni tekhnolohiyi v osviti [Flipped learning: the practical aspect]. Information Technologies in Education, 1 (26), 86–98. [in Ukrainian]

Kukharenko, V. M. (Ed.). (2016). Theory and Practice of Blended Learning, Mis’kdruk, NTU KPI. [in Ukrainian]

Bugaichuk, K. L. (2016). Zmishane navchannya: teoretychnyy analiz ta stratehiya vprovadzhennya v osvitniy protses vyshchykh navchalʹnykh zakladiv [Blended Learning: Theoretical Analysis and Strategy of Introduction to Higher Education in the Educational Process]. Information Technologies and Teaching Aids, 4 (54), 1–18. [in Ukrainian]

Trius, Yu. V. , & Herasymenko, I. V. (2012). Kombinovane navchannya yak innovatsiyna osvitnya tekhnolohiya u vyshchiy shkoli [Combined learning as an innovative educational technology in higher education]. Theory and Methods of E-Learning, 3, 299–308. [in Ukrainian]

Bergmann, J., & Sams, A. (2012). Flip Your Classroom: Reach Every Student in Every Class Every Day. International Society for Technology in Education.

Roehl, A., Reddy, L.S., & Shannon, G.J. (2013). The flipped classroom: An opportunity to engage millennial students through active learning strategies. Journal of Family and Consumer Sciences, 105 (2), 44–49.

Kryvonos, O.M. (2012). Vykorystannya informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy v navchanni [Use of information and communication technologies in teaching]. I.Franko ZhSU. [in Ukrainian]

Korotun, O.V. (2016). Metodolohichni zasady zmishanoho navchannya v umovakh vyshchoyi osvity [Methodological principles of blended learning in higher education]. Information Technologies in Education, 3, 117–129. [in Ukrainian]

Popadiuk, S.S., & Skuratovskaya, M.O. (2017). Metodolohichni zasady vykorystannya osvitnʹoyi kontseptsiyi «perevernute navchannya» u vyshchiy shkoli [Methodological foundations of using the «flipped learning» educational concept in higher education]. Zbirnyk naukovykh pratsʹ Khersonsʹkoho pedahohichnoho universytetu. Pedahohichni nauky, LXXVI (3), 149–154. [in Ukrainian]

Prykhodkina, N.O. (2014). Vykorystannya tekhnolohiyi «perevernenoho navchannya» u profesiyniy diyalʹnosti vykladachiv vyshchoyi shkoly [The use of «flipped learning» technology in the professional activity of high school teachers]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 30, 141–144. [in Ukrainian]

Tsisaruk, V.Yu., & Tsisaruk, I.V. (2017). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty studentiv za metodykoyu «Perevernutyy klas» [Organization of students' independent work by the method of «Flipped classroom»]. Scientific journal of NP Dragomanov NPU, Series 13: Problems of labor and vocational training, 9, 91–95. [in Ukrainian]

Yevdokymova-Lysogor, L.A. (2016). Modelʹ «Perevernutoho klasu (Flipped classroom)» u protsesi formuvannya MKK studentiv ekonomichnykh spetsialʹnostey» [Flipped classroom model in the process of formation of communicative multicultural competencies of students of economic specialties]. Bulletin of the Chernyhiv National Pedagogical University. Series: Pedagogical Sciences, 141, 69–72. [in Ukrainian]

Bayda, M.V. (2015). Vykorystannya klasychnykh tekhnolohiy kooperatyvnoho navchannya na zmishanykh ta perevernutykh zanyattyakh u protsesi fakhovoyi pidhotovky vchyteliv-filolohiv [Using Classical Cooperative Learning Technologies in Mixed and Flipped Classes in the Process of Professional Training of Philology Teachers]. Bulletin of Zhytomyr State University. Series: Pedagogical Sciences, 4 (82), 83–87. [in Ukrainian]

Oltarzhevsky, D.O. (2016). Sotsialʹna reklama [Social Advertising]. Free Press Center. [in Ukrainian]

Buhayova, O.I. (2013). Sotsialʹna reklama yak osoblyvyy zhanr [Social Advertising as a Special Genre]. International Bulletin: Cultural Studies. Philology. Musicology, 1, 123–128. [in Ukrainian]

Tryhub, I.P. (2014). Motyvatsiya studentiv yak odyn iz osnovnykh faktoriv uspishnoyi profesiynoyi pidhotovky [Student motivation as one of the main factors of successful vocational training]. Naukovi zapysky Natsionalʹnoho universytetu «Ostrozʹka akademiya». Seriya: Filolohichna, 48, 315–318. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті