ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРНІ СКЛАДОВІ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ ПЕДАГОГА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.149-152

Ключові слова:

позитивний імідж, педагог закладу вищої освіти, функції іміджу, структурні складові іміджу.

Анотація

У статті проаналізовано функції та структурні складові позитивного іміджу педагога закладу вищої освіти. Зосереджена увага на тому, що значущість феномену імідж у соціальній взаємодії стрімко зросла в ході суспільних змін. Значення людського фактору зростає, що дає можливість особистості представляти себе суспільству як індивідуальність. Саме тому, проблема становлення та розвитку іміджу педагогів закладу вищої освіти у наш час набуває особливої уваги. Для досягнення поставленої мети було використано комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних методів: аналіз наукової літератури для обґрунтування педагогічних умов розвитку професійного іміджу сучасного педагога закладу вищої освіти; узагальнення, синтез, систематизація для з’ясування стану проблеми та теоретичного тлумачення педагогічних особливостей позитивного іміджу. З’ясовано, що сформований в результаті існування людини в суспільстві імідж характеризується динамічністю, гнучкістю, оскільки здатний змінюватися залежно від зовнішніх умов і вимог його носія. Враховуючи той факт, що імідж є складним соціально-психологічним феноменом, який можна досліджувати з різних точок зору, сучасна наука пропонує три основні підходи до типології іміджу особистості: функціональний, контекстний, порівняльний. Зазначено, що важливою функцією іміджу педагога закладу вищої освіти є толерантність. Позитивний імідж педагога закладу вищої освіти як особливий особистісний інструментарій сприяє встановленню контактів із суб’єктами взаємодії, тим самим перетворюючи цей процес на більш ефективний, саме тому у даному випадку необхідна толерантність. Зроблено висновки про те, що основними функціями іміджу для педагога закладу вищої освіти є: міжособистісна адаптація; висвітлення кращих особистісно-ділових якостей; приховування негативних особистісних характеристик, тобто за допомогою одягу, зачіски, макіяжу, вишуканих манер поведінки відвернути погляд людей від недоліків; долання вікових меж; функція соціального тренінгу. Означено, що успішний професійний імідж визначається тим, наскільки педагог може увійти в образ успішного професійного фахівця.

Біографія автора

Vitalii Kulchytskyi

доктор педагогічних наук, доцент, професор

кафедра педагогіки вищої школи та суспільних дисциплін

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України

м.Тернопіль, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Остапйовський І. Є. Актуальність ідей В. О. Сухомлинського в процесі формування професійного іміджу майбутніх соціальних педагогів. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки». 2014. № 1 (278). С.184−188.

Краснова Н. П., Харченко Л. П. Методика роботи соціального педагога: навчальний посібник для студентів педагогічного університету. Луганськ: Луганський державний педагогічний університет ім. Т. Шевченка, 2001. 112 c.

Мазоренко М.О. Психологічна структура іміджу професіонала. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2011. Випуск 9. С.177−184.

Декларація принципів толерантності. Педагогіка толерантності. 1999. №3-4. С.175−179.

Євтушенко Г.В. Імідж сучасного викладача: сутність та особливості формування. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. №11. С.630−634.

Затворнюк О.М. Формування та розвиток професійного іміджу майбутніх психологів. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 9-10. С.41−44.

Кононенко А.О. Психологічні складові індивідуального іміджу сучасного педагога: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія». Одеса, 2003. 30 с.

Горовенко О. А. Формування особистісно-професійного іміджу вчителя засобами самопрезентації. Харків: Основа. 2013. 112 с.

References

Ostapiovskyi, I. Ye. (2014). Aktualnist idei V. O. Sukhomlynskoho v protsesi formuvannia profesiinoho imidzhu maibutnikh sotsialnykh pedahohiv [Relevance of VO Sukhomlinsky's ideas in the process of forming the professional image of future social pedagogues]. Scientific Bulletin of the Eastern European National University. Lesya Ukrainka. Series «Pedagogical Sciences», 1 (278), 184−188. [in Ukrainian].

Krasnova, N.P., & Kharchenko, L.P. (2001). Metodyka roboty sotsialnoho pedahoha: navchalnyi posibnyk dlia studentiv pedahohichnoho universytetu [Methods of work of a social pedagogue: a textbook for students of pedagogical university]. T.Shevchenko Luhansk State Pedagogical University. [in Ukrainian].

Mazorenko, M.O. (2011). Psykholohichna struktura imidzhu profesionala [Psychological structure of the image of a professional]. Problems of extreme and crisis psychology, 9, 177−184. [in Ukrainian].

Deklaratsiia pryntsypiv tolerantnosti (1999). [Declaration of Principles of Tolerance]. Pedagogy of tolerance, 3-4, 175−179. [in Ukrainian].

Yevtushenko, H.V. (2016). Imidzh suchasnoho vykladacha: sutnist ta osoblyvosti formuvannia [The image of a modern teacher: the essence and features of formation.] Global and national economic problems, 11, 630−634. [in Ukrainian].

Zatvorniuk, O.M. (2014). Formuvannia ta rozvytok profesiinoho imidzhu maibutnikh psykholohiv [Formation and development of professional image of future psychologists]. Education and development of gifted personality, 9-10, 41−44. [in Ukrainian].

Kononenko, A.O. (2003). Psykholohichni skladovi indyvidualnoho imidzhu suchasnoho pedahoha [Psychological components of the individual image of a modern teacher] [Extended abstract of candidate dissertation]. Odesa. [in Ukrainian].

Horovenko, O.A. (2013). Formuvannia osobystisno-profesiinoho imidzhu vchytelia zasobamy samoprezentatsii [Formation of personal and professional image of a teacher by means of self-presentation]. Osnova. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті