ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ США У СИСТЕМІ ІНШОМОВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.153-157

Ключові слова:

іншомовна педагогічна освіта, професійна підготовка вчителів іноземних мов, майбутній учитель, США.

Анотація

Необхідність вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів іноземних мов у США зумовлюється недостатнім рівнем її систематизації й узагальнення у вітчизняному науково-практичному доробку. Мета статті полягає у виявленні можливостей використання прогресивних ідей досвіду іншомовної педагогічної освіти США в умовах реформування вітчизняної системи вищої освіти. У дослідженні застосовано методи компаративного аналізу і наукової екстраполяції. Отримані порівняльні дані тенденцій розвитку й функціонування освітніх систем США й України дали змогу виділити перспективні напрями модернізації вітчизняної галузі підготовки вчителів іноземних мов з урахуванням інноваційних ідей американського досвіду, а саме ухвалення й реалізація стандартів професійної підготовки і розвитку педагогічних кадрів, диверсифікація освітніх програм (прикладного або академічного спрямування, комбінованих, подвійних, подвійних за освітніми рівнями і спеціальностями та ін.); переформатування змісту освітніх програм шляхом акцентування лінгводидактичного складника; оновлення дидактичних підходів до формування професійно значущих компетентностей; запровадження інтегрованих курсів, які поєднують вивчення фахових дисциплін і розвиток іншомовної компетентності; удосконалення дидактичних підходів, які застосовуються в ході шкільної педагогічної практики й організації навчально-дослідницької діяльності; підготовка вчителів до роботи в умовах різнорідних освітніх моделей (білінгвальних, занурення).

Біографія автора

Marianna Levrints (Lőrincz)

доктор педагогічних наук, доцент

професор кафедри філології

Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ

м. Берегово, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Стандарт вищої освіти України першого (бакалаврського) рівня освіти, галузь знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність 014 Середня освіта, предметна спеціалізація 014.02 Середня освіта (мова та література із зазначенням мови). Проєкт, 2016. URL: http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/05/op_so_bakalavr_anhlijska_2021.pdf (дата звернення 01.02.2022)

Леврінц М. Стандарти й вимоги до фахової підготовки і професійного розвитку вчителів іноземних мов у США. Хуманитарни балкански изследования. 2019. Випуск 3, №5. С.31−36.

American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL). Program Standards for the Preparation of Foreign Language Teachers. 2013. URL: https://www.actfl.org/sites/default/files/caep/ACTFLProgramStandards2013.pdf (дата звернення: 01.02.2022)

Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium. Model Standards for Licensing Beginning Foreign Language Teachers: A Resource for State Dialogue. Washington, DC: Council of Chief State School Officers. 2002, June.

Garcia P., Moser K., Davis-Wiley P. Facing reality: A survey of methods instructors’ perspectives on world language teacher development. Foreign Language Annals. 2019. № 52. Р.165–183.

Пуховська Л. Теоретичні засади професійного розвитку вчителів: рух до концептуальної карти. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. №1. С.97−106.

Концептуальні засади державної політики щодо розвитку англійської мови у сфері вищої освіти. Проєкт МОН. 2019. URL: https://www.businesslaw.org.ua/konceptualni-zasady-derjavnoi-polityky-schodo-rozvytky-angliiskoi-movy/ (дата звернення: 01.02.2022)

Іконнікова М. Теорія і практика професійної підготовки філологів в університетах США. (Дис. … д-ра пед. наук). Хмельницький: Хмельницький національний університет, 2019. 580 с.

Леврінц М. Система підготовки вчителів іноземних мов у США. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2020. №2 (96). С.265−276.

U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics. Foreign languages, literatures, and linguistics. URL: https://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/cipdetail.aspx?y=55&cipid=89211 (дата звернення: 01.02.2022)

Леврінц М. Прикладна лінгвістика як спеціалізація у підготовці фахівців з іншомовної освіти. Іноземні мови. 2021. № 1. С.3−9.

Леврінц М. Організаційно-змістові підходи до підготовки вчителів іноземних мов в університетах США. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психологія». 2020. №1(11). С.234−239.

Леврінц М. Практична підготовка вчителів іноземних мов в університетах США. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля. 2020. №1 (94). С.134−148.

References

Standart vyshchoi osvity Ukrainy pershoho (bakalavrskoho) rivnia osvity, haluz znan 01 Osvita/Pedahohika, spetsialnist 014 Serednia osvita, predmetna spetsializatsiia 014.02 Serednia osvita (mova ta literatura iz zaznachenniam movy). Proiekt, 2016 [Standard of higher education of Ukraine of the first (bachelor's) level of education, field of knowledge 01 Education / Pedagogy, specialty 014 Secondary education, subject specialization 014.02 Secondary education (language and literature with indication of language). Project, 2016]. http://idgu.edu.ua/wpcontent/uploads/2021/05/op_so_bakalavr_anhlijska_2021.pdf [in Ukrainian].

Levrints (Lőrincz), M. (2019). Standarty i vymohy do fakhovoyi pidhotovky i profesiynoho rozvytku vchyteliv inozemnykh mov u SSHA [Standards and requirements of professional education and development of foreign language teachers in the USA]. Humanytarny balkansky yzsledovanyya, 3(5), 31−36. [in Ukrainian].

American Council on the Teaching of Foreign Languages (ACTFL). (2013). Program Standards for the Preparation of Foreign Language Teachers. http://www.actfl.org/sites/default/files/pdfs/ACTFL-Standards20Aug2013.pdf

Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium (2002, June). Model Standards for Licensing Beginning Foreign Language Teachers: A Resource for State Dialogue. Washington, DC: Council of Chief State School Officers.

Garcia, P., Moser, K., & Davis-Wiley, P. (2019). Facing reality: A survey of methods instructors’ perspectives on world language teacher development. Foreign Language Annals, 52, 165–183.

Pukhovska, L. (2011). Teoretychni zasady profesiinoho rozvytku vchyteliv: rukh do kontseptualnoi karty [Theoretical foundations of teachers’ professional development: Movement to a conceptual map]. Porivnialna profesiina pedahohika 1, 97−106. [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2019). Kontseptualni zasady derzhavnoi polityky shchodo rozvytku anhliiskoi movy u sferi vyshchoi osvity. Proiekt MON [Conceptual principles of state policy on the English language development in the sphere of higher education. Project of the Ministry of Education and Science]. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-stvorilo-koncepciyu-rozvitku-anglijskoyi-v-universitetah-u-dodatku-riven-v1-obovyazkova-umova-vstupu-v2-vipusku-vikladannya-profilnih-disciplin-inozemnoyu-ta-movni-skriningi?fbclid=IwAR2ICPzauy6r5JKmZYAPMKglPn9TXxjqaekymfOGHYmmJuXkNoH1SLgQnGo [in Ukrainian].

Ikonnikova, M. (2019). Teoriia i praktyka profesiinoi pidhotovky filolohiv v universytetakh SShA [Theory and practice of philologists’ professional training at US universities] [Unpublished Doctoral dissertation]. Khmelnytskyi National University. [in Ukrainian].

Levrints (Lőrincz), M. (2020). Systema pidhotovky vchyteliv inozemnykh mov u SShA [The system of foreign language teacher education in the USA]. Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, 2 (96), 265−276. [in Ukrainian].

U.S. Department of Education. National Center for Education Statistics. Foreign languages, literatures, and linguistics. https://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/cipdetail.aspx?y=55&cipid=89211

Levrints (Lőrincz), M. (2021). Prykladna linhvistyka yak spetsializatsiia u pidhotovtsi fakhivtsiv z inshomovnoi osvity [Applied linguistics as a specialization in the preparation of foreign language education specialists]. Inozemni movy, 1(105), 3−9. [in Ukrainian].

Levrints (Lőrincz), M. (2020). Orhanizatsiyno-zmistovi pidkhody do pidhotovky vchyteliv inozemnykh mov v universytetakh SShA [Approaches to the development of curricula of foreign language teacher education in the US universities]. Naukovyy visnyk Mukachivsʹkoho derzhavnoho universytetu. Seriya «Pedahohika ta psykholohiya», 1(11), 234−239. [in Ukrainian].

Levrints (Lőrincz), M. (2020). Praktychna pidhotovka vchyteliv inozemnykh mov v universytetakh SShA [Practical preparation of foreign language teachers in the US universities]. Dukhovnistʹ osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka, 1(94), 134−148. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті