ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ БАТЬКІВ ДО ВИХОВАННЯ САМОСТІЙНОСТІ ДИТИНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.165-168

Ключові слова:

самостійність, сім’я, виховання, дошкільний вік, виховання самостійності дитини.

Анотація

У статті розглядається проблема виховання самостійності дітей дошкільного віку. Пропонуються результати дослідження щодо умов виховання самостійності дитини у сімейному середовищі. Досліджено теоретичну обізнаність батьків старших дошкільників у питаннях виховання самостійності, використання ними ефективних методів її виховання з урахуванням статевих відмінностей, створення умов для прояву ініціативності, творчості, креативності, самовираження дитини. З’ясовано особливості батьківського ставлення до виховання самостійності дитини та визначено розподіл батьків за типами ставлення до виховання самостійності дитини. Виокремлено чотири типи ставлення батьків: конструктивний, суперечливий, незбалансований, деструктивний. Мета статті полягає в аналізі результатів дослідження ставлення батьків до виховання самостійності дитини. У ході дослідження використано діагностичні методи (анкетування, бесіди) роботи з батьками або особами, що їх замінюють, що спрямовувалися на з’ясування проблем, які виникають у сім’ї у зв’язку з вихованням дитини взагалі, розвитком її самостійності зокрема. При цьому враховувався компетентнісний та діяльнісний підходи, а також сформульований сучасними науковцями принцип активного залучення сім’ї до освітнього процесу ЗДО з питань виховання базових якостей. Наукова новизна статті полягає у визначенні та експериментальній перевірці типів ставлення батьків до виховання самостійності дитини. Здійснене дослідження визначено як спроба з’ясувати стан обізнаності та ставлення батьків дітей старшого дошкільного віку до проблеми виховання самостійності. Результати свідчать про недостатню обізнаність батьків у цій проблемі та актуалізують необхідність організації просвітницької й корекційної роботи, сприяння формуванню педагогічної компетентності батьків у вихованні самостійності дітей дошкільного віку.

Біографія автора

Oksana Lisovets

доктор філософії

кафедра дошкільної освіти

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя

м.Ніжин, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Гуріна З.В. Психолого-педагогічні умови становлення самостійності у дітей раннього віку: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.00.07. Київ, 2007.

Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (системний підхід): монографія. Київ: Стилос, 2000. 336 с.

Слободчиков В. И., Исаев Е. И. Основы психологической антропологии. Психология развития человека: Развитие субъективной реальности в онтогенезе. Москва: Школьная Пресса. 2000. 416 .

Теплюк С.Н. Истоки самостоятельности. Дошкольное воспитание. 2005. № 32. С.67−70.

Формування базових якостей особистості дітей старшого дошкільного віку в ДНЗ: монографія / Г. Бєлєнька, С. Васильєва, Н. Гавриш, В. Маршицька, С. Нечай, О. Острянська, О. Полякова, В. Рагозіна, О. Рейпольська, Н. Шкляр; за заг. ред. О. Рейпольської. Харків: «Друкарня Мадрид», 2015. 330 с.

References

Hurina, Z.V. (2007). Psykholoho-pedahohichni umovy stanovlennia samostiinosti u ditei rannoho viku [Psychological-pedagogical mind the formation of self-reliance among children of the early age] [Extended abstract of candidate dissertation]. M.Dragomanov National Pedagogical University [in Ukrainian].

Kononko, O.L. (2000). Psykholohichni osnovy osobystisnoho stanovlennia doshkilnyka (systemnyi pidkhid) [Psychological foundations of the special formation of a preschooler (systemic idiom)]. Stylos. [in Ukrainian].

Slobodchykov, V.Y., & Isaev, E.Y. (2000). Osnovy psykholohycheskoi antropolohyy [Fundamentals of psychological anthropology]. Shkolnaia Pressa. [in Russian].

Tepliuk, S.N. (2005). Istoky samostoiatelnosty [The origins of independence]. Doshkolnoe vospytanye, 32, 67−70. [in Russion].

Bielienka, H., et al. (2015). Formuvannia bazovykh yakostei osobystosti ditei starshoho doshkilnoho viku v DNZ [Formation of basic personality qualities of older preschool children in schools]. Drukarnia Madryd. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті