УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ КОЛЕКТИВІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.186-190

Ключові слова:

соціально-психологічний клімат, педагогічний колектив, заклад дошкільної освіти, програма формування соціально-психологічного клімату, управління процесом формування соціально-психологічного клімату.

Анотація

Дослідження присвячено проблемі формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти. У статті проаналізовано стан розробленості у науковій літературі та освітній практиці досліджуваної проблеми, обґрунтовано необхідність управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти. Оскільки основою і передумовою формування оптимального соціально-психологічного клімату є рівень соціально-психологічного розвитку колективу, тому для визначення рівня соціально-психологічного розвитку педагогічного колективу закладу дошкільної освіти використано методику соціально-психологічної самооцінки колективу Р.Нємова. Досліджено такі характеристики колективу, як відповідальність, колективізм, згуртованість, контактність (особисті взаємини), відкритість, організованість та інформованість, визначено і схематично представлено у вигляді діаграми усереднений соціально-психологічний рельєф взаємин у педагогічному колективі закладу дошкільної освіти. На основі аналізу наукової літератури і результатів вивчення стану соціально-психологічного клімату в педагогічних колективах закладів дошкільної освіти визначено програму управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі та окреслено шляхи його оптимізації в контексті діяльності керівника закладу дошкільної освіти. Окреслено перспективи подальших наукових розвідок, що спрямовуватимуться на розроблення й упровадження системи підготовки майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти та керівників  закладів освіти до цілеспрямованого управління процесом формування сприятливого соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі.

Біографії авторів

Halyna Meshko

доктор педагогічних наук, професор

кафедра педагогіки та менеджменту освіти

Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка

м.Тернопіль, Україна

Oleksandr Meshko

кандидат психологічних наук, доцент

кафедра психології

Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка

м.Тернопіль, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О.М. Степанов. Київ: Академвидав, 2006. 424 с.

Молочко М.В. Формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі. Рідна школа, 2004. № 4. С. 52–53.

Волкова Н.П. Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі. Київ: Академія. 2001. 460 с.

Карамушка Л.М. Психологія управління: навч. посіб. Київ: Міленіум, 2003. 344 с.

Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально психологічний аспект). Київ: МАУП, 2000. 286 с.

Молочко М.В. Створення сприятливого соціально-психологічного клімату як передумови ефективної діяльності педагогічного колективу дошкільного закладу. Наукові записки. Серія: Педагогіка і психологія. 2002. Випуск 6. С. 36–40.

Мешко Г.М., Мешко О.І. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі загальноосвітнього навчального закладу. Педагогічний альманах. 2017. Випуск 33. С. 237–243.

Основи психолого-управлінського консультування: навч. посіб. / Л.М. Карамушка, Н.Л. Коломінський, М.В. Войтович та ін.; за наук ред. Л.М. Карамушки. Київ: МАУП, 2002. 136 с.

Щекин Г.В. Как эффективно управлять людьми: психология кадрового менеджмента: научно-практическое пособие. К.: МАУП, 1999. 400 с.

Мешко Г.М., Пітура К.В. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти. Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції (Одеса, 17 листопада 2021 р.) / гол. ред. В.В. Корнещук. Одеса: ФОП Бондаренко М.О., 2021. С. 34–36.

References

Stepanov, O.M. (Ed.) (2006). Psykholohichna entsyklopediia [Psychological encyclopedia]. Akademvydav. [in Ukrainian].

Molochko, M.V. (2004). Formuvannia sotsialno-psykholohichnoho klimatu v pedahohichnomu kolektyvi [Formation of socio-psychological climate in the teaching staff]. Ridna shkola, 4, 52–53. [in Ukrainian].

Volkova, N.P. (2001). Sotsialno-psykholohichnyi klimat u pedahohichnomu kolektyvi [Socio-psychological climate in the teaching staff]. Academy. [in Ukrainian].

Karamushka, L.M. (2003). Psykholohiia upravlinnia [Psychology of management]. Millennium. [in Ukrainian].

Kolominskyi, N.L. (2000). Psykholohiia menedzhmentu v osviti (sotsialno psykholohichnyi aspekt) [Psychology of management in education (socio-psychological aspect)]. MAUP. [in Ukrainian].

Molochko, M. V. (2002). Stvorennia spryiatlyvoho sotsialno-psykholohichnoho klimatu yak peredumovy efektyvnoi diialnosti pedahohichnoho kolektyvu doshkilnoho zakladu [Creating a favorable socio-psychological climate as a prerequisite for effective activities of the teaching staff of the preschool institution]. Naukovi zapysky. Pedahohika i psykholohiia, 6, 36–40). [in Ukrainian].

Meshko, H.M., & Meshko, O.I. (2017). Upravlinnia protsesom formuvannia sotsialno-psykholohichnoho klimatu v pedahohichnomu kolektyvi zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu [Management of the process of forming the socio-psychological climate in the teaching staff of a secondary school]. In V.V.Kuzmenko (Ed.) Pedagogical Almanac: Collection of Scientific Papers (рр.237–243). Kherson Academy of Continuing Education”. [in Ukrainian].

Karamushka, L.M., Kolominskyi, N.L., Voitovych, M.V. et al. (2002). Osnovy psykholoho-upravlinskoho konsultuvannia [Fundamentals of psychological and managerial counseling]. MAUP. [in Ukrainian].

Shchekin, G.V. (1999). Kak effektivno upravliat liudmy: psihologiya kadrovogo menedzhmenta [How to manage people effectively: the psychology of personnel management]. MAUP. [in Russian].

Meshko, H.M., & Pitura, K.V. (2021). Upravlinnia protsesom formuvannia sotsialno-psykholohichnoho klimatu v pedahohichnomu kolektyvi zakladu doshkilnoi osvity [Management of the process of formation of socio-psychological climate in the teaching staff of preschool education]. In V.V.Korneschuk (Ed.), Aktualni doslidzhennia v sotsialnii sferi [Current research in the social sphere] – proceedings XVIII International scientific-practical conference (Odesa, November 17, 2021, pp. 34–36). FOP Bondarenko M.O. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті