ЗАСТОСУВАННЯ ДІЯЛЬНІСНОГО ПІДХОДУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В КОНТЕКСТІ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.211-214

Ключові слова:

Нова українська школа; діяльнісний підхід; інтелектуальний потенціал; компетентності; прийоми розумової діяльності.

Анотація

Реалії сьогодення диктують зміну стилю навчання у загальноосвітніх навчальних закладах. Основні положення, які стосуються трансформації освітнього процесу, висвітлені в концепції Нової української школи, яка пропагує формування компетентностей, які сприяють всебічному розвитку особистості. Навчання переорієнтовується на практичне використання набутих знань, умінь та навичок. Тому методологічною основою НУШ є діяльнісний підхід, який передбачає застосування набутих учнями компетентностей у житті. Метою статті є висвітлення можливостей застосування діяльнісного підходу на уроках математики з врахуванням новітніх тенденцій в освіті. Використані методи дослідження: аналіз і систематизація наукової, психолого-педагогічної та математичної літератури, поворотний аналіз і синтез теоретичних положень, аргументація висновків. Авторське бачення реалізації діяльнісного підходу при викладанні математики побудоване на розв’язуванні геометричних прикладів, які використовуються для кращого розкриття інтелектуального потенціалу школяра.

Біографії авторів

Viktor Oros

кандидат фізико-математичних наук

завідувач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти

м.Ужгород, Україна

Yuliia Petechuk

кандидат фізико-математичних наук

доцент кафедри математики та інформатики

Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

м.Берегово, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Бібік Н.М. Київ: Літера ЛТД, 2018. 160 с.

Реформування і модернізація освітніх систем країн світу ХХІ століття: монографія / за наук. ред. О.І.Шапран. Переяслав-Хмельницький (Київ. обл.): Домбровська Я.М., 2018. 344 с.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Издательство «Питер», 2000. 712 с.

Хрестоматія з української класичної педагогіки: К.Ушинський, С.Русова, А.Макаренко, Г.Ващенко, В.Сухомлинський: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Уклад. В.П.Кравець, О.І.Мешко. Київ: Грамота, 2008. 768 с.

Атанов Г.А. Деятельностный подход в обучении: учебно-метод. пособие. Донецк: ЕАИ-пресс, 2001. 157 с.

Фокин Ю. Г. Теория и технология обучения. Деятельностный подход : учебное пособие для вузов. 4-е изд., перер. и доп. Москва: Юрайт, 2019. 241 с.

Пометун О.І. Діяльнісний підхід. Енциклопедія освіти. 2021. С.250-251.

Орос В.М., Петечук В.М., Петечук Ю.В. Розвиток творчих здібностей особистості засобами розвивального навчання у системі математичної освіти. Науковий вісник Ужгородського yніверситету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 2021. Вип. 1 (48). С.305–310.

Петечук В.М. Геометрія для восьмого класу з поглибленим вивченням математики. Ужгород: Карпати, 1992. 128 с.

References

Bibik, N.M. (Ed.). (2018). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [New Ukrainian School: teacher’s guide]. Litera LTD. [in Ukrainian].

Dombrovska, Ya.M. (2018). Reformuvannia i modernizatsiia osvitnikh system krain svitu XXI stolittia [Reforming and modernization of educational systems of the world of the 21st century]. Dombrovska. [in Ukrainian].

Rubynshtein, S.L. (2000). Osnovy obshchei psykholohyy [Fundamentals of General Psychology]. Pyter. [in Russian].

Kravets, V.P., & Meshko, O.I. (Ed.). (2008). Khrestomatiia z ukrainskoi klasychnoi pedahohiky: K.Ushynskyi, S.Rusova, A.Makarenko, H.Vashchenko, V.Sukhomlynskyi [Reader of Ukrainian classical pedagogy: K.Ushinsky, S.Rusova, A.Makarenko, G.Vashchenko, V.Sukhomlinsky]. Hramota. [in Ukrainian].

Atanov, H.A. (2001). Deiatelnostnyi podkhod v obuchenyy [Activity approach in teaching]. EAY-press. [in Russian].

Fokyn, Yu.H. (2019). Teoryia y tekhnolohyia obuchenyia. Deiatelnostnyi podkhod [Theory and technology of education. Activity approach]. Yurait. [in Russian].

Pometun, O.I. (2021). Diialnisnyi pidkhid. Entsyklopediia osvity [Activity approach. Encyclopedia of Education]. P. 250-251. [in Ukrainian].

Oros, V.M., Petechuk, V.M., & Petechuk, Yu.V. (2021). Rozvytok tvorchykh zdibnostei osobystosti zasobamy rozvyvalnoho navchannia u systemi matematychnoi osvity [Development of creative personality abilities by means of developing training in the system of mathematical education]. Scientific Bulletin of Uzhhorod university. Series: pedagogy. Social Work, 1 (48), 305–310. [in Ukrainian].

Petechuk, V.M. (1992). Heometriia dlia vosmoho klasu z pohlyblenym vyvchenniam matematyky [Geometry for the eighth grade with in-depth study of mathematics].: Karpaty. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті