ПОТЕНЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.215-218

Ключові слова:

інформатизація освіти, інформаційно-комунікаційні технології, професійна підготовка, майбутні вихователі закладів дошкільної освіти.

Анотація

Oкреслено особливості застосування ІКТ у професійній підготовці майбутніх вихователів як чинника вдосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти. З’ясовано, що потенційні можливості використання ІКТ у фаховій підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти сприяють удосконаленню знань студентів щодо виконання різних освітніх завдань та вирішення педагогічних ситуацій; вправлянню навичок здобувачів вищої освіти щодо використання засобів ІКТ у подальшій професійній діяльності; забезпеченню особистісно-орієнтованого, диференційованого, інтегрованого підходу до професійної підготовки майбутніх вихователів у закладах вищої освіти; мотивації студентів до навчання впродовж життя та самоосвіти. Mетоди дослідження: аналіз та узагальнення наукових джерел з метою визначення сутності основних понять дослідження; узагальнення та систематизація досвіду провідних педагогів для формування власних поглядів щодо порушеної проблеми; узагальнення та формулювання висновків дослідження.

Біографія автора

Oksana Panchenko

аспірант

кафедра дошкільної освіти

Черкаський національний університет ім.Б.Хмельницького

м.Черкаси, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Проєкт Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2021-2031 роки. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf (дата звернення: 25.03.2022).

Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (дата звернення: 25.03.2022).

Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях: навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної освіти. Київ: Освіта України, 2006. 390 с.

Шаров С., Постильна О. Інформатизація освіти і виховання як вектор розвитку сучасного суспільства. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. 2017. №1. С.199–204.

Биков В. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 2008. 684 с.

Завальна І. Інформатизація освіти як чинник розвитку інформаційного суспільства. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки, політехніка». Юридичні науки. 2017. № 865. С.211–214.

Швачич Г., Толстой В., Петречук Л., Іващенко Ю. та ін. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: навчальний посібник. Дніпро: НМетАУ, 2017. 230 с.

Кулик О. Інформаційні технології, як чинник управління якістю освіти. Психология и педагогика на рубеже веков: колективна монографія. Авт. кол.: Карпова Н.К., Васильева С.А., Головань М.С., Кулик О.Є. та ін. Одеса: Купрієнко С.В., 2015. С.98–116.

Федоренко О.Г. Інформаційно-комунікаційні технології в підготовці майбутнього вчителя до самоосвіти. Проблеми трудової і професійної підготовки. 2012. Вип. 17(4). С.86-92.

Мардарова І. Підготовка майбутніх вихователів до використання комп’ютерних технологій в організації пізнавальної діяльності старших дошкільників: дис. … канд. пед. наук: 13.00.08. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім.К.Д.Ушинського. Одеса, 2012. 239 с.

Назаренко Г. А. Інформаційно-комунікаційні технології як інструмент підвищення якості дошкільної освіти. Інформаційні технології і засоби навчання. 2019. Т.69, № 1. С.21−30.

Ніколаєску І., Шинкарьова В. Інформатизація освіти як сучасна вимога інформаційного суспільства. Перспективи та інновації науки/ Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». 2022. № 2(7). С.914−923.

References

Proiekt Stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021-2031 roky [Draft Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2021-2031]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2020/09/25/rozvitku-vishchoi-osviti-v-ukraini-02-10-2020.pdf [in Ukrainian].

Natsionalna doktryna rozvytku osvity Ukrainy u XXI stolitti [National doctrine of education development of Ukraine in the XXI century]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text [in Ukrainian].

Hurevych, R.S., & Kademiia, M.Yu. (2006). Informatsiy̆no-telekomunikatsiy̆ni tekhnolohiï v navchalnomu protsesi ta naukovykh doslidzhenniakh [Information and telecommunication technologies in the educational process and research]. Osvita Ukrainy. [in Ukrainian].

Sharov, S., & Postylna, O. (2017). Informatyzatsiia osvity i vykhovannia yak vektor rozvytku suchasnoho suspilstva [Informatization of education and upbringing as a vector of development of modern society]. Scientific Bulletin of Melitopol State Pedagogical University. Series: Pedagogy, 1, 199–204 [in Ukrainian].

Bykov, V. (2008). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems of open education]. Atika [in Ukrainian].

Zavalna, I. (2017). Informatyzatsiia osvity yak chynnyk rozvytku informatsiy̆noho suspilstva [Informatization of education as a factor in the development of the information society]. Bulletin of the National University «Lviv Polytechnic». Legal sciences, 865, 211–214 [in Ukrainian].

Shvachych, H., Tolstoi, V., Petrechuk, L., & Ivashchenko, Yu. Et al. (2017). Suchasni informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii [Modern information and communication technologies]. NMetAU [in Ukrainian].

Kulyk, O. (2015). Informatsiini tekhnolohii, yak chynnyk upravlinnia yakistiu osvity [Information technology as a factor in education quality management]. In Karpova, N.K., Vasyleva, S.A., Holovan, M.S., & Kulyk, O.Ye. (Eds.). Psykholohyia y pedahohyka na rubezhe vekov [Psychology and pedagogy at the turn of the century] (pp.98−116). Kupriienko S.V.[in Ukrainian].

Fedorenko, O.H. (2012). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii v pidhotovtsi maibutnoho vchytelia do samoosvity [Information and communication technologies in preparing future teachers for self-education]. Problems of labor and professional training, 17 (4), 86−92 [in Ukrainian].

Mardarova, І. (2012). Pіdgotovka majbutnіh vihovatelіv do vikoristannja komp’juternih tehnologіj v organіzacії pіznaval'noї dіjal'nostі starshih doshkіl'nikіv [Preparation of future educators for the use of computer technology in the organization of cognitive activity of senior preschoolers] [Unpublished candidate dissertation]. Pіvdennoukraіins'kij nacіonal'nij pedagogіchnij unіversitet іmenі K. D. Ushins'kogo [in Ukrainian].

Nazarenko, H.A. (2019). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii yak instrument pidvyshchennia yakosti doshkilnoi osvity [Information and communication technologies as a tool to improve the quality of preschool education]. Information technologies and teaching aids, 69 (1), 21−30 [in Ukrainian].

Nikolaiesku, I., & Shynkarova, V. (2022). Informatyzatsiia osvity yak suchasna vymoha informatsiinoho suspilstva [Informatization of education as a modern requirement of the information society]. Prospects and innovations of science. «Pedagogy series», «Psychology series», «Medicine series», 2 (7), 914−923 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті