МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.219-222

Ключові слова:

мотивація, внутрішні і зовнішні мотиви, професійна підготовка, науково-дослідницька діяльність.

Анотація

Професійна підготовка студентів закладів вищої освіти передбачає різні види діяльності, основною з яких є навчальна. Крім цього важливою є науково-дослідницька робота, яка зумовлює необхідність розвитку відповідної мотивації. Метою статті є дослідження мотиваційних аспектів науково-дослідницької діяльності студентів закладів вищої освіти. Методи дослідження: аналіз і синтез психолого-педагогічної літератури – застосовувався для з’ясування сутності та структури поняття мотивації та особливостей формування мотивації студентів до науково-дослідницької діяльності; узагальнення – для формулювання авторських висновків. Встановлено, що провідну роль у розвитку особистості та її ефективної діяльності відіграють мотиви, пов’язані з самою працею (професійні інтереси, задоволення від процесу і результату роботи, від долання труднощів, виникнення і підкріплення позитивної самооцінки). Виокремлено типи мотивації – позитивну та негативну. Здійснено класифікацію мотивів професійно спрямованої науково-дослідницької діяльності студентів (внутрішні і зовнішні). Визначено умови, які позитивно впливають на розвиток мотивації у студентів до науково-дослідницької діяльності: оволодіння ними теоретичними знаннями у сфері наукових досліджень і дослідницькими вміннями, усвідомлення їхньої ролі в процесі професійної діяльності; забезпечення високого ступеня самостійності студентів; продуктивна взаємодія між студентами і викладачами та високий рівень науково-дослідницької компетентності педагогів, які беруть участь у процесі науково-дослідницької підготовки студентів.

Біографії авторів

Oksana Povidaychyk

доктор педагогічних наук, професор

кафедра соціології та соціальної роботи

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Mariana Popyk

кандидат економічних наук, доцент

кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Antonina Reblyan

викладач

кафедра туристичної інфраструктури та готельно-ресторанного господарства

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Пахомова Н.Г. Мотивація як основа формування інтегративних знань у процесі професійної підготовки. Психологія і особистість. 2017. №1(11). С.223–236.

Ryan R.M., Deci E.L. Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and newdirections. Contemporary Educational Psychology. 2000. №25. Р.54–67.

Повідайчик О.С. Теорія і практика підготовки майбутніх соціальних працівників до науково-дослідницької діяльності: дис. … докт. пед. наук: 13.00.04 / Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка. Тернопіль, 2019. 580 с.

Сметанський М.І. Педагогічні умови активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. Наук. записки ВДПУ ім.М Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія. 2000. Вип. 2. С. 7–12.

References

Pakhomova, N.H. (2017). Motyvatsiia yak osnova formuvannia intehratyvnykh znan u protsesi profesiinoi pidhotovky [Motivation as a basis for the formation of integrative knowledge in the process of professional training]. Psykholohiia i osobystist, 1(11), 223–236. [in Ukrainian].

Ryan, R.M., Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and newdirections. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.

Povidaichyk, O.S. (2019). Teoriia i praktyka pidhotovky maibutnikh sotsialnykh pratsivnykiv do naukovo-doslidnytskoi diialnosti [Theory and practice of training future social workers for research] [Unpublished Doctoral dissertation]. Ternopil National Pedagogical University named after V.Hnatiuk. Ternopil. [in Ukrainian].

Smetanskyi, M.I. (2000). Pedahohichni umovy aktyvizatsii navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv [Pedagogical conditions for activating the educational and cognitive activities of students]. Nauk. zapysky VDPU im.M.Kotsiubynskoho. Seriia: Pedahohika i psykholohiia, 2, 7–12. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті