ПРИНЦИПИ, ПРОЦЕДУРИ ТА ПРАКТИКИ ДЕМОКРАТІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЙ І МЕТОДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГІВ І ПЕДАГОГІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.238-241

Ключові слова:

демократія, технології, професійна діяльність, психологи, педагоги.

Анотація

Актуальність статті полягає в необхідності кращого усвідомлення ролі демократії у соціально-психологічному прогресі держави. Мета статті передбачає обґрунтування положення про інноваційну природу демократії, про важливість практичного втілення у професійну діяльність педагогічних працівників її принципів та процедур. Показано, що ряд державних практик, здійснених ще за часів Античності та у Середньовіччі (у формі народного віча), а сьогодні звершених у таких країнах, як Швейцарія, США, Німеччина, мали успіх саме через дотримання основних принципів і процедур народовладдя. Стверджується думка, що такі створені у цих країнах технології, як «мозковий штурм», соціальне партнерство на підприємствах, деліберація, дебати, соціально-психологічний тренінг – є демократичними за свою сутністю. На основі теоретичного аналізу та психолого-педагогічного моделювання автором створені такі технології, як алгоритм розробки проєктів освітянськими осередками громадянського суспільства, психолого-педагогічні експедиції з побудови осередків громадянського суспільства, самонавчання демократії для юної та дорослої особистості, дистанційна школа демократії та громадянського суспільства, колективне клієнто-концентроване психологічне консультування постраждалих під час військових дій тощо.

Біографія автора

Valentyn Rybalka

доктор психологічних наук, професор

провідний науковий співробітник Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України

головний науковий співробітник Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України

м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Основи громадянського суспільства: Словник: Для студ. вищ. навч. закл. / Н.Г.Джинчарадзе, М.А.Ожеван, А.В.Толстоухов та ін. Київ: Знання України, 2006. 232 с.

Рибалка В.В. Самовчитель демократії для юної та дорослої особистості: метод. посіб. Київ: Талком, 2019. 208 с.

Дʼюї Дж. Демократія і освіта. Львів: Літопис, 2003. 294 с.

Рибалка В.В. Соціально-педагогічне і психологічне забезпечення розвитку дієвого громадянського суспільства і особистості громадянина: посібник. Київ: ТАЛКОМ, 2018. 226 с.

Рибалка В.В., Самодрин А.П., Моргун В.Ф. Психопедагогічні експедиції шляхами демократизації життя особистості, освіти та громадянського суспільства / за ред. В.В.Рибалки. Київ: ТАЛКОМ, 2019. 280 с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: Навчальний посібник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. 575 с.

References

Dzhyncharadze, N.H., Ozhevan, M.A., & Tolstoukhov, A.V. (2006). Osnovy hromadianskoho suspilstva: Slovnyk [Fundamentals of civil society: Dictionary]. Znannia Ukrainy. [in Ukrainian]

Rybalka, V.V. (2019) Samovchytel demokratii dlia yunoi ta dorosloi osobystosti [Self-teacher of democracy for young and adult: a method. Way]. Talkom. [in Ukrainian]

Diui Dzh, (2003). Demokratiia i osvita [Democracy and education]. Litopys. [in Ukrainian]

Rybalka, V.V. (2018). Sotsialno-pedahohichne i psykholohichne zabezpechennia rozvytku diievoho hromadianskoho suspilstva i osobystosti hromadianyna [Socio-pedagogical and psychological support for the development of an effective civil society and the individual citizen]. TALKOM. [in Ukrainian]

Rybalka, V.V., Samodryn, A.P., & Morhun, V.F. (2019). Psykhopedahohichni ekspedytsii shliakhamy demokratyzatsii zhyttia osobystosti, osvity ta hromadianskoho suspilstva [Psychopedagogical expeditions by democratization of personal life, education and civil society]. ALKOM. [in Ukrainian]

Rybalka, V.V. (2009). Teorii osobystosti u vitchyznianii psykholohii ta pedahohitsi [Theories of personality in domestic psychology and pedagogy]. Bukaiev Vadym Viktorovych. [in Ukrainian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті