СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.260-263

Ключові слова:

соціальна адаптація, розвиток, дитина дошкільного віку, педагог, заклад дошкільної освіти.

Анотація

Мета статті полягає у визначенні теоретичних основ успішної соціальної адаптації дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, систематизація, порівняння, моделювання та узагальнення – для опрацювання наукових джерел, з теоретичних основ соціальної адаптації дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. Основні результати дослідження полягають у тому, що в статті проаналізовано процес соціальної адаптації дитини дошкільного віку; узагальнено позитивні та негативні особливості перебування дитини в закладі дошкільної освіти; схарактеризовано основні критерії успішної соціальної адаптації; виокремлено умови, що сприяють позитивній соціальній адаптації дитини дошкільного віку в закладі дошкільної освіти; зроблено висновки та подано рекомендації для вихователів щодо особливостей процесу соціальної адаптації дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти.

Біографія автора

Yuliiа Solovei

доктор філософії

кафедра дошкільної освіти

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

м.Черкаси, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Кравчук Л. Особливості шкільної адаптації першокласників. Сучасна школа України. 2013. № 9 (261). С.4–17.

Шаталова О.В. Адаптація дітей раннього віку до умов дитячого навчального закладу. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2013. № 14. С.326–329

Захарова Н.М. Адаптація дітей дошкільного віку до сучасного соціального простору: монографія. Донецьк: Ноулідж, 2010. 218 с.

Гладка М. Ситуація успіху як умова соціалізації дитини. Управління освітою. 2013. № 19. С.6–11

Богуш А., Гавриш Н. Дошкільна лінгводидактика. Запоріжжя: Просвіта, 2008. 230 с.

Гурковська Т. Вперше до дитсадка. Дошкільне виховання. 2001. № 11–12. С.3–4

Доманюк О.М. Вплив сім’ї на процес соціалізації дітей дошкільного віку. Наукові записки. 2011. Вип. 1. С.115–118

Дуткевич Т. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 424 с.

Коваль Л.Г., Зверева IД., Хлебнік С.Р. Соціальна педагогіка. Соціальна робота: навч. посіб. Київ: І3МН, 2005. 234 с.

Соціологія: підручник / За заг. ред. В.П.Андрущенка. Київ, Харків: Єдинорог, 2001. 435 с.

Психологічна діагностика і корекція особистості важковиховуваних дхтей і підлітківв: навч. посіб. / за ред. О.Г.Антонова-Турченко. Київ: І3МН, 2005. 245 с.

Капська А.Й. Соціальна педагогіка: підручник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 256 с.

Погодіна М. Я. Я тепер – школяр! Проходження процесу соціалізації дитини на початку навчання в школі. Розкажіть онуку. 2010. № 4. С.32–34

Павелків Р, Цигипало О. Дитяча психологія: навч. посібник. Київ: Академвидав, 2011. 373 с.

Стреж Л.В. Сходинки адаптації дітей раннього віку. Київ: Шк. світ, 2009. 128 с.

Ясінська Х. Адаптація дітей раннього віку до перебування в ДНЗ. Психолог дошкілля. 2007. №4 (21). С.5–7

References

Krаvchuk, L. (2013). Osoblyvosti shkilnoi аdаptаtsii pershoklаsnykiv [Feаtures of school аdаptаtion of first-grаders]. Suchаsnа shkolа Ukrаiny, 9 (261), 4–17. [in Ukrаiniаn].

Shаtаlovа, O.V. (2013). Аdаptаtsiiа ditei rаnnoho viku do umov dytiаchoho nаvchаlnoho zаklаdu [Аdаptаtion of young children to the conditions of children’s educаtionаl institution]. Problemy ekstremаlnoi tа kryzovoi psykholohii, 14, 326–329. [in Ukrаiniаn].

Zаkhаrovа, N.M. (2010). Аdаptаtsiiа ditei doshkilnoho viku do suchаsnoho sotsiаlnoho prostoru [Аdаptаtion of preschool children to modern sociаl spаce]. Noulidzh [in Ukrаiniаn].

Hlаdkа, M. (2013). Sytuаtsiiа uspikhu yаk umovа sotsiаlizаtsii dytyny [The situаtion of success аs а condition of sociаlizаtion of the child]. Uprаvlinniа osvitoiu, 19, 6–11 [in Ukrаiniаn].

Bohush, А. & Hаvrysh, N. (2008). Doshkilnа linhvodydаktykа [Preschool lаnguаge didаctics]. Prosvitа [in Ukrаiniаn].

Hurkovskа, T. (2001). Vpershe do dytsаdkа [First time to kindergаrten]. Doshkilne vykhovаnniа, 11–12, 3–4 [in Ukrаiniаn].

Domаniuk, O.M. (2011). Vplyv sim’i nа protses sotsiаlizаtsii ditei doshkilnoho viku [The influence of the fаmily on the sociаlizаtion of preschool children]. Nаukovi zаpysky,1, 115–118 [in Ukrаiniаn].

Dutkevych, T. (2012). Dytiаchа psykholohiiа [Child psychology]. Tsentr uchbovoi literаtury [in Ukrаiniаn].

Kovаl, L.H., Zverevа, I.D., & Khlebnik, S.R. (2005). Sotsiаlnа pedаhohikа. Sotsiаlnа robotа [Sociаl pedаgogy. Sociаl work]. I3MN [in Ukrаiniаn].

Аndrushchenko, V.P. (2001). Sotsiolohiiа [Sociology]. Yedynoroh [in Ukrаiniаn].

Аntonovа-Turchenko, O.H. (2005). Psykholohichnа diаhnostykа i korektsiiа osobystosti vаzhkovykhovuvаnykh dkhtei i pidlitkivv [Psychologicаl diаgnosis аnd correction of personаlity of difficult-to-educаte children аnd аdolescents]. I3MN [in Ukrаiniаn].

Kapska, A.Y. (2003). Sotsiаlnа pedаhohikа [Sociаl pedаgogy]. Tsentr nаvchаlnoi literаtury [in Ukrаiniаn].

Pohodina, M.Ya. (2010). Yа teper – shkoliаr! Prokhodzhenniа protsesu sotsiаlizаtsii dytyny nа pochаtku nаvchаnniа v shkoli [I аm now а schoolboy! Wаlking through the process of sociаlizаtion of children on the cob of leаrning аt school]. Rozkаzhit onuku, 4, 32–34. [in Ukrаiniаn].

Pаvelkiv, R. & Tsyhypаlo, O. (2011). Dytiаchа psykholohiiа [Child psychology]. Akаdemvydаv [in Ukrаiniаn].

Strezh, L.V. (2009). Skhodynky аdаptаtsii ditei rаnnoho viku [Steps of аdаptаtion of children of eаrly аge]. Shkilnyi svit [in Ukrаiniаn].

Yаsinskа, Kh. (2007). Аdаptаtsiiа ditei rаnnoho viku do perebuvаnniа v DNZ [Аdаptаtion of young children to stаy in preschool]. Psykholoh doshkilliа, 4 (21), 5–7 [in Ukrаiniаn].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Як цитувати

Solovei, Y. (2022). СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(50), 260–263. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.260-263

Номер

Розділ

Статті