ПРАКТИКА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.269-272

Ключові слова:

інклюзивне навчання, діти з особливими освітніми потребами, спеціальна освіта, практична підготовка.

Анотація

У статті розкрито підходи до організації практик у системі підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Спеціальна освіта». Освітньо-професійною програмою «Олігофренопедагогіка. Інклюзивна освіта» передбачено два види практик: виробнича (двохкомпонентна: у закладах загальної середньої освіти з інклюзивними та спеціальними класами, інклюзивно-ресурсних центрах) та педагогічна. Метою статті є розкрити особливості організації практичної підготовки студентів-магістрів зі спеціальної освіти. Методи дослідження: контент-аналіз, спостереження за діяльністю студентів, аналіз, синтез, узагальнення. Розкрито зміст виробничої практики двохкомпонентної, що є новим кроком у підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти. Сформульовано мету виробничої практики: розвиток інтегральної, загальних та спеціальних компетентностей, визначених Освітньо-професійною програмою спеціальності; практичних умінь на основі комплексного, інтегрованого підходу до її змісту. До кожного компоненту включено два змістові модулі, серед тем: створення траєкторії практичної діяльності; науково-творча діяльність здобувача освіти у процесі проходження практики за першим та другим компонентами. Підкреслено, що педагогічна практика спрямована й на підготовку магістра до науково-педагогічної діяльності, що зумовлено законодавством України щодо можливості викладання випускниками-магістрами у закладі вищої освіти. У процесі визначення змісту практик ураховано ті реформи, що мають місце у системі вітчизняної освіти. Сформульовано окремі пропозиції з метою покращення практичної підготовки майбутніх фахівців.

Біографія автора

Svitlana Stebliuk

доктор педагогічних наук, асистент

кафедри фізичної реабілітації

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

м.Ужгород, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Стандарт вищої освіти України за другим (магістерським) рівнем, ступенем магістра, з галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта. Затверджено і введено в дію наказом Міністерства освіти і науки України від 05.01.2021 № 28. К., 2021. URL: стандарт+вищої+освіти+спеціальності+016+спеціальна+освіта+магістр&oq=стандарт&aqs=chrome.2.69i59j69i57j35i39j46i512j0i512l5j0i131i433i512.9503j0j (дата звернення: 12.02.2022)

Онищенко Н. П. Основні шляхи модернізації практичної підготовки студентів у закладах вищої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Т.3. №74. 2021. С.55-60

Надкернична Л. Організація педагогічної практики майбутніх учителів: результати експериментального дослідження. Педагогіка і психологія професійної освіти. 2012. № 2. С.74–81

Хома О. М., Ліба О. М. Практична підготовка майбутніх учителів початкової школи в контексті освітніх реформ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Т.2. №75. 2021. С.118−121.

Воровка М. І., Проценко А. А. Педагогічна практика як засіб формування професійної майстерності вчителя в умовах реформування освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. Т. 2. №69. КПУ, Запоріжжя. 2020. С.57−61

Освітньо-професійна програма «Олігофренопедагогіка. Інклюзивна освіта» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 016 Спеціальна освіта, спеціалізація 016.02 олігофренопедагогіка. URL: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/33675 (дата звернення: 12.02.2022)

Порядок організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2021 року. №957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text (дата звернення: 12.02.2022)

References

Standart vyshchoi osvity Ukrainy za druhym (mahisterskym) rivnem, stupenem mahistra, z haluzi znan 01 Osvita/Pedahohika spetsialnosti 016 Spetsialna osvita [Standard of higher education of Ukraine at the second (master's) level, master's degree, in the field of knowledge 01 Education / Pedagogy specialty 016 Special education]. Approved and put into effect by order of the Ministry of Education and Science of Ukraine from 05.01.2021 № 28 [in Ukrainian].

Onyshchenko, N. P. (2021). Osnovni shliakhy modernizatsii praktychnoi pidhotovky studentiv u zakladakh vyshchoi osvity [The main ways to modernize the practical training of students in higher education]. Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools, 3 (74), 55−60. [in Ukrainian].

Nadkernychna, L. (2012). Orhanizatsiia pedahohichnoi praktyky maibutnikh uchyteliv: rezultaty eksperymentalnoho doslidzhennia [Organization of pedagogical practice of future teachers: results of experimental research]. Pedagogy and psychology of vocational education, 2, 74–81. [in Ukrainian].

Khoma, O. M., & Liba, O. M. (2021). Praktychna pidhotovka maibutnikh uchyteliv pochatkovoi shkoly v konteksti osvitnikh reform [Practical training of future primary school teachers in the context of educational reforms]. Pedagogy of creative personality formation in higher and general education schools, 2 (75), 118−121. [in Ukrainian].

Vorovka, M. I., & Protsenko, A. A. (2020). Pedahohichna praktyka yak zasib formuvannia profesiinoi maisternosti vchytelia v umovakh reformuvannia osvity [Pedagogical practice as a means of forming the professional skills of teachers in the context of educational reform]. Pedagogy of formation of creative personality in higher and general education schools, 2 (69), 57−61.[in Ukrainian].

Osvitno-profesiina prohrama «Olihofrenopedahohika. Inkliuzyvna osvita» druhoho (mahisterskoho) rivnia vyshchoi osvity za spetsialnistiu 016 Spetsialna osvita, spetsializatsiia 016.02 olihofrenopedahohika [Educational and professional program «Oligophrenic pedagogy. Inclusive education» of the second (master's) level of higher education in specialty 016 Special education, specialization 016.02 oligophrenic pedagogy]. https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/33675 [in Ukrainian].

Poriadok orhanizatsii inkliuzyvnoho navchannia u zakladakh zahalnoi serednoi osvity (2021). [The procedure for organizing inclusive education in general secondary education institutions]. Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of September 15. №957. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2021-%D0%BF#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті