ВЗАЄМОЗАЛЕЖНІСТЬ РОЗВИТКУ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ ТА ІНКЛЮЗИВНОГО СЕРЕДОВИЩА В УНІВЕРСИТЕТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.290-293

Ключові слова:

інклюзивна освіта, інклюзивне середовище, інтеграція, компетентність, професійна освіта.

Анотація

У статті представлені результати досліджень проблеми взаємозалежності розвитку інклюзивної освіти та інклюзивного середовища, що складає основу соціальної інклюзії всіх рівнів та спрямувань. Обґрунтовується необхідність посилення інтеграційних процесів у рамках сучасних стандартів інклюзивної професійної освіти, потреби у формуванні фахівця, здатного формувати адекватне інклюзивне середовище. У тексті статті запропоновані підходи до визначення основ забезпечення взаємозалежності процесів розвитку інклюзивної освіти та інклюзивного соціального середовища, сутності інтеграційних процесів у рамках модернізації змістово-технологічного забезпечення професійної підготовки фахівців означеної сфери. Використані методи наукових досліджень, з домінуванням теоретичних, дали можливість: а) систематизувати пріоритети дослідницьких пошуків щодо оптимізації інтегративних процесів у сфері інклюзивної освіти та інклюзивного соціального середовища на основі аналізу наукових праць за цією проблематикою; б) виділені протиріччя між традиційною системою професійної освіти та сучасними вимогами щодо готовності фахівців формувати соціально орієнтоване середовище, а також виділено комплекс залежностей, врахування яких дозволить оптимізувати означені інтеграційні процеси; в) обґрунтовано теоретико-практичний підхід до модифікації системи професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальної, інклюзивної освіти, оволодіння ними інноваційними практиками та безпосереднім досвідом творення адекватного інклюзивного середовища не лише в освітньому закладі, а й за його межами; г) акцентовано увагу на різних рівнях середовищ, важливості забезпечення їх взаємозалежності через конструктивні форми взаємодії.

Біографії авторів

Tetiana Franchuk

кандидат педагогічних наук, доцент

керівник відділу наукової роботи

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

м.Кам’янець-Подільський, Україна

Svitlana Myronova

доктор педагогічних наук, професор

проректор з наукової роботи

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івaнa Oгієнкa

м.Кам’янець-Подільський, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Хоружий Г.Ф. Вища освіта: соціальна природа, структура і функції. Полтава: Полтавський літератор. 2013. 308 с.

Буйняк М.Г. Формування психологічної готовності вчителів до інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами: автореферат дис. … канд. психол. наук. Київ. 2019. 19 с.

Желанова, В. В. Середовищний підхід у вищій освіті: сутність та логіка реалізації. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання, Житомир: Вид-во Рута. 2016. С. 98–15.

Полякова Г. Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2018. 4 (78). С. 186–199.

References

Khoruzhyi, H.F. (2013). Higher education: social nature, structure and functions. [Vyshcha osvita: sotsialna pryroda, struktura i funktsii]. Poltava: Poltavskyi literator [in Ukrainian].

Buynyak, M.G. (2019). Formation of psychological readiness of teachers for inclusive education of children with special educational needs [Formuvannia psykholohichnoi hotovnosti vchyteliv do inkliuzyvnoho navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy] [Extended abstract of candidate’s thesis]. Kyiv [in Ukrainian].

Zhelanova, V.V. (2016). Environmental approach in higher education: the essence and logic of implementation [Seredovyshchnyi pidkhid u vyshchii osviti: sutnist ta lohika realizatsii]. In Dubaseniuk, O.A. (Ed.), Teoriia i praktyka profesiinoi maisternosti v umovakh tsilezhyttievoho navchannia (pp. 98-15). Ruta [in Ukrainian].

Poliakova, H. (2018). Development of an environmental approach in higher education in the context of global change [Rozvytok seredovyshchnoho pidkhodu u vyshchii osviti v umovakh hlobalnykh zmin]. Pedahohichni nauky: teoriia, istoriia, innovatsiini tekhnolohii, 4 (78), 186−199 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті