ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНА ТА ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.315-318

Ключові слова:

інформаційно-комунікаційна компетентність, інформаційно-цифрова компетентність, цифрова інформація, учень початкової школи, початкова освіта.

Анотація

Актуальність проблеми дослідження сутності інформаційно-комунікаційної та інформаційно-цифрової компетентностей, їх порівняння зумовлена відображенням різних тлумачень термінів у Державному стандарті початкової освіти та Концептуальних засадах реформування середньої школи «Нова українська школа». Мета статті полягає у дослідженні сутності понять «інформаційно-комунікаційна компетентність» та «інформаційно-цифрова компетентність», порівнянні їх змісту в контексті формування в учнів початкової школи. Серед основних методів наукового дослідження використано аналіз, порівняння, узагальнення та конкретизацію. У статті конкретизовано зміст понять: інформаційно-комунікаційна компетентність як сукупність знань, умінь, навичок, досвіду діяльності та ціннісних ставлень особистості, що передбачають критичну та доцільну взаємодію користувача із інформацією та засобами інформаційно-комунікаційних технологій для її обробки та комунікації; інформаційно-цифрова компетентність як система знань, умінь, навичок, досвіду діяльності та ціннісних ставлень здобувача освіти, що пов’язано із критичною обробкою та використанням інформації суто у цифровій формі. Зважаючи на трактування та дослідження семантики складових частин термінів, встановлено, що інформаційно-комунікаційна та інформаційно-цифрова компетентності мають подібний зміст і можуть вживатися, здебільшого, як синоніми: інформаційно-комунікаційна компетентність – для акцентування насамперед на комунікаційному аспекті; інформаційно-цифрова компетентність – на цифровій формі інформації, з якою працює користувач.

Біографія автора

Andriana Shyshak

аспірантка

кафедра педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка

м. Тернопіль, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Чайка В. М., Шишак А. М. Діджиталізація початкової освіти: проблеми і перспективи. Педагогічний альманах: збірник наукових праць. Херсон: Херсонська академія неперервної освіти. 2021. Вип. 50. С.38–47.

Готько О., Чайковська О. Інформаційно-комунікаційні технології – як сучасний засіб навчання в освіті. Молодь і ринок. 2015. №4 (123). С. 130–134.

Янкович О., Беднарек Ю., Анджеєвська А. Освітні технології сучасних навчальних закладів: навчально-методичний посібник. Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2015. 212 с.

Овчарук О.В. Інформаційно-комунікаційна компетентність як предмет обговорення: міжнародні підходи. Комп’ютер у школі та сім’ї. 2013. №7. С.3−6.

Державний стандарт початкової освіти. Київ, 2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.03.2022).

Медийная и информационная грамотность: программа обучения педагогов / под ред. А. Гриззл, К. Уилсон. Париж: UNESCO, 2012. 198 с.

Словопедія: вебсайт. URL: http://slovopedia.org.ua (дата звернення: 10.03.2022).

Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа». Київ, 2016. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення: 19.03.2022).

References

Chaika, V.M., & Shyshak, A.M. (2021). Didzhytalizatsiia pochatkovoi osvity: problemy i perspektyvy [Digitalization of primary education: problems and prospects]. Pedahohichnyi almanakh: zbirnyk naukovykh prats, 50, 38–47. [in Ukrainian].

Hotko, O., & Chaikovska, O. (2015). Informatsiino-komunikatsiini tekhnolohii – yak suchasnyi zasib navchannia v osviti [Information and communication technologies - as a modern teaching tool in education]. Molod i rynok, 4 (123), 130–134. [in Ukrainian].

Yankovych, O., Bednarek, Yu., & Andzheievska, A. (2015). Osvitni tekhnolohii suchasnykh navchalnykh zakladiv [Educational technologies of modern educational institutions]. TNPU im. V. Hnatiuka. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V. (2013). Informatsiino-komunikatsiina kompetentnist yak predmet obhovorennia: mizhnarodni pidkhody [Information and communication competence as a subject of discussion: international approaches]. Komp’iuter u shkoli ta sim’i, 7, 3–6. [in Ukrainian].

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018). Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity [State standard of primary education]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#Text. [in Ukrainian].

Grizzl, A., & Uilson, K. (Ed.) (2012). Mediynaya i informatsionnaya gramotnost: programma obucheniya pedagogov [Media and Information Literacy: Teacher Training Program]. UNESCO. https://iite.unesco.org/pics/publications/ru/files/3214706.pdf. [in Russian].

Slovopedia.com (2007). Slovopediia [Slovopedia]. http://slovopedia.org.ua. [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine (2016). Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly «Nova ukrainska shkola» [Conceptual principles of reforming the secondary school «New Ukrainian School»]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті