ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОМУ МОДЕЛЮВАННЮ НА УРОКАХ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.333-336

Ключові слова:

моделювання, комп’ютерне моделювання, навчання інформатики, особливості комп’ютерного моделювання.

Анотація

Сучасна освіта, характеризується підвищеною увагою до поняття моделі та методології моделювання. Вона використовує їх у багатьох галузях знання, але вивчення інформатики допомагає учням зібрати свої знання про моделі в загальну систему і усвідомлено застосовувати їх у своїй навчальній та практичній діяльності. Оскільки в даний час завдання навчання полягають в оновленні змісту та одержанні нової якості одержуваного результату, роль навчання комп’ютерному моделюванню стає особливо значущою і має пріоритетну здатність забезпечувати результативність освіти у всій сукупності її елементів. Мета статті: виявити методичні особливості навчання комп’ютерному моделюванню на уроках інформатики. Методи дослідження: теоретичні – аналіз і узагальнення науково-методичних джерел для обґрунтування актуальності, визначення місця теми «Моделювання» у шкільному курсі інформатики; узагальнення для виявлення методичних особливостей навчання моделюванню на уроках інформатики. За аналізом навчальної програми з інформатики старшої школи ЗЗСО рівня стандарт в контексті теми виявлено, що вивчення моделювання в цілому та комп’ютерного моделювання, зокрема, включено в шкільну програму з інформатики. Аналіз чинних підручників з інформатики для учнів старших класів показав, що теми «Моделювання» та «Комп’ютерне моделювання» подаються досить стисло. В навчанні комп’ютерного моделювання виділяють три типи завдань: за поданою моделлю об’єкта отримати необхідну інформацію та сформулювати висновки; на основі даних про реальний об’єкт розробити його модель; здійснити процес моделювання на комп’ютері.

Біографії авторів

Artem Yurchenko

доцент кафедри інформатики

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

м.Суми, Україна

Yurii Khvorostina

доцент кафедри математики

Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка

м.Суми, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Зайцева Т.В., Терещенкова О.В. Комп'ютерне моделювання в системі підготовки спеціалістів морської галузі. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 4(22). С.45-50.

Ковальчук М.Б. Моделювання задач математичної фізики в системі комп’ютерної математики Maple. Фізико-математична освіта. 2019. Випуск 2(20). С.40−47.

Литвинова С.Г. Використання систем комп’ютерного моделювання для проектування дослідницьких завдань з математики. Фізико-математична освіта, 2018. Випуск 1(15). С.83−89.

Морзе Н. В., Барна О. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти. К.: УОВЦ «Оріон», 2018. 240 с.

Навчальні програми для 5-9 класів. URL https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas.

Ривкінд Й.Я., Лисенко Т.І., Чернікова Л.А., Шакотько В.В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти. Київ: Генеза, 2018. 144 с.

Руденко В.Д., Речич Н.В., Потієнко В.О. Інформатика (профільний рівень): підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. освіти. Харків: Вид-во «Ранок», 2019. 256 c.

Сергеєв Д.С. Комп’ютерне моделювання когнітивного аспекту обробки природної мови на основі природно-мовної бази знань. Штучний інтелект, 2016. № 4. С. 42-48.

Соколюк О.М. Моделювання у навчально-пізнавальній діяльності учнів: аспект природничо-математичних предметів. URL: https://lib.iitta.gov.ua/711654/1/Соколюк%20О.М.Формування%20інформаційно-цифрової%20компетентності%20учнів.pdf.

Шамшина Н.В. Розв’язування завдань комп’ютерного моделювання у табличному процесорі EXCEL. Фізико-математична освіта, 2018. Випуск 4(18). С.171−176.

References

Zaytseva, T., & Tereshchenkova, O. (2019). Kompiuterne modeliuvannia v systemi pidhotovky spetsialistiv morskoi haluzi [Computer simulation in the training system of the marine industry specialists]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 4(22), 45-50. [in Ukrainian].

Kovalchuk, M.B. (2019). Modeliuvannia zadach matematychnoi fizyky v systemi kompiuternoi matematyky Maple [Modeling the mathematical physics problem in the computer mathematics system Maple]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 2(20), 40-47. [in Ukrainian].

Lytvynova, S. (2018). Vykorystannia system kompiuternoho modeliuvannia dlia proektuvannia doslidnytskykh zavdan z matematyky [Use Of The Systems Of Computer Modelling For Projecting Of Research Tasks In Mathematics]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 1(15), 83-89. https://doi.org/10.31110/2413-1571-2018-015-1-013. [in Ukrainian].

Morze, N. V., & Barna, O. V. (2018). Informatyka (riven standartu): pidruch. dlia 10 (11) kl. zakladiv zahalnoi serednoi osvity [Informatics (standard level): textbook. for 10 (11) classes. institutions of general secondary education]. UOVTs «Orion». [in Ukrainian].

Navchalni prohramy dlia 5-9 klasiv [Curricula for grades 5-9]. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas [in Ukrainian].

Ryvkind, Y.Ia., Lysenko, T.I., Chernikova, L.A., & Shakotko, V.V. (2018). Informatyka (riven standartu): pidruch. dlia 10-ho (11-ho) kl. zakl. zah. sered. osvity [Informatics (standard level): textbook. for the 10th (11th) class. institutions of general secondary education]. Heneza. [in Ukrainian].

Rudenko, V.D., Rechych, N.V., & Potiienko, V.O. (2019). Informatyka (profilnyi riven) : pidruch. dlia 10 kl. zakl. zahal. sered. Osvity [Informatics (profile level): textbook. for 10 classes. institutions of general secondary education]. Ranok. [in Ukrainian].

Serheiev, D.S. (2016). Kompiuterne modeliuvannia kohnityvnoho aspektu obrobky pryrodnoi movy na osnovi pryrodno-movnoi bazy znan [Computer modeling of the cognitive aspect of natural language processing based on the natural language knowledge base]. Shtuchnyi intelekt – Artificial Intelligence, 4, 42-48. [in Ukrainian].

Sokoliuk, O. M. (2018). Modeliuvannia u navchalno-piznavalnii diialnosti uchniv: aspekt pryrodnycho-matematychnykh predmetiv [Modeling in the educational and cognitive activities of students: an aspect of natural and mathematical subjects]. https://lib.iitta.gov.ua/711654/1/Соколюк%20О.М.Формування%20інформаційно-цифрової%20компетентності%20учнів.pdf. [in Ukrainian].

Shamshina, N. (2018). Rozviazuvannia zavdan kompiuternoho modeliuvannia u tablychnomu protsesori Excel [Solving Tasks Of Computer Modeling In Excel Spreadsheet]. Fizyko-matematychna osvita – Physical and Mathematical Education, 4(18), 171−176. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті