ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ В УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛАХ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.337-340

Ключові слова:

STEM-освіта, зарубіжний досвід, розвиток STEM-освіти в Україні, STEM-освіта в США.

Анотація

Сучасна освіта з кожним роком оновлюється, вбирає в собі новітні методи та форми навчання. Актуальним і перспективним напрямом, на сьогоднішній день, вважається впровадження в освітній процес так званої STEM-освіти. Саме цей напрям вибудовує дослідницьку діяльність в навчанні, налаштовує учнів на командну роботу, на вирішення компетентнісних завдань та використанні набутих знань на практиці. Мета дослідження полягає у визначенні позитивного досвіду впровадження STEM-освіти за межами України; у означенні перспектив реалізації STEM-освіти в українських школах. Методи дослідження: системний науково-методологічний аналіз наукової, психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження; систематизація та узагальнення досвіду вітчизняних та зарубіжних науковців; аналіз результатів навчання відповідно до проблеми дослідження; синтез та узагальнення теоретичних положень, розкритих у науковій та навчально-методичній літературі; узагальнення власного педагогічного досвіду та досвіду колег. Результати дослідження. Проведений аналіз світового досвіду реалізації STEM-освіти надав можливості сформулювати єдине поняття даного терміну, розглянути сучасні перспективи вітчизняної шкільної освіти з цього напряму. Підкреслюється доцільність упровадження STEM-освіти на основі закордонного досвіду.

Біографія автора

Kateryna Yurchenko

вчитель математики

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6

м. Суми, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Hom E.J. What is STEM Education? Live Science Contributor. URL: http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html. (дата звернення: 18.02.2022)

Park W., Wu JY., Erduran S. The Nature of STEM Disciplines in the Science Education Standards Documents from the USA, Korea and Taiwan Focusing on Disciplinary Aims, Values and Practices. Science & Education, 2020. Vol.29. Issue 4. Р.899−927.

Qin J.R., Fu G.S. STEM Education: Interdisciplinary Education Based on Real Problem Scenarios. China Educational Technology. 2017. Vol. 4. P.67−74.

STEM освіторія – НМЦ ПТО у Рівненській області. URL: https://wp.nmc-pto.rv.ua/stem-osvitoriya/ (дата звернення: 18.02.2022)

Vakil S, Ayers R. The racial politics of STEM education in the USA: interrogations and explorations. Race ethnicity and education/ 2019. Vol. 22. Issue 4. P.449−458.

Zhao Z.J. Progress of Stem Education Policy in the United States. Shanghai: Shanghai Science and Technology Education Press, 2015.

Zhou C., Li Y. The Focus and Trend of STEM Education Research in China – Visual Analysis Based on CiteSpace. Open Journal of Social Sciences. 2021. Vol. 9. Р.168-180.

Ботузова Ю.В. Динамічні моделі Geogebra на уроках математики як основа STEM-підходу. Фізико-математична освіта. 2018. Випуск 3 (17). С.31−35.

Жигайло О.О. Особливості застосування STEM-підходу в освітньому процесі початкової школи. Фізико-математична освіта. 2021. Випуск 3(29). С.58−62.

Інститут модернізації змісту освіти. URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ (дата звернення: 18.02.2022)

Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text. (дата звернення: 18.02.2022)

Стрижак О., Сліпухіна І., Полісун Н., Чернецький І. STEM-освіта: основні дефініції. Інформаційні технології і засоби навчання. 2017. Том 62 (6). С.16–33.

References

Hom, E.J. What is STEM Education? Live Science Contributor. http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html.

Park, W., Wu, JY., & Erduran, S. (2020). The Nature of STEM Disciplines in the Science Education Standards Documents from the USA, Korea and Taiwan Focusing on Disciplinary Aims, Values and Practices. Science & Education, 29 (4), 899−927.

Qin, J. R., & Fu, G. S. (2017). STEM Education: Interdisciplinary Education Based on Real Problem Scenarios. China Educational Technology, 4, 67−74.

STEM osvitoriia [STEM education]. NMTs PTO u Rivnenskii oblasti. https://wp.nmc-pto.rv.ua/stem-osvitoriya/ [in Ukrainian].

Vakil, S, & Ayers, R. (2019). The racial politics of STEM education in the USA: interrogations and explorations. Race ethnicity and education, 22 (4), 449−458.

Zhao, Z.J. (2015). Progress of Stem Education Policy in the United States. Shanghai Science and Technology Education Press.

Zhou, C., & Li, Y. (2021). The Focus and Trend of STEM Education Research in China – Visual Analysis Based on CiteSpace. Open Journal of Social Sciences, 9, 168-180.

Botuzova, Yu. (2018). Dynamichni modeli Geogebra na urokakh matematyky yak osnova STEM-pidkhodu [Geogebra Dynamic Models At The Mathematics Lessons As A STEM-Approach]. Physical and Mathematical Education, 3 (17), 31−35. [in Ukrainian].

Zhigailo, O. (2021). Osoblyvosti zastosuvannia STEM-pidkhodu v osvitnomu protsesi pochatkovoi shkoly [Features of the application of stem approach in the educational process of primary school]. Physical and Mathematical Education, 29(3), 58–62. [in Ukrainian].

Instytut modernizatsii zmistu osvity [Institute for Modernization of Educational Content]. https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku pryrodnycho-matematychnoi osvity (STEM-osvity) [The concept of development of natural and mathematical education (STEM-education)]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-р#Text [in Ukrainian].

Stryzhak, O.Y., Slipukhina І.A., Polikhun, N.I., & Chernetckiy, I.S. (2017). STEM-osvita: osnovni definitsii [STEM-education: main definitions]. Information Technologies and Learning Tools, 62 (6), 16–33. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-31

Номер

Розділ

Статті