ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.28-31

Ключові слова:

міжкультурна комунікація, дефініція, дефініційний аналіз, комунікація, спілкування.

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми міжкультурної комунікації у контексті розуміння ментальних особливостей різних культур. Зазначено причини актуальності вивчення такої проблематики: глобалізаційні й інтеграційні процеси, феномен мультикультуралізму. Метою дослідження є здійснення дефініційного аналізу поняття «міжкультурна комунікація». Методами дослідження обрано аналіз та систематизацію наукової літератури, зіставно-порівняльний аналіз, дефініційний аналіз поняття «міжкультурна комунікація». Розкрито логіку дефініційного аналізу поняття «міжкультурна комунікація». Представлено позиції, що є ґрунтовними у контексті проблеми дослідження, а саме: 1) міжкультурна комунікація є інтегративним феноменом, що досліджує різні аспекти взаємодії між представниками різних культур; 2) міжкультурна комунікація є coцiaльнo зумoвленим комунікативним процесом інформаційної взаємодії в контексті культурного обміну, що здійснюється з метою досягнення взаєморозуміння між носіями різних культур. З’ясовано, що міжкультурна комунікація, як інтегративний феномен, містить знання філософсько-культурологічного, соціально-психологічного, комунікативного і лінгвістичного спрямування. Розкрито варіативність підходів щодо визначення досліджуваного поняття. Констатовано, що подані до розгляду дефініції не виключають, а органічно доповнюють одна одну, що в свою чергу дозволяє розглянути дане поняття з різних точок зору. Репрезентовано дефініції поняття «міжкультурна комунікація» й виокремлено його характерні ознаки, а саме: це – процес вербального і невербального спілкування людей різних культур; набір навичок, що забезпечує ефективність комунікації людей, які належать до різних національних та етнічних спільнот; встановлення зв’язку між людьми різних культур; прийняття способів мислення й поведінки різних культур; здатність здійснювати ефективну комунікативну взаємодію у міжкультурних контекстах; соціальний феномен; взаємодія на мікро-, мезо- та мікросоціальному рівні; процес комунікації між членами різних культурних спільнот, комунікативний процес інформаційної взаємодії та цільової діяльності в контексті культурного обміну. Відзначається, що міжкультурна комунікація виконує важливу роль для досягнення розуміння між різними культурами та  їх представниками, забезпечує ефективну взаємодію з культурою, звичаями і традиціями іншої нації.

Біографія автора

Valentyna Boichuk, Кафедра освітології та психолого-педагогічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Бацевич Ф.С. Словник термінів міжкультурної комунікації. Київ: Довіра, 2007. 205 с.

Булава Н. Формування міжкультурної комунікації як необхідної складової мовної підготовки студентів-іноземців. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Перекладознавство та міжкультурна комунікація». 2016. № 6. С.54–59.

Максимович О. Міжкультурна комунікація як предмет міждисциплінарного теоретизування. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи». 2017. № 39. С.85–89.

М’язова І.Ю. Особливості тлумачення поняття «міжкультурна комунікація». Філософські проблеми гуманітарних наук. 2006. № 8. С.108–113.

Словник української мови. URL: https://slovnyk.ua (дата звернення 27.09.2022).

Слющинський Б. Міжкультурна комунікація як регулятор міжособистісних відносин суспільства. Нова парадигма. 2016. № 130. С.82–91.

Bennett M.J. Basic concepts of intercultural communication: Selected readings. London: UNKNO, 1998. 288 p.

Hall E.T. The Silent Language. Greenwich, Conn.: Fawcett Publications, 1959. 322 p.

Hirsch E.D. The New Dictionary of Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. Boston-New York: Houghton Mifflin, 2002. 654 p.

Novinger T. Intercultural communication: a practical guide. Austin: University of Texas Press, 2001. 210 p.

Ting-Toomey S. Communicating Across Cultures. New York: The Guilford Press, 1999. 310 p.

Trager, G., Hall, E. Culture as Communication: A Model and Analysis. Explorations: Studies in Culture and Communication. 1954. № 3. PP.137‒149.

References

Batsevych, F.S. (2007). Slovnyk terminiv mizhkulturnoi komunikatsii [Dictionary of intercultural communication terms]. Dovira. [in Ukrainian].

Bulava, N. (2016). Formuvannia mizhkulturnoi komunikatsii yak neobkhidnoi skladovoi movnoi pidhotovky studentiv-inozemtsiv [The formation of intercultural communication as an integral part of foreign students` language preparation]. Scientific Herald of Kherson State University. Series: Translation Studies, 6, 54–59. [in Ukrainian].

Maksymovych, O. (2017). Mizhkulturna komunikatsiia yak predmet mizhdystsyplinarnoho teoretyzuvannia [Intercultural communication as a subject of interdisciplinary theorizing]. Herald of V. N. Karazin Kharkiv National University. Series: Sociological investigations of modern society: methodology, theory, methods, 39, 85–89. [in Ukrainian].

M’iazova, I.Yu. (2006). Osoblyvosti tlumachennia poniattia «mizhkulturna komunikatsiia». [Peculiarities of the definition of intercultutal communication]. Philosophical problems of humanitarian sciences, 8, 108‒113. [in Ukrainian].

Slovnyk ukrainskoi movy [Ukrainian language dictionary]. https://slovnyk.ua [in Ukrainian].

Sliushchynskyi, B. (2016). Mizhkulturna komunikatsiia yak rehuliator mizhosobystisnykh vidnosyn suspilstva. (Intercultural communication as a regulator of interpersonal relations in society]. New paradigm, 130, 82–91. [in Ukrainian].

Bennett, M.J. (1998). Basic concepts of intercultural communication. Selected readings. UNKNO.

Hall, E.T. (1959). The Silent Language. Fawcett Publications.

Hirsch, E.D. (2002). The New Dictionary of Cultural Literacy: What Every American Needs to Know. Houghton Mifflin.

Novinger, T. (2001). Intercultural communication: a practical guide. University of Texas Press.

Ting-Toomey, S. (1999). Communicating Across Cultures. The Guilford Press.

Trager, G., & Hall, E. (1954). Culture as Communication: A Model and Analysis. Explorations: Studies in Culture and Communication, 3, 137-149.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Boichuk, V. (2022). ДЕФІНІЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ФЕНОМЕНУ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 28–31. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.28-31

Номер

Розділ

Статті