РОЛЬ ШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1918 – 1939 рр.)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.32-36

Ключові слова:

здоров’я, західноукраїнське шкільництво, здоров’язбережувальна освіта, здоровий спосіб життя, шкільний вік, учні.

Анотація

Взаємодія сім’ї, шкільних та позашкільних закладів освіти є однією з педагогічних передумов щодо розвитку здоров’язбережувальної освіти та ефективності виховання серед школярів здорового способу життя. Розв’язання цієї проблеми здійснюється на стику наук про суспільство та людину. Метою статті є визначення ролі чинників у розвитку здоров’язбережувальної освіти на західноукраїнських землях (1918 – 1939 рр.). У дослідженні ми використовували наступні методи: систематизації та аналізу науково-педагогічної літератури з проблеми дослідження, пошуково-бібліографічний, інтерпретаційно-аналітичний та теоретичний для формулювання висновків дослідження. Слід зазначити, що міркування з приводу вирішальної ролі школи у формуванні в молодого покоління почуття відповідальності за власне здоров’я не є новими для педагогічної думки на західноукраїнських землях. Вони особливо актуалізувалися в 1920-х – 1930-х рр., у час перебування краю в складі новоутвореної польської держави – Речі Посполитої. До цього спричинилися, з одного боку, задовільний стан охорони здоров’я населення на західноукраїнських землях на державному рівні, а з іншого, – низький гігієнічний – на побутовому рівні. Це, у свою чергу, зумовило чи не найвищий у Польщі показник смертності серед дітей, яка подекуди сягала 30%, а також зростання захворюваності на туберкульоз та інші інфекційні недуги. Результат дослідження показав, що стан шкільництва на західноукраїнських землях був зумовлений попереднім ходом історичного розвитку краю, його політичним та економічним становищем. Нами визначено, що управління освітою здійснювалося переважно в інтересах поляків, що негативно відбилося на розвиткові шкільництва українців, євреїв. В багатьох селах краю не було початкових шкіл, високим залишався відсоток учнів, не охоплених обов’язковим навчанням. Як наслідок, західноукраїнські землі відставали за рівнем розвитку освіти від інших провінцій України.

Біографії авторів

Olena Voloshyn, кафедра медико-біологічних дисциплін, географії та екології, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м.Дрогобич, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Olena Musienko, кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, м.Львів, Україна

кандидат біологічних наук, доцент

Pavlo Bilas, кафедра фізичного виховання, спорту і здоров’я, Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Гжицького, м.Львів, Україна

асистент

Посилання

Список використаної літератури

Андрухів І.О. Українські молодіжні товариства Галичини: 1861 – 1939 рр. Короткий історичний нарис. Івано-Франківськ: Плай, 1995. 72 с.

Бачинська-Донцова М. Праця в товаристві «Українська Захоронка». Львів: Рідна школа, 1934. Ч.13–14. С.196–198.

Баїк Л.Г. З історії розвитку української школи в Галичині (1868 – 1939 рр.). Актуальні проблеми становлення і розвитку національної школи. Київ: Новітня бібліотека, 1992. С.5–17.

Біленький Я. Українські приватні школи в Галичині. Львів: УПТ, 1922. 16 с.

Боберський І. Українське сокільництво (1894 – 1939). Львів: Сокіл-Батько, 1939. 16 с.

Гайдучок С. Фізичне виховання українського народу. Сокільскі вісти. 1935. Ч.3–6. С.7–8.

Дзерович Ю. Педагогіка. Львів: Накл. Греко-катол. Богосл. Академії, 1937. 240 с.

Заклинська О. Як добути красу і заховати молодість та здоровля. Нові книжки. Львів: Весна, 1929. 194 с.

Суховерська О. Рухові забави й гри. Львів: Діло, 1924. 417 с.

Філяс О. Гіґієна в дитячому садку. Українське дошкілля: [підручник для провідниць українських дитячих садків]. Львів: Рідна Школа, 1936. С.36–86.

References

Andrukhiv, I.O. (1995). Ukrainski molodizhni tovarystva Halychyny: 1861 – 1939 rr. Korotkyi istorychnyi narys [Ukrainian youth associations of Galicia: 1861-1939. A brief historical essay]. Plai [in Ukrainian].

Bachynska-Dontsova, M. (1934). Pratsia v tovarystvi «Ukrainska Zakhoronka» [Work in the company «Ukrainian Zahoronka»]. Ridna shkola. [in Ukrainian].

Baik, L.H. (1992). Z istorii rozvytku ukrainskoi shkoly v Halychyni (1868 – 1939 rr. Aktualni problemy stanovlennia i rozvytku natsionalnoi shkoly) [From the history of the development of the Ukrainian school in Galicia (1868-1939). Topical problems of formation and development of the national school]. Novitnia biblioteka. [in Ukrainian].

Bilenkyi, Ya. (1922). Ukrainski pryvatni shkoly v Halychyni [Ukrainian private schools in Galicia]. UPT [in Ukrainian].

Boberskyi, I. (1939). Ukrainske sokilnytstvo (1894 – 1939) [Ukrainian beekeeping (1894 – 1939)]. Sokil-Batko. [in Ukrainian].

Haiduchok, S. (1935). Fizychne vykhovannia ukrainskoho narodu [Physical education of the Ukrainian people]. Sokilski visty, 3–6, 7–8. [in Ukrainian].

Dzerovych, Yu. (1937). Pedahohika [Pedagogy]. Nakl. Hreko-katol. Bohosl. Akademii. [in Ukrainian].

Zaklynska, O.( 1929). Yak dobuty krasu i zakhovaty molodist ta zdorovlia [How to get beauty and hide youth and health]. Vesna. [in Ukrainian].

Sukhoverska, O. (1924). Rukhovi zabavy y hry [Movement fun and games]. Dilo. [in Ukrainian].

Filias, O. (1936). Higiiena v dytiachomu sadku. Ukrainske doshkillia [Hygiene in kindergarten. Ukrainian preschool]. Ridna Shkola. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Voloshyn, O., Musienko, O., & Bilas, P. (2022). РОЛЬ ШКІЛЬНИХ ТА ПОЗАШКІЛЬНИХ ЧИННИКІВ У РОЗВИТКУ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ОСВІТИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1918 – 1939 рр.). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 32–36. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.32-36

Номер

Розділ

Статті