МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.50-53

Ключові слова:

мультимедіа, мультимедійні технології, мультимедійні засоби, мультимедійний супровід, освітня інновація, інноваційні виміри вищої освіти.

Анотація

Актуальність поданої статті зумовлена інноваційними вимірами сучасної вищої освіти, які набули особливої ваги в контексті сучасних викликів, що об’єктивно зумовили необхідність зміни формату освітнього процесу в вишах й потребують певного мультимедійного супроводу. Метою статті є висвітлення мультимедійного супроводу інноваційних аспектів вищої освіти. У дослідженні застосовано такі методи науково-педагогічного дослідження, як-от: аналіз наукової літератури з проблеми інноваційності вищої освіти та сутності й потенціалу мультимедійних технологій; аналіз освітньо-професійних програм; синтез, порівняння, систематизація наукових джерел; дефініційний аналіз базових понять дослідження. Представлено трактування базових феноменів дослідження, якими є «мультимедіа», «мультимедійні технології», «мультимедійні засоби», «мультимедійний супровід», «освітня інновація», «інноваційні виміри вищої освіти». Репрезентовано певні мультимедійні технології та засоби, що є більш доцільними у контексті певних інноваційних аспектів, що відповідають певним інноваційним вимірам вищої освіти, а саме: концептуально-інноваційному, змістовно-інноваційному, технологічно-інноваційному, комунікативно-інноваційному. Подальшого вивчення потребує аспект використання мультимедійних технологій та засобів в системі дистанційного навчання, яка за об’єктивних причин стала пріоритетною формою організації освітнього процесу в сучасних ЗВО.

Біографія автора

Viktoriia Zhelanova, кафедра освітології та психолого-педагогічних наук, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: монографія. Київ: Атіка, 2009. 684 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний енциклопедичний словник. Вид. 2-ге, допов. і виправл. Рівне: Волинські обереги, 2011. 522 с.

Желанова В.В. Інноваційний вимір сучасної вищої освіти: аналіз напрямів. Інноваційна педагогіка. 2022. Вип.50. т.1. С.145‒148.

Загальна психологія: підруч. 2-ге вид., переробл. і доп. / за заг. ред. С.Д.Максименка. Вінниця: Нова кн., 2004. 704 с.

Колот А.М. Міждисциплінарний підхід як домінанта розвитку економічної науки та освітньої діяльності. Социальная экономика. 2014. № 1-2. С.76–83.

Тлумачний словник української мови. Портал української мови та культури. Словник.ua URL: https://slovnyk.ua/index.php?s1=1&s2=0 (дата звернення: 09.10.2022).

Пушкар О., Завгородня О. Мультимедійне видавництво: навч. посіб. для студентів спец. «Технології електрон. мультимед. вид.». Харків: ХНЕУ ім.С.Кузнеця, 2015. 204 с.

References

Bykov, V.Yu. (2009). Modeli orhanizatsiinykh system vidkrytoi osvity [Models of organizational systems of open education]. Atika. [in Ukrainian].

Honcharenko, S. U. (2011). Ukrainskyi pedahohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk [Ukrainian pedagogical encyclopedic dictionary]. Volynski oberehy. [in Ukrainian].

Zhelanova, V. V. (2020). Innovatsiinyi vymir suchasnoi vyshchoi osvity: analiz napriamiv [Innovative dimension of modern higher education: analysis of directions]. Innovatsiina pedahohika, 50 (1), 145‒148. [in Ukrainian].

Maksymenkо, S. D. (Ed.) (2004). Zahalna psykholohiia [General Psychology]. Nova knyha. [in Ukrainian].

Kolot, A.M. (2014). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid yak dominanta rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvitnoi diialnosti [An interdisciplinary approach as a dominant factor in the development of economic science and educational activity]. Sotsyalnaia эkonomyka, 1-2, 76‒83. [in Ukrainian].

Tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Portal ukrainskoi movy ta kultury. Slovnyk.ua [Explanatory dictionary of the Ukrainian language. Ukrainian language and culture portal. Dictionary.ua]. https://slovnyk.ua/index.php?s1=1&s2=0 [in Ukrainian].

Pushkar, O., & Zavhorodnia, O. (2015). Multymediine vydavnytstvo [Multimedia publishing house]. KhNEU im. S.Kuznetsia. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Zhelanova, V. (2022). МУЛЬТИМЕДІЙНИЙ СУПРОВІД ІННОВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 50–53. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.50-53

Номер

Розділ

Статті