ДЕЯКІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.58-61

Ключові слова:

багатокультурні країни, культурне різноманіття, толерантність, міжетнічна толерантність, наукові підходи.

Анотація

Сьогодні, враховуючи сучасні реалії, на нашу думку, особливої уваги заслуговує міжетнічна толерантність, яка передбачає позитивне сприймання і повагу представників всіх національностей. В статті розглядаються проблема толерантності (термін «толерантність» з латинської «tolerantia»: стійкість, витривалість, терпимість). Мета статті – проаналізувати деякі наукові підходи до розуміння толерантності. Застосовані методи дослідження: теоретичні (аналіз наукової літератури, систематизація, узагальнення), іторико-педагогічні. Відзначається, що активне вивчення феномену толерантності починається в другій половині XX століття. На сучасному етапі свого розвитку феноменологія толерантності відрізняється множинністю підходів до визначення явища (філософські, соціологічні, психологічні, педагогічні). Визначення феномену «толерантність» багато в чому залежить від контексту вживання й точки зору дослідника. Толерантність може розглядатися як необхідна умова історико-еволюційного та еволюційно-біологічного процесів, інтерпретуватися в етичному, політичному, психологічному й педагогічному планах. Детальне визначення толерантності міститься в Декларації принципів толерантності ЮНЕСКО. Розрізняють вікову, гендерну, фізичну, фізіологічну, політичну, расову, релігійну, освітню, географічну, міжетнічну толерантність. Сьогодні у зв’язку з загостренням міжетнічних відносин особливого значення набуває міжетнічна (міжкультурна) толерантність.

Біографії авторів

Oleksandra Kanyuk, кафедра іноземних мов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Inna Ivanichko, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Ужгород, Україна

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Безпальча Р. Толерантність в сучасній українській школі. Педагогіка толерантності. 2002. № 4. С.11–18.

Береговий Я.А. Педагогіка толерантності. Педагогіка толерантності. 2003. № 1 (23). С.4–8.

Декларація принципів толерантності. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 (дата звернення 03.09.2022)

Павлик А. Толерантність і міжетнічні відносини Шкільний світ. 2016. № 19. С.16–21.

Bartosh O., Atroshchenko T., Kozubovska I. Enhancing interethnic tolerance in masters of education in Ukrainian multiethnic primary school. Práxis Educacional. 2022. Volume 18, Issue 49. P.e9262

References

Bezpalʹcha, R. (2002). Tolerantnistʹ v suchasniy ukrayinsʹkiy shkoli [Tolerance in a modern Ukrainian school]. Pedahohika tolerantnosti, 4, 11‒18. [in Ukrainian].

Berehovyy, Ya.A. (2003). Pedahohika tolerantnosti [Pedagogy of tolerance]. Pedahohika tolerantnosti, 1, 4‒8. [in Ukrainian].

Deklaratsiya pryntsypiv tolerantnosti [Declaration of Principles of Tolerance]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_503 [in Ukrainian].

Pavlyk, A. (2016). Tolerantnistʹ i mizhetnichni vidnosyny [Tolerance and interethnic relations]. Shkilʹnyy svit, 19, 16‒21. [in Ukrainian].

Bartosh, O., Atroshchenko, T., & Kozubovska, I. (2022). Enhancing interethnic tolerance in masters of education in Ukrainian multiethnic primary school. Práxis Educacional, 18 (49), e9262.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Kanyuk, O., & Ivanichko, I. (2022). ДЕЯКІ НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ ТЕРМІНУ «ТОЛЕРАНТНІСТЬ». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 58–61. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.58-61

Номер

Розділ

Статті