ГОТОВНІСТЬ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ПЕАДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЇХ УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.62-65

Ключові слова:

магістри медицини, вища школа, педагогічне спілкування, міжкультурне спілкування, готовність, педагогічна діяльність.

Анотація

Розглянуто питання педагогічного спілкування, готовність до якого є важливою умовою успішної професійної діяльності фахівця вищої школи, в тому числі й магістрів медицини, які бажають поєднувати фахову діяльність медика з викладацькою діяльністю в медичних закладах вищої освіти. Готовність до професійного педагогічного спілкування суттєво впливає на ефективність педагогічної діяльності викладача. Мета статті: аналіз понять «спілкування», «педагогічне спілкування», виявлення ролі спілкування у професійній педагогічній діяльності магістра медицини. Застосовані методи: загальнонаукові (аналіз, синтез, систематизація, порівняння, узагальнення) для обґрунтування сутності основних понять, формулювання вихідних положень та висновків. Наголошується, що ефективність педагогічного спілкування в значній мірі залежить від наявності у викладача дидактичних, комунікативних, гностичних, ораторських та експресивних умінь. Розкрито суть поняття «готовність до спілкування» та її види (психологічна, теоретична, практична). Розглядаючи питання готовності майбутніх магістрів медицини до педагогічної діяльності і, зокрема, професійного педагогічного спілкування, наголошується на такому важливому аспекті, як готовність до міжкультурної взаємодії, міжкультурного педагогічного спілкування, наявності міжкультурної компетентності, що дуже актуально в реаліях сьогодення.

Біографії авторів

Iryna Kozubovska, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Marianna Tovt-Korshynska, кафедра внутрішніх хвороб, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор медичних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії. Київ: Академвидав, 2012. 200 с.

Кулініч І.О. Психологія управління. Київ: Знання, 20011. 415 с.

Deardorff D.K. Assessing intercultural competence. New Directions for Institutional Research. 2011. № 149. Р.65‒79.

Гуренко О.І. Формування етнокультурної компетентності студентів педагогічного університету в умовах поліетнічного середовища: Автореф. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Харків, 2005. 20 с.

Галицька М.М. Міжкультурна комунікація та її значення для професійної діяльності майбутніх фахівців. Освітологічний дискурс. 2014. № 2 (6). С.23–32.

References

Meshko, H.M. (2012). Vstyp do pedahohichnoyi profesiyi [Introduction to pedagogical profession]. Akademvydav. [in Ukrainian].

Kulinich, I.O. (2013). Psyhologiya upravlinnya [Psychology of Management]. Znannya. [in Ukrainian].

Deardorff, D.K. (2011). Assessing intercultural competence. New Directions for Institutional Research, 149, 65‒79.

Hurenko, O.I. (2005). Formuvannya etnokulturnoyi kompetentnosti studentiv pedahohichnoho universytetu v umovakh polietnichnoho seredovyshcha [Formation of ethnocultural competence of pedagogical university students in conditions of polyethnic environment]. Extended abstract of Candidate dissertation. Kharkiv, Kharkiv National Pedagogical University named after G.Skovoroda. [in Ukrainian].

Halytska, M.M. (2014). Mizhkulturna komunikatsiya ta yiyi znachennya dlya profesiynoyi diyalnosti maybutnikh fakhivtsiv [Intercultural communication and its importance for the professional activity of future specialists]. Educational discourse, 2 (6), 23–32 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Kozubovska, I., & Tovt-Korshynska, M. (2022). ГОТОВНІСТЬ МАГІСТРІВ МЕДИЦИНИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ПЕАДАГОГІЧНОГО СПІЛКУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА УМОВА ЇХ УСПІШНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 62–65. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.62-65

Номер

Розділ

Статті