ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.113-116

Ключові слова:

гуманітарна культура, структура, іноземна мова, гуманізація, майбутні учителі.

Анотація

Формування гуманітарної культури майбутніх учителів іноземної мови, що виявляється в орієнтації на гуманістичні принципи, прагненні до пізнання, розкритті сутнісного потенціалу та духовному вдосконаленні, є ключовою особистісно розвивальною установкою їхньої іншомовної освіти. Мета статті: обґрунтування та структурування гуманітарної культури майбутніх учителів іноземної мови, розкритті сутності її структурних складників. Застосовані методи дослідження: аналіз психолого-педагогічної літератури з теми дослідження; абстрагування, систематизація, порівняння та зіставлення, теоретичний аналіз та узагальнення даних науково-методичної літератури щодо вивчення наукового фонду; індуктивно-дедуктивні методи, узагальнення для визначення структури гуманітарної культури майбутніх учителів іноземної мови, розкриття сутнісних характеристик досліджуваного педагогічного явища, його закономірностей, функціонування та розвитку. З урахуванням комплексного характеру гуманітарної культури майбутніх учителів іноземної мови, визначаємо її структурні компоненти: аксіологічний (сукупність ціннісних орієнтацій, поглядів, переконань, світобачення, інтересів, професійних устремлінь), когнітивний (лінгвістичні знання та відповідні їм навички, пов’язані з лексичним, фонетичним, граматичним аспектами іноземної мови), інтерсоціальний (сукупність інтегральних, гуманістичних (інтерсоціальних) умінь, інтерсоціальна спрямованість наукового світогляду студентів; рефлексивний (критичність мислення у процесі навчання іноземної мови, рефлексивна культура майбутніх учителів іноземної мови та творча активність і готовність до інноваційної діяльності, самостійна творча позиція, прагнення до творчого самовдосконалення).

Біографія автора

Victoria Pupena

здобувач третього освітньо-наукового рівня, спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Ніколаєва С. Сучасні підходи до реалізації міжкультурної іншомовної освіти. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. 2018. Вип.162 (66). С.31−36.

Onishchuk І. Foreign language education as philosophical, social, psychological and pedagogical category. The modern higher education review. 2017. Vol. 2. Р.168–173.

Ткаченко Н.М. Методика формування професійного іміджу майбутніх учителів іноземних мов у педагогічних закладах вищої освіти. Теорія і методика професійної освіти. 2018. Вип. 3. С.180–183.

Черньонков Я.О. Професійна культура майбутнього вчителя іноземних мов: формування та діагностика: моногр. Кіровоград: Імекс-ЛТД, 2007. 190 с.

Chipaco F., Branco M.L. Professional culture and teacher professionality in higher education. EDULEARN18 Proceedings. 2018. Р.163–168.

Arnautov A., Shubkina O., Gafurova N., Osipova S. Professional culture of the future specialist in the context of sustainable development. In V.Chernyavskaya, H.Kuße. Professional сulture of future specialist, 2018. Vol. 51. P.1008-1015.

Федоренко С.В. Концептуальні підходи до визначення феноменологічного поняття «гуманітарна культура». Психолого-педагогічні науки. 2012. Вип. 5. С.1–4.

Олексієнко Р.В. Гуманітарна культура як невід’ємна частина сучасної освіти. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 2017. Вип.1 (76). С.160–165.

Овчарук О.В. Особистість у просторі культури: навчальний посібник. Київ: НАКККіМ, 2019. 136 с.

Матвієнко С., Сторожук С. Вища гуманітарна освіта та можливості формування моральної особистості в умовах сучасного суспільства. Мультиверсум. Філософський альманах. 2015. Вип.1–2 (139–140). С.158–168.

References

Nikolayeva, S. (2018). Suchasni pidkhody do realizatsiyi mizhkulʹturnoyi inshomovnoyi osvity [Modern approaches to the implementation of intercultural foreign language education]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 162 (66), 31−36. [in Ukrainian].

Onishchuk, І. (2017). Foreign language education as philosophical, social, psychological, pedagogical category. Modern higher education review, 2, 168-173.

Tkachenko, N.M. (2018). Metodyka formuvannya profesiynoho imidzhu maybutnikh uchyteliv inozemnykh mov u pedahohichnykh zakladakh vyshchoyi osvity [Method of forming the professional image of future teachers of foreign languages in higher educational pedagogical institutions]. Teoriya i metodyka profesiynoyi osvity, 3, 180–183. [in Ukrainian].

Chernʹonkov, Ya.O. (2007). Profesiyna kulʹtura maybutnʹoho vchytelya inozemnykh mov: formuvannya ta diahnostyka [Professional culture of the future teacher of foreign languages: formation and diagnostics]. Imeks-LTD. [in Ukrainian].

Chipaco, F., & Branco, M.L. (2018). Professional culture and teacher professionality in higher education. EDULEARN18 Proceedings, 163–168.

Arnautov, A., Shubkina, O., Gafurova, N., & Osipova, S. (2018). Professional culture of the future specialist. in the context of sustainable development. In V.Chernyavskaya, & H.Kuße (Eds.), Professional Сulture of the Specialist of the Future, 51. (pp.1008‒1015). Future Academy.

Fedorenko, S.V. (2012). Kontseptualʹni pidkhody do vyznachennya fenomenolohichnoho ponyattya «humanitarna kulʹtura» [Conceptual approaches to defining the phenomenological concept of «humanitarian culture»]. Psykholoho-pedahohichni nauky, 5, 1–4. [in Ukrainian].

Oleksiyenko, R.V. (2017). Humanitarna kultura yak nevidyemna chastyna suchasnoyi osvity [Humanitarian culture as an integral part of modern education]. Dukhovnist osobystosti: metodolohiya, teoriya i praktyka, 1 (76), 160–165. [in Ukrainian].

Ovcharuk, O.V. (2019). Osobystistʹ u prostori kulʹtury [Personality in the space of culture]. NAKKKiM. [in Ukrainian].

Matviyenko, S., & Storozhuk, S. (2015). Vyshcha humanitarna osvita ta mozhlyvosti formuvannya moralʹnoyi osobystosti v umovakh suchasnoho suspilʹstva [Higher humanitarian education and the possibilities of forming a moral personality in the conditions of modern society]. Mulʹtyversum. Filosofsʹkyy alʹmanakh, 1–2 (139–140), 158–168. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Pupena, V. (2022). ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ І СТРУКТУРА ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 113–116. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.113-116

Номер

Розділ

Статті