ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ ЗАСОБАМИ СЕРВІСІВ GOOGLE

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.117-121

Ключові слова:

інформаційна компетентність, епідемія, військовий час, дистанційне навчання, сервіси Google.

Анотація

Актуальність проблеми формування інформаційної компетентності засобами сервісів Google зумовлюється поширенням цифрових носіїв інформації в усіх сферах суспільного життя. В галузі освіти, інформаційна компетентність детермінується в умовах дистанційного навчання. Оскільки, базовим для формування ключових компетентностей здобувачів освіти є І ступінь ЗЗСО, то у фокусі дослідження є формування інформаційної компетентності дітей молодшого шкільного віку засобами сервісів Google. Метою статті є виявити можливості використання сервісів Google в освітньому процесі загальної середньої освіти І ступеня, встановити та описати перспективи формування інформаційної компетентності учнів ЗЗСО І ст. Для досягнення мети використано аналітико-синтетичні методи дослідження. Проаналізовано та розкрито зміст понять «компетентність», «інформаційна компетентність», «цифрова компетентність», «інформаційний сервіс» та «сучасне інтерактивне освітнє середовище». У результаті дослідження зроблено висновки про необхідність використання інформаційних технологій під час епідеміологічних та військових подій, представлено добірку найкращих інформаційних сервісів, які можуть бути використані в освіті процесі для формування інформаційної компетентності учнів початкових класів; описано паттерни структурування відповідних сервісів у формі інтерактивного освітнього середовища.

Біографії авторів

Halyna Rozlutska, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Olena Nevmerzhytska, кафедра загальної педагогіки та дошкільної освіти, Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, м.Дрогобич, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Volodymyr Nazarov, кафедра загальної педагогіки та педагогіки вищої школи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

аспірант

Посилання

Список використаної літератури

Галик С.Д., Барна О.В. Інформатична компетентність в змісті початкової освіти: європейський досвід. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи. 2018. № 2. С.166‒169.

Кочеткова О.С. Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів в інтерактивному освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2018. № 29. C.87.

Кравченко О., Міщенко М. Соціально-психологічна підтримка учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2021. Випуск 8. С. 90‒99.

Лист МОН №1/3725-22 від 29.03.22р. «Про організацію освітнього процесу в початковій школі в умовах воєнного стану». URL: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-pochatkovij-shkoli-v-umovah-voyennogo-chasu (дата звернення:1.09.2022 р.)

Смолюк С.В. Організаційно-педагогічні умови становлення розвивального освітнього середовища в системі початкової освіти України (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). Луцьк: Східноєвропейський Національний Університет Імені Лесі Українки, 2015. 240 с.

Софій Н.З., Онопрієнко О.В., Найда Ю.М., Пристінська М.С., Большакова І.О. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Н.М.Бібік. Київ : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». 2017. 134 с.

Google Docs Blog: Translation and undo smartquotes in documents. URL: https://web.archive.org/web/20130815065517/http:/googledocs.blogspot.com/2010/07/translation-and-undo-smartquotes-in.html (дата звернення: 1.09.2022 р.)

Magid L. Google Classroom Offers Assignment Center for Students and Teachers. Forbes. 2018. URL: https://www.forbes.com/sites/larrymagid/2014/05/06/google-classroom-offers-control-center-for-students-and-teachers/?sh=32a776b84d66 (дата звернення: 01.09.2022 р.)

References

Galik, S.D., & Barna, O.V. (2018). Informatychna kompetentnist v zmisti pochatkovoi osvity: yevropeiskyi dosvid [Information competence in the content of primary education]. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia: dosvid, tendentsii, perspektyvy, 2, 166‒169. [in Ukrainian].

Kochetkova, O.S. (2018). Formuvannya informatsiyno-tsifrovoyi kompetentnostI uchnIv v interaktivnomu osvItnomu seredovischi zakladu zagalnoyi serednoyi osviti [Formation of information and digital competence of students in an interactive educational environment of a general secondary education institution. Pedagogichna osvita: teoriya i praktyka. Psyhologiya. Pedagogika, 29, 87. [in Ukrainian].

Kravchenko, O. & Mishchenko, M. (2021). Sotsialno-psykholohichna pidtrymka uchasnykiv osvitnoho protsesu v umovakh dystantsiinoho navchannia [Social and psychological support of participants in the educational process in the conditions of distance learning]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia psykholohichni nauky, 8, 90‒99. [in Ukrainian].

List MON #1/3725-22 vId 29.03.22r. «Pro organizatsIyu osvitnogo protsesu v pochatkovIy shkolI v umovah voEnnogo stanu» [MofE letter No. 1/3725-22 dated by March 29, 2022. «On the organization of the educational process in primary school under martial law»]. https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-organizaciyu-osvitnogo-procesu-v-pochatkovij-shkoli-v-umovah-voyennogo-chasu [in Ukrainian].

Smoliuk, S.V. (2015). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy stanovlennia rozvyvalnoho osvitnoho seredovyshcha v systemi pochatkovoi osvity Ukrainy (kinets ХХІ – pochatok ХХІ st.) [Organizational and pedagogical conditions for the formation of a developmental educational environment in the primary education system of Ukraine (end of the 20th - beginning of the 21st century)]. East European National University named after Lesya Ukrainka. [in Ukrainian].

Sofii, N.Z., Onopriienko, O.V., Naida, Yu.M., Prystinska, M.S. & Bolshakova, I.O. (2017). Nova ukrainska shkola: poradnyk dlia vchytelia [The new Ukrainian school: a teacher’s guide]. Pleiady. [in Ukrainian].

Google Docs Blog: Translation and undo smartquotes in documents / https://web.archive.org/web/20130815065517/http:/googledocs.blogspot.com/2010/07/translation-and-undo-smartquotes-in.html [in Ukrainian].

Magid, L. (2018). Google Classroom Offers Assignment Center for Students and Teachers. Forbes. https://www.forbes.com/sites/larrymagid/2014/05/06/google-classroom-offers-control-center-for-students-and-teachers/?sh=32a776b84d66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Rozlutska, H., Nevmerzhytska, O., & Nazarov, V. (2022). ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНЯ ЗАСОБАМИ СЕРВІСІВ GOOGLE. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 117–121. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.117-121

Номер

Розділ

Статті