АДАПТАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.135-139

Ключові слова:

адаптація, види адаптації, форми адаптації, аналіз.

Анотація

Проблема адаптації в навчальному процесі є досить актуальною у зв’язку з інтенсивною інформатизацією суспільства. Стаття присвячена аналізу існуючих підходів до тлумачення поняття «адаптація». Акцентується увага на міждисциплінарному характері адаптації, яка докладно вивчається з точки зору біологічного, соціально-філософського, психолого-педагогічного, кібернетичного та інших підходів. Для досягнення поставленої мети дослідження застосовано аналіз, систематизацію та узагальнення праць вітчизняних і закордонних дослідників. За результатами дослідження з’ясовано, що адаптація є невід’ємною характеристикою людини, яка безпосередньо впливає на ступінь її включення до соціальних відносин, як наслідок, в освітній процес. Розглядаючи студента як суб’єкта навчання, варто враховувати характеристики адаптації, обумовлені різними предметними галузями. Тому адаптація тлумачиться як процес взаємодії середовища і особистості, який відбувається на різних рівнях (біологічному, психологічному, соціальному) та забезпечує стійке і цілеспрямоване реагування на змінювані умови середовища. Адаптація має свої види: біофізіологічна, психологічна, соціальна, професійна, дидактична адаптації; форми: формальна, суспільна, дидактична. У статті зосереджено увагу на адаптації з погляду взаємодії системи «людина – електронне середовище», яка обумовлюється внутрішньопсихічними та середовищними факторами. З’ясовано, що під адаптацією здобувачів вищої освіти до навчання розуміється цілісний системний процес «здобувач – викладач – середовище», що визначає ступінь включення студентів в освітній процес, важливим фактором якого є електронне освітнє середовище. Вона може бути реалізована у наступних формах: формальна, суспільна, дидактична адаптація.

Біографія автора

Yaroslava Sikora, кафедра комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Житомирський державний університет імені Івана Франка, м.Житомир, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Єрьоменко О.А. Теоретичні і методичні засади адаптивної системи професійної підготовки магістрів з управління навчальним закладом: дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.04. Українська інженерно-педагогічна академія: Харків, 2021. 619 c.

Синявський В.В., Сергєєнкова О.П. Адаптація. Психологічний словник / за ред. Н.А. Побірченко. Київ: Науковий світ, 2007. С.12.

Piaget J. Biology and Knowledge. Chicago: University of Chicago Press, 1971. 384 p.

Гіденс Е. Соціологія / пер. з англ. В.Шовкун, А.Олійник. Київ: Основи, 1999. 726 с.

A System of Synthetic Philosophy by Herbert Spencer (1820-1903). URL: https://praxeology.net/HS-SP.htm (дата звернення: 10.09.2022)

Семиченко В.А., Зданевич Л.В. Системно-структурний підхід до процесу адаптації студентів. Проблеми адаптації студентів до навчання за умов фахової ступеневої підготовки: збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. Хмельницький. 2002. С.12–20.

Кулик С.М. Психологічні особливості управління професійною адаптацією вчителів : дис. ... канд. психол. наук: 19.00.05. Київ: Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 2004. 140 с.

Багно Ю.М. Адаптація. Сучасний психолого-педагогічний словник / за заг. ред. О.І.Шапран. Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я.М., 2016. С.10.

Адаптивне навчання студентів професії вчителя: теорія і практика: монографія / В.І. Бондар, І.М. Шапошнікова, Т.Л. Опалюк, Т.Й. Франчук; за заг. ред. В.І. Бондаря. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. 308 с.

Бойко І.І. Соціально-психологічна адаптація підлітка до нових умов навчання: автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.07. Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2001. 19 с.

Литовченко О.В. Організаційно-педагогічні умови соціальної адаптації учнів 5–9 класів у позашкільних навчальних закладах: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.05. Київ: Інститут проблем виховання АПН України, 2004. 19 с.

Галус О.М. Педагогічне управління адаптацією майбутніх учителів у системі ступеневої освіти: дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06. Київ: Держ. вищ. навч. закл. «Ун-т менеджм. Освіти» АПН України, 2009. 601 с.

Лєсовий В.Ю., Петрук В.А. Адаптація першокурсників до навчання у вищих технічних закладах освіти : монографія. Вінниця: ВНТУ, 2017. 144 с.

Левківська Г.П., Сорочинська В.Є., Штифурак В.С. Адаптація першокурсників в умовах вищого закладу освіти: навч. посіб. Київ: Либідь, 2001. 128 с.

Казміренко В.П. Програма дослідження психосоціальних чинників адаптації молодої людини до навчання у ВНЗ та майбутньої професії. Практична психологія та соціальна робота. 2004. № 6. С.76–78.

Волнушкіна Г.В. Соціально-психологічні особливості адаптації студентів до навчання у вищому навчальному закладі. Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. Т.ІX: Загальна психологія. Етнічна психологія. Історична психологія. 2016. Вип. 9. С.107–116.

References

Yeromenko, O.A. (2021). Teoretychni i metodychni zasady adaptyvnoi systemy profesiinoi pidhotovky mahistriv z upravlinnia navchalnym zakladom [Theoretical and methodological foundations of the adaptive system of professional training of masters in education institution management]. Unpublished Doctoral dissertation. The Ukrainian Engineering Pedagogics Academy. [in Ukrainian].

Syniavskyi, V.V., & Serhieienkova O.P. (2007). Adaptatsiia [Adaptation]. In N.A. Pobirchenko (Ed.), Psykholohichnyi slovnyk [Psychological dictionary] (pp. 12). Naukovyi svit. [in Ukrainian].

Piaget, J. (1977). Biology and Knowledge. University of Chicago Press.

Hidens, E. (1999). Sotsiolohiia [Sociology]. In V.Shovkun, & A.Oliinyk (Eds.). Osnovy. (Original work published 1989). [in Ukrainian].

A System of Synthetic Philosophy by Herbert Spencer (1820-1903). https://praxeology.net/HS-SP.htm

Semychenko, V.A., & Zdanevych, L.V. (2002). Systemno-strukturnyi pidkhid do protsesu adaptatsii studentiv [A systemic and structural approach to the process of adaptation of students], Problemy adaptatsii studentiv do navchannia za umov fakhovoi stupenevoi pidhotovky: zbirnyk tez za materialamy Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Khmelnytskyi [Problems of students' adaptation to study under the conditions of professional degree training: a collection of theses based on the materials of the All-Ukrainian Scientific and Practical Conference] (pp. 12-20). [in Ukrainian].

Kulyk, S.M. (2004). Psykholohichni osoblyvosti upravlinnia profesiinoiu adaptatsiieiu vchyteliv [Psychological features of management of teachers' professional adaptation]. Unpublished Candidate dissertation. G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Bahno, Yu.M. (2016). Adaptatsiia [Adaptation]. In O.I.Shapran (Ed.), Suchasnyi psykholoho-pedahohichnyi slovnyk [Modern psychological and pedagogical dictionary] (pp. 10). Dombrovska Ya.M. [in Ukrainian].

Bondar, V.I. (Ed.). (2018). Adaptyvne navchannia studentiv profesii vchytelia: teoriia i praktyka [Adaptive teaching students the profession of a teacher:theory and practice]. Publishing House of the National Pedagogical Dragomanov University. [in Ukrainian].

Boiko, I.I. (2001). Sotsialno-psykholohichna adaptatsiia pidlitka do novykh umov navchannia [Social-psychological adaptation of teenager to new learning conditions]. Extended abstract of Candidate dissertation. National Pedagogical Dragomanov University. [in Ukrainian].

Lytovchenko, O.V. (2004). Orhanizatsiino-pedahohichni umovy sotsialnoi adaptatsii uchniv 5–9 klasiv u pozashkilnykh navchalnykh zakladakh [Organizational and pedagogical conditions of social adaptation of students of grades 5–9 in extracurricular educational institutions]. Extended abstract of Candidate dissertation. The Institute of Problems on Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Halus, O.M. (2009). Pedahohichne upravlinnia adaptatsiieiu maibutnikh uchyteliv u systemi stupenevoi osvity [Pedagogical management of adaptation of future teachers in the graduate education system]. Unpublished Doctoral dissertation. State Institution of Higher Education University of Educational Management National Academy of Educational Sciences of Ukraine. [in Ukrainian].

Liesovyi, V.Yu., & Petruk, V.A. (2017). Adaptatsiia pershokursnykiv do navchannia u vyshchykh tekhnichnykh zakladakh osvity [Adaptation of first-year students to study in higher technical educational institutions]. VNTU. [in Ukrainian].

Levkivska, H.P., Sorochynska, V.Ye., & Shtyfurak, V.S. (2001). Adaptatsiia pershokursnykiv v umovakh vyshchoho zakladu osvity [Adaptation of first-year students in the conditions of a higher educational institution]. Lybid. [in Ukrainian].

Kazmirenko, V.P. (2004). Prohrama doslidzhennia psykhosotsialnykh chynnykiv adaptatsii molodoi liudyny do navchannia u VNZ ta maibutnoi profesii [The program of research of psychosocial factors of young person's adaptation to university education and future profession]. Praktychna psykholohiia ta sotsialna robota, Practical Psychology and Social Work, 6, 76–78. [in Ukrainian].

Volnushkina, G.V. (2016). Sotsialno-psykholohichni osoblyvosti adaptatsii studentiv do navchannia u vyshchomu navchalnomu zakladi [Psychosocial features of students’ adaptation to study at higher educational institutions]. Actual Problems of Psychology, 9(ІX), 107–116. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Sikora, Y. (2022). АДАПТАЦІЯ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АНАЛІЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 135–139. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.135-139

Номер

Розділ

Статті