ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НДР СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.149-152

Ключові слова:

академічна доброчесність, плагіат, науково-дослідна робота, природничі спеціальності.

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні питання формування академічної доброчесності, здобувачами природничих спеціальностей при виконанні науково-дослідної роботи, як одного із фундаментальних аспектів освітнього і наукового процесу. Методи дослідження: аналіз, систематизація, порівняння даних науково-педагогічної літератури, нормативно-правової бази, законодавчих розпоряджень, та аналіз видів науково-дослідної роботи студентів стосовно питання академічної доброчесності. Виявлені аспекти мотивації порушення та можливості дотримання принципів академічної доброчесності студентів природничих спеціальностей при виконанні науково-дослідної роботи в екстремальних умовах навчання. Проаналізовано в яких видах науково-дослідної роботи студентів спостерігаються випадки порушення принципів академічної доброчесності та прояв плагіату. Виявлено, що серед видів науково-дослідної роботи студентів, найбільше порушень академічної доброчесності спостерігається при виконанні письмових курсових робіт. Зазначено, що причинами недоброчесної .поведінки студентів, є впевненість в тому, що «плагіат, це - не проблема», та відсутність сформованих уявлень, що порушення академічної доброчесності це ‒ шкода завдана і своєму і майбутньому держави. Досліджено, що недоброчесна поведінка учасників науково-освітнього процесу, через безвідповідальне ставлення до навчання, сприяє порушенню академічної доброчесності.

Біографії авторів

Mariana Sokol, кафедра романо-германської філології, Тернопільський національний педагогічний університет ім.Володимира Гнатюка, м.Тернопіль, Україна

доктор педагогічних наук, доцент

Halyna Rusyn, кафедра педагогіки початкової освіти, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, м.Івано-Франківськ, Україна

доктор педагогічних наук, доцент

Iryna Feketa, кафедра фізичної географії та раціонального природокористування, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат біологічних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Академічна чесність як основа сталого розвитку університету: [моногр.] / за заг. ред. Т. В. Фінікова, А.Є. Артюхова. Київ: Таксон, 2016. 234 с.

Батечко Н., Дурдас А.. Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. 2019. № 3. С.88–94.

Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії. Університетська автономія. 2008. Спеціальний випуск. 2008. С.93–102.

Закон України «Про освіту». Стаття 42. Академічна доброчесність. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017. № 38–39. 380 с.

Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2014. № 37-38, ст.2004. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#

Кодекс академічної доброчесності національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. URL: http://surl.li/arbul (дата звернення 13.11.2021).

Маслова Н.Г. Академічна свобода та академічна відповідальність. Науковий вісник Ужгородського університету: Право. 2017. № 43(1). С.72–76.

Недогібченко Є. Академічна доброчесність: складові елементи. Захист прав. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 6. С.13–21

Програмне забезпечення StrikePlagiarism.com Plagiat.pl. URL: https://unicheck.com/uk-ua (дата звернення 13.11.2021).

Сацик В. Академічна доброчесність: міфічна концепція чи дієвий інструмент забезпечення якості вищої освіти. 2017. URL: http://education-ua.org/ua/articles/930 (дата звернення 13.11.2021).

Сорока Н.І. Плагіат як один із видів порушення авторських прав: європейський досвід. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 4. С.9–23.

References

Finikova, T.V., & Artyukhova, A.E. (2016). Akademichna chesnist yak osnova staloho rozvytku universytetu [Academic honesty as the basis of sustainable development of the university]. Takson. [in Ukrainian].

Batechko, N., & Durdas, A.. (2019) Akademichna dobrochesnist v konteksti yevropeiskykh praktyk: dosvid Frantsii [Academic integrity in the context of European practices: the experience of France]. Continuous professional education: theory and practice, 3, 88–94. [in Ukrainian].

Dobko, T. (2008). Akademichna kultura yak neobkhidna peredumova efektyvnoho upravlinnia suchasnym universytetom v umovakh avtonomii [Academic culture as a necessary prerequisite for effective management of a modern university in conditions of autonomy]. University Autonomy, Sp.iss., 93–102. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy Pro osvitu vid 05.09.2017 r. Stattia 42. Akademichna dobrochesnist [On Education: Law of Ukraine. Article 42. Academic Integrity]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 38-39, 380. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 [Law of Ukraine «On Higher Education» dated by July 1, 2014]. Vidomosti Verkhovnoi Rady, 37-38, st. 2004. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18# [in Ukrainian]

Kodeks akademichnoi dobrochesnosti natsionalnoho ahentstva iz zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [Code of Academic Integrity of the National Agency for Quality Assurance in Higher Education]. http://surl.li/arbul [in Ukrainian]

Maslova, N.H. (2017). Akademichna svoboda ta akademichna vidpovidalnist. [Academic freedom and academic responsibility]. Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University. Law, 43 (1), 72–76. [in Ukrainian]

Nedohibchenko, Ye. (2017). Akademichna dobrochesnist: skladovi elementy. Zakhyst prav. [Academic integrity: constituent elements. Protection of rights]. Theory and practice of intellectual property, 6, 13–21. [in Ukrainian].

StrikePlagiarism.com. https://unicheck.com/uk-ua

Satsyk, V. (2017). Akademichna dobrochesnist: mifichna kontseptsiia chy diievyi instrument zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity [Academic integrity: a mythical concept or an effective tool for ensuring the quality of higher education]. http://education-ua.org/ua/articles/930 [in Ukrainian].

Soroka, N.I. (2017). Plahiat yak odyn iz vydiv porushennia avtorskykh prav: yevropeiskyi dosvid [Plagiarism as one of the types of copyright infringement: European experience]. Theory and practice of intellectual property, 4, 9–23. [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Sokol, M., Rusyn, H., & Feketa, I. (2022). ОСОБЛИВОСТІ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ НДР СТУДЕНТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 149–152. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.149-152

Номер

Розділ

Статті