ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.157-162

Ключові слова:

цифрова трансформація, діджиталізація, цифрова компетентність, майбутні вчителі, діджиталізоване суспільство.

Анотація

Мета статті – розкрити теоретичні засади процесу цифрової трансформації закладів вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства; визначити й науково обґрунтувати організаційно-педагогічні умови формування цифрової компетентності майбутніх педагогів. Методи дослідження: аналіз, синтез і систематизація наукової літератури з педагогіки, психології, енциклопедично-довідкових, навчально-методичних видань, інформаційних ресурсів мережі Інтернет – для з’ясування, порівняння й зіставлення підходів у напрямі окресленої проблеми. У статті розкрито й науково обґрунтовано теоретичні засади процесу цифрової трансформації закладів вищої освіти в умовах діджиталізації суспільства, що полягає в переорієнтації сучасного педагога на глибоке усвідомлення ним нових, конкуренто орієнтованих вимог до його професійної діяльності: готовність до максимального використання цифрових інструментів, які підвищують ефективність освітнього процесу; упровадження дистанційних освітніх інновацій на основі нових можливостей цифрових технологій; опанування нових методів викладання; створення діджитал-простору – середовища із потужним потенціалом забезпечення освітньої діяльності особистості. Розвиток цифрової грамотності населення держави визначено як одне із пріоритетних завдань на шляху до прискореного розвитку цифрової економіки, а цифрову компетентність – одну із ключових, необхідних кожній сучасній людині для успішного конкурентоздатного життєтворення й самореалізації в цифровому соціумі. Доведено, що інформаційно-комунікаційні технології спрямовані на розвиток та удосконалення компетентностей майбутніх педагогів, надаючи їм конкурентних переваг: швидкості, тобто динамізму пізнавальної діяльності; мотивації (заохочення здобувачів вищої педагогічної освіти до самостійного пізнання нового); доступності інформації, що спрощує опанування процесу навчання; міждисциплінарного контенту. Визначено: успішне формування цифрової компетентності майбутніх учителів може бути ефективним за реалізації організаційно-педагогічних умов, зокрема: сукупність стійких мотивів у майбутніх учителів, що виражають спрямованість особистості до опанування цифровою компетентністю; проєктування цифрового освітнього середовища через упровадження ІКТ, спрямованого на успішне розв’язання професійних ситуацій і завдань з високою продуктивністю; організація оптимальної комунікативної взаємодії усіх учасників освітнього процесу на суб’єкт-суб’єктних засадах у діджитал-просторі.

Біографії авторів

Larysa Sushchenko, кафедра дошкільної та початкової освіти, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Olena Andryushchenko, кафедра дошкільної та початкової освіти, Запорізький національний університет, м.Запоріжжя, Україна

кандидат педагогічних наук

Pavlo Sushchenko

здобувач фахової передвищої освіти ІІІ курсу, Відокремлений структурний підрозділ «Економіко-правничий фаховий коледж» Запорізького національного університету, м.Запоріжжя, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Цифрові трансформації в Україні: чи відповідають вітчизняні інституційні умови зовнішнім викликам та європейському порядку денному? Чернігів : Поліський фонд міжнародних та регіональних досліджень, 2020. 76 с. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf (дата звернення: 12.08.2022).

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р «Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text (дата звернення: 05.08.2022).

Policy brief: education during COVID-19 and beyond. August 2020. United Nations. URL: https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf (дата звернення: 02.08.2022).

Теоретико-методологічні засади інформатизації освіти та практична реалізація інформаційно-комунікаційних технологій в освітній сфері України : монографія / В. Ю. Биков, О. Ю. Буров, А. М. Гуржій, М. І. Жалдак, М. П. Лещенко, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий, В. В. Олійник, О. М. Спірін, М. П. Шишкіна / наук. ред. В. Ю. Биков, С. Г. Литвинова, В. І. Луговий. Київ : Компринт, 2019. 214 с.

Биков В. Ю., Буров О. Ю. Цифрове навчальне середовище: нові технології та вимоги до здобувачів знань. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Київ ; Вінниця : Планер, 2020. Вип. 55. C.11–22.

Марковець О. С. Використання інтернет-ресурсів та цифрових технологій у професійній діяльності педагога. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті : зб. матеріалів ІІ Міжн. наук.-практ. конф. в рамках Міжнародного освітнього форуму «Цифрова трансформація освіти». Рівне : РОІППО, 2020. С.38–40.

Русинка І. Психологія : навч. посіб. 2–ге вид., переробл. і доповн. Київ : Знання, 2011. 407 с.

Чаусова Т. Мотивація навчальної діяльності як технологія навчання в системі післядипломної освіти. Післядипломна освіта в Україні. 2013. № 1. С.83–86.

Іванова Ю. Мотивація як чинник успішного формування навчально-пізнавальної діяльності учнів. Післядипломна освіта в Україні. 2016. № 1. С. 34–37.

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник. Київ : Либідь, 2008. 848 с.

References

Cyfrovi transformaciji v Ukrajini: chy vidpovidajutj vitchyznjani instytucijni umovy zovnishnim vyklykam ta jevropejsjkomu porjadku dennomu? (2020). [Digital transformations in Ukraine: do domestic institutional conditions meet external challenges and the European agenda?]. URL: http://eap-csf.org.ua/wp-content/uploads/2021/04/Research_DT_PF_WG2_ua-1.pdf (data zvernennia: 12.08.2022). [in Ukrainian].

Oficijnyj veb-sajt Verkhovnoji Rady Ukrajiny. Rozporjadzhennja Kabinetu ministriv Ukrajiny vid 17 sichnja 2018 r. № 67-r «Pro skhvalennja Koncepciji rozvytku cyfrovoji ekonomiky ta suspiljstva Ukrajiny na 2018-2020 roky ta zatverdzhennja planu zakhodiv shhodo jiji realizaciji» (2018). [Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated January 17, 2018. No. 67-r «On the approval of the Concept for the Development of the Digital Economy and Society of Ukraine for 2018-2020 and the Approval of the Action Plan for its Implementation»]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text. [in Ukrainian].

Policy brief: education during COVID-19 and beyond. August 2020. United Nations. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf. (in English)

Bykov, V.Yu., Burov, O.Yu., Gurzhii, A.M., & et al. (Eds.) (2019). Teoretyko-metodologhichni zasady informatyzaciji osvity ta praktychna realizacija informacijno-komunikacijnykh tekhnologhij v osvitnij sferi Ukrajiny [Theoretical and methodological principles of informatization of education and practical implementation of information and communication technologies in the educational sphere of Ukraine]. Komprint. [in Ukrainian].

Bykov, V. Yu., & Burov O. Yu. (2020). Cyfrove navchaljne seredovyshhe: novi tekhnologhiji ta vymoghy do zdobuvachiv znanj [Digital learning environment: new technologies and requirements for knowledge seekers]. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems: a collection of scientific works, 55, 11–22.[in Ukrainian].

Markovets, O. S. (2020). Vykorystannja internet-resursiv ta cyfrovykh tekhnologhij u profesijnij dijaljnosti pedaghogha [The use of Internet resources and digital technologies in the professional activity of a teacher]. Modern trends in the development of information and communication technologies in education: coll. materials of the II International science and practice conf. within the framework of the International Educational Forum «Digital Transformation of Education». ROIPPO. [in Ukrainian].

Rusinka, I. (2011). Psykhologhija [Psychology]. Znannya. [in Ukrainian].

Chausova, T. (2013). Motyvacija navchaljnoji dijaljnosti jak tekhnologhija navchannja v systemi pisljadyplomnoji osvity [Motivation of educational activity as a learning technology in the postgraduate education system]. Postgraduate education in Ukraine, 1, 83–86. [in Ukrainian].

Ivanova, Yu. (2016). Motyvacija jak chynnyk uspishnogho formuvannja navchaljno-piznavaljnoji dijaljnosti uchniv [Motivation as a factor in the successful formation of students' educational and cognitive activities]. Postgraduate education in Ukraine, 1, 34–37. [in Ukrainian].

Beh, I. D. (2008). Vykhovannja osobystosti [Raising an individual]. Lybid. [in Ukrainian].

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Sushchenko, L., Andryushchenko, O., & Sushchenko, P. (2022). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА: ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 157–162. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.157-162

Номер

Розділ

Статті