СУТНІСТЬ І ҐЕНЕЗА АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ СТУДЕНТІВ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.163-166

Ключові слова:

університет, університетська автономія, академічна свобода, освіта, ринок освітніх послуг.

Анотація

Актуальність теми поданої статті зумовлена теоретичною і практичною значущістю широкого кола проблемних питань щодо розуміння змісту та ґенези академічної свободи. Метою статті є визначення сутності феномену академічної свободи, аналіз ґенези та основних етапів її розвитку. Використано наступні методи дослідження: діалектичний (для розкриття сутності та мети академічної свободи), історичний (для дослідження і виділення основних етапів її генези) та метод системного аналізу (для установлення структурних зв’язків між етапами розвитку академічної свободи та систематизації отриманих даних). Розкрито сутність та нормативно-правовий супровід генези академічної свободи. Визначено поняття та обґрунтовано соціально-правову природу академічної свободи, з’ясовано основні етапи її розвитку, досліджено реальний стан академічної свободи в Україні. Зроблено висновок, що найбільш суттєвими ознаками академічної свободи у контексті викликів сьогодення є: масовізація освіти; менеджеріалізація університетських структур; недосконала регулююча нормативно-правова система; комерціалізація науки й освіти. Запропановано шляхи імплементації академічної свободи в освітній процес сучасного університету з метою його вдосконалення і створення умов для повноцінної професійної підготовки і самореалізації студентів.

Біографія автора

Vladyslav Tajanovsky

аспірант кафедри теорії та історії педагогіки спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Подковенко Т.О. Концепція лібералізму Джона Лока. Актуальні проблеми правознавста. 2022. № 1. С.12‒17.

Маслова Н.Г. Поняття, генеза та соціально-правова природа академічної свободи. Право і суспільство. 2012. № 6. С.26‒32.

American Association of University Professors. Joint Statement on Rights and Freedoms of Students. URL: https://www.aaup.org/report/joint-statement-rights-and-freedoms-students (дата звернення 02.09.2022)

Colorado State University. Students’s Guide to Academic Freedom in the Classroom. URL: https://www.libarts.colostate.edu/classroom-climate/academic-freedom-in-the-classroom-students (дата звернення 02.09.2022)

Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. Відомості Верховної Ради. 2014. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Тоффлер Э. Третья волна. Центр гуманитарных технологий. 2004. С.46‒58.

Nechansky H. The interaction matrix: from individual goal setting to the four modes of coexistence. Kybernetes. 2016. Vol. 45. Р.87‒106

Statista. Worldwide status of higher education institutions. URL: https://www.statista.com/statistics/918403/number-of-universities-worldwide-by-country (дата звернення 02.09.2022)

References

Podkovenko, T.O. (2022). Kontseptsiya liberalizmu Dzhona Loka. Elektronne vydannya [John Locke’s Concept of Liberalism]. Actual problems of legal science,1 , 12‒17. [In Ukraininan].

Maslova, N.G. (2012). Ponyattya, heneza ta sotsialʹno-pravova pryroda akademichnoyi svobody [Concept, genesis and socio-legal nature of academic freedom]. Law and Society, 6, 26‒32. [In Ukraininan].

American Association of University Professors. Joint Statement on Rights and Freedoms of Students. https://www.aaup.org/report/joint-statement-rights-and-freedoms-students.

Students’s Guide to Academic Freedom in the Classroom. www.libarts. colostate.edu/classroom-climate/academic-freedom-in-the-classroom-students

Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrainy vid 01.07.2014 № 1556-VII [Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrayiny vid 01.07.2014 № 1556-VII]. Vidomosti Verkhovnoi Rady. http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 [in Ukraininan].

Toffler, E. (2004). Tretʹya volna [Tretia volna]. Tsentr gymanitarnih technologii, 46‒58. [in russian].

Nechansky, H. (2016). The interaction matrix: from individual goal setting to the four modes of coexistence. Kybernetes, 45, 87‒106.

Worldwide status of higher education institutions. www.statista.com/statistics/918403/number-of-universities-worldwide-by-country

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Tajanovsky, V. (2022). СУТНІСТЬ І ҐЕНЕЗА АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ СТУДЕНТІВ СУЧАСНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 163–166. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.163-166

Номер

Розділ

Статті