ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН З НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.167-170

Ключові слова:

педагогічне вимірювання, інструментарій моніторингу, тестування, класифікація тестів.

Анотація

Метою статті є обгрунтувати доцільність застосування тестового контролю як однією з сучасних світових тенденцій удосконалення навчального процесу, визначити сутність термінів і видів моніторингу якості навчання здобувачів освіти і тестування як інструменту педагогічного вимірювання їх навчальних досягнень. Застосовані методи дослідження: аналітичний та описовий методи опрацювання теоретичних і критичних джерел та ресурсів; узагальнення отриманих наукових даних; синтез та узагальнення. У статті аналізується вітчизняний та закордонний досвід впровадження у практику педагогічної діяльності сучасних методів та технологій педагогічного оцінювання. Автори намагалися представити найбільш апробовані й зрозумілі підходи до моніторингу й тестування, відображені в монографіях, посібниках, наукових й науково-методичних статтях, а також враховували власні напрацювання дослідження цієї проблеми. Визначено сутність термінів і видів моніторингу якості навчання здобувачів освіти і тестування як інструменту педагогічного вимірювання їх навчальних досягнень. Результати дослідження дозволяють переконатись у тому, що практичне використання тестового контролю є однією з сучасних світових тенденцій удосконалення освітнього процесу та важливим елементом професійної підготовки у закладах вищої освіти студентів-магістрів, як майбутніх учителів є науково-дослідна діяльність, яка активізує їхню пізнавальну діяльність, формує творче ставлення до вирішення проблеми науково-педагогічного дослідження.

Біографії авторів

Natalia Telychko , кафедра англійської мови, літератури з методиками навчання, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

доктор педагогічних наук

Iryna Morhun, кафедра англійської мови, літератури з методиками навчання, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

старший викладач

Посилання

Список використаної літератури

Дрібна Л.В. Тестування як засіб контролю якості навчання іноземної мови. Соціум. Наука. Культурa, 2012. № 4. С.39–48.

Паращенко Л.І. Тестові технології у навчальному закладі: метод. посіб. Київ: Майстерня книги, 2006. 217 с.

Улітенко Л.М. До проблеми сутності тестування. Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки. 2008. № 1. С.77–80.

Челомбітко Т.В. Тестові технології в оцінюванні знань: тези XVI Міжнар. наук.-пр. конф. «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» (Харків, 15-17 березня 2012 р.). Харків: Видавництво ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012. С.252–254.

Bachman L.F. Fundamental Consideration in Language Testing. Oxford: Oxford University Press, 1990. 408 p.

Cohen A.D. Studying learner strategies: How we get the information. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1987. P.31‒40.

References

Dribna, L.V. (2012). Testuvannya yak zasib kontrolyu yakosti navchannya inozemnoyi movy [Testing as a means of quality control of foreign language learning]. Sotsium. Nauka. Kulʹtura, 4, 39–48. [in ukrainian].

Parashchenko, L.I. (2006). Testovi tekhnolohiyi u navchalʹnomu zakladi [Test technologies in an educational institution]. Maysternya knyhy. [in Ukrainian].

Ulitenko, L.M. (2008). Do problemy sutnosti testuvannya [To the issue of the essence of testing]. Derzhava ta rehiony. Seriya: Humanitarni nauky, 1, 77–80. [in Ukrainian].

Chelombitko, T.V. (2012). Testovi tekhnolohiyi v otsinyuvanni znanʹ [Test technologies in the assessment of knowledge]. Proceedings of 16th International Scientific Practical Conference ‒ Vykladannya mov u vyshchykh navchalʹnykh zakladakh osvity na suchasnomu etapi. Mizhpredmetni zvʹyazky (pp.252‒254). Vydavnytstvo KHNU imeni V.N.Karazina. [in Ukrainian].

Bachman, L.F. (1990). Fundamental Consideration in Language Testing. Oxford University Press.

Cohen, A.D. (1987). Studying learner strategies: How we get the information. Prentice-Hall.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Telychko , N., & Morhun, I. (2022). ТЕСТУВАННЯ ЯК ОДИН З НАУКОВО ОБГРУНТОВАНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ МЕТОДІВ ПЕДАГОГІЧНОГО ВИМІРЮВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 167–170. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.167-170

Номер

Розділ

Статті