УЧАСНИЦІ БОЙОВИХ ДІЙ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.188-191

Ключові слова:

учасниці бойових дій, війна, права жінок, соціальна робота з жінками, соціально-психологічна підтримка, соціальні послуги, військова служба.

Анотація

З початком повномасштабної війни, кількість жінок, які перебувають на військовій службі і захищають цілісність та незалежність України, стала значно більшою. У кожної жінки, яка пішла на фронт, є своя причина прийняття такого рішення. У Збройних силах України зараз активно працюють над тим, аби кількість жінок-військовослужбовиць зростала. Враховуючи зростання кількості учасниць бойових дій, актуальним є питання отримання даною цільовою аудиторією відповідних гарантій з підтримки функцій материнства і одночасно виконання службових обов’язків, перебуваючи на військовій службі. Учасниці бойових дій є однією з важливих категорій населення, яка потребує соціально-психологічної підтримки та допомоги як на рівні територіальної громади, так і на рівні держави. Як об’єкт соціальної роботи, учасниці бойових дій потребують професійної допомоги, оскільки мають свої специфічні запити та потреби, які мають бути задоволені. На думку автора статті, учасниці бойових дій, як новий об’єкт соціальної роботи, потребує залучення до надання соціальних послуг відповідній категорії населення, не лише фахівців з соціальної роботи, але й представників усієї територіальної громади. Методи дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, нормативно-правових документів та інтернет-джерел, що дав змогу проаналізувати систему надання соціальних послуг учасницям бойових дій. Державні організації, громадський сектор, мешканці громади, ініціативні групи мають долучатися до оцінки потреб та запитів даної цільової аудиторії, аби надавати якісні послуги.

Біографія автора

Olena Faidiuk

аспірантка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Київський університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Войтовська А. І., Кравченко О. О. Соціальна робота з жінками. Умань : Візаві, 2018. 229 с.

Гриценко Г. Як жінки змінили українську армію. Гендер в деталях. URL: https://web.archive.org/web/20200319155308/https://genderindetail.org.ua/season-topic/gender-after-euromaidan/yak-zhinki-zminili-ukrainsku-armiyu-1341190.html (дата звернення: 21.09.2022).

Дуляба Н. У лавах ЗСУ служать понад 50 тисяч жінок. URL: https://portal.lviv.ua/news/2022/07/26/u-lavakh-zsu-sluzhat-ponad-50-tysiach-zhinok (дата звернення: 29.09.2022).

Життя після конфлікту: Опитування щодо соціально-демографічних та соціально-економічних характеристик ветеранів конфлікту на сході України та їхніх сімей. URL: https://iom.org.ua/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf (дата звернення: 15.09.2022).

Клименко Н. Роль і місце жінки-військовослужбовця в Україні. Економiка та держава. 2014. Вип. 5. С. 116–119.

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 16.09.2022 р. № 1768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text (дата звернення: 19.09.2022).

Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних та Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями: Наказ від 01.04.2022 р. № z1566-21. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#Text (дата звернення: 19.09.2022).

Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України від 25.08.2022 р. № 2011-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text (дата звернення: 19.09.2022).

Про соціальні послуги : Закон України від 27.04.2022 р. № 2671-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 19.09.2022).

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 07.05.2022 р. № 3551-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#Text (дата звернення: 19.09.2022).

Dulia A. V., Liakh T. L., Veretenko T. G. The Problems and Needs of the Families of Antiterrorist Operation Participants: Results of In-depth Interviews. The New Education Review. 2019. Vol. 55, no. (1). P. 220–230.

References

Voitovska, A.I., & Kravchenko, O.O. (2018). Sotsialna robota z zhinkamy [Social work with women]. Vizavi. [in Ukrainian].

Hrytsenko, H. (2019). Yak zhinky zminyly ukrainsku armiiu. Hender v detaliakh [How women changed the Ukrainian army. Gender in details]. https://web.archive.org/web/20200319155308/https://genderindetail.org.ua/season-topic/gender-after-euromaidan/yak-zhinki-zminili-ukrainsku-armiyu-1341190.html. [in Ukrainian].

Duliaba, N. (2022). U lavakh ZSU sluzhat ponad 50 tysiach zhinok [More than 50,000 women serve in the ranks of the Armed Forces]. https://portal.lviv.ua/news/2022/07/26/u-lavakh-zsu-sluzhat-ponad-50-tysiach-zhinok. [in Ukrainian].

Zhyttia pislia konfliktu: Opytuvannia shchodo sotsialno-demohrafichnykh ta sotsialno-ekonomichnykh kharakterystyk veteraniv konfliktu na skhodi Ukrainy ta yikhnikh simei [Life after the conflict: Survey on socio-demographic and socio-economic characteristics of veterans of the conflict in eastern Ukraine and their families]. (2020). https://iom.org.ua/sites/default/files/veterans_reintegration_survey_2020_ukr.pdf [in Ukrainian].

Klymenko, N. (2014). Rol i mistse zhinky-viiskovosluzhbovtsia v Ukraini [The role and place of a female military serviceman in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 5, 116–119. [in Ukrainian].

Verhovna Rada Ukrainy. (2022). Zakon Ukrainy № 1768-III Pro derzhavnu sotsialnu dopomohu malozabezpechenym simiam [On state social assistance to low-income families: Law of Ukraine dated by September 16, 2022 No. 1768-III]. https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1768-14#Text [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennia Pereliku spetsialnostei ta/abo profesii, sporidnenykh z vidpovidnymy viiskovo-oblikovymy spetsialnostiamy, pislia oderzhannia yakykh zhinky berutsia na viiskovyi oblik viiskovozobov’iazanykh ta Pereliku spetsialnostei ta/abo profesii, sporidnenykh z vidpovidnymy viiskovo-oblikovymy spetsialnostiamy, Nakaz vid 01.04.2022 r. № z1566-21 [On the approval of the List of specialties and/or professions related to the relevant military accounting specialties, after receiving which women are accepted for military registration of conscripts and the List of specialties and/or professions related to the relevant military accounting specialties: Order dated by 01.04.2022 No. z1566-21] (2022). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1566-21#Text [in Ukrainian].

Verhovna Rada Ukrainy. (2022). Zakon Ukrainy vid 25.08.2022 № 2011-XII Pro sotsialnyi i pravovyi zakhyst viiskovosluzhbovtsiv ta chleniv yikh simei [On social and legal protection of servicemen and members of their families: Law of Ukraine dated by August 25, 2022 No. 2011-XII]. https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/2011-12#Text [in Ukrainian].

Verhovna Rada Ukrainy. (2022). Zakon Ukrainy № 2671-VIII Pro sotsialni posluhy [On social services: Law of Ukraine dated by April 27, 2022 No.2671-VIII]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text [in Ukrainian].

Verhovna Rada Ukrainy. (2022). Zakon Ukrainy № 3551-XII Pro status veteraniv viiny, harantii yikh sotsialnoho zakhystu [On the status of war veterans, guarantees of their social protection: Law of Ukraine dated by May 7, 2022 No.3551-XII]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/3551-12#Text [in Ukrainian].

Dulia, A. V., Liakh, T. L., & Veretenko, T. G. (2019). The Problems and Needs of the Families of Antiterrorist Operation Participants: Results of In-depth Interviews. The New Education Review, 55((1)), 220–230.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-25

Як цитувати

Faidiuk, O. (2022). УЧАСНИЦІ БОЙОВИХ ДІЙ ЯК ОБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (2(51), 188–191. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.51.188-191

Номер

Розділ

Статті