МОДЕЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.18-23

Ключові слова:

міжкультурна компетентність, модель міжкультурної компетентності, порівняльний аналіз, діалог культур.

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми міжкультурної компетентності у контексті розуміння особливостей різних культур. Зазначено причини актуальності даної проблематики: глобалізаційні й інтеграційні процеси, феномен міжкультурної взаємодії. Метою поданого дослідження є здійснення порівняльного аналізу моделей міжкультурної компетентності. Провідними методами обрано аналіз та систематизацію наукової літератури, дефініційний аналіз поняття «міжкультурна компетентність», зіставно-порівняльний аналіз. Представлено позиції, що є ґрунтовними у контексті проблеми дослідження, а саме: індивідуалістичні моделі, причинно-наслідкові моделі та системні моделі. З’ясовано, що індивідуалістичні моделі розглядають міжкультурну компетентність індивіда через призму його особистісних характеристик; причинно-наслідкові – досліджують роль та значення кожного компонента в системі міжкультурної компетентності; системні моделі – зосереджують увагу на визначенні і виявленні рівнів міжкультурної компетентності особистості. Відзначається, що міжкультурна компетентність виконує важливу роль для досягнення розуміння між різними культурами та їх представниками, забезпечує ефективну взаємодію з культурою, звичаями і традиціями іншої нації.

Біографія автора

Валентина Бойчук

аспірантка кафедри освітології та психолого-педагогічних наук, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Європейська культурна конвенція 1954 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_213#Text (дата звернення: 27.03.2024).

Європейська хартія регіональних мов і мов національних меншин. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014#Text (дата звернення: 27.03.2024).

Рамкова Конвенція Ради Європи про значення культурної спадщини для суспільства. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_719#Text (дата звернення: 27.03.2024).

Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу «Про основні компетентності для навчання протягом усього життя». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_988#Text (дата звернення: 27.03.2024).

Закон України «Про освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 27.03.2024).

Бойчук В. С. Формування мовної особистості підлітка в контексті загальноєвропейської інтеграції. Мова й література у проєкції різних наукових парадигм: матеріали ХІV Всеукр. студ.-викл. наук.-практ. конф. (м.Полтава, 21 квітня 2023 р.). Полтава: ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка», 2023. С.278‒282.

Вішнікіна Л. П. Методична система формування предметної компетентності з географії в учнів основної школи: дис. …д. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2018. 630 с.

Кокнова Т. А. Теорія і практика формування лінгвометодичної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов у процесі фахової підготовки : дис. …д. пед. наук : 13.00.04. Старобільськ, 2021. 610 с.

Локшина О. І. Тенденції розвитку змісту шкільної освіти в країнах Європейського Союзу : дис. …д. пед. наук : 13.00.01. Київ, 2011. 465 с.

Hall E. T. The silent language. New York: Anchor, 1959. 217 p.

Matsumoto D., Juang L. Culture and Psychology. Wadsworth Publishing, U.S.A, 2007. 544 p.

Rogers E, Steinfatt Th. Intercultural Communication. Illinois: Waveland Press, Inc. Prospect Heights, 1999. 292 p.

Пришляк О. Ю. Теорія і методика формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій: дис. …д. пед. наук: 13.00.04. Тернопіль, 2021. 417 с.

Коваленко О. Ю. Культурологічний підхід при формуванні міжкультурної компетентності в процесі вивчення іноземних мов студентами-економістами. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія Філологія. 2015. №15 (1). С.170–172.

Сафонова І. О. Аксіологічні засади формування в іноземних студентів університету міжкультурної компетентності: дис. …канд. пед. наук: 13.00.07. Київ, 2015. 297 с.

Bloom B. S. Taxonomy of educational objectives. Handbook 1: The cognitive domain. New York: David McKay, 1956. 144 р.

Havinghurst R. J. The social competence of middle-aged people. Genetic Psychology Monographs. 1957. № 56. Р.297–375.

Smith M. B. Explorations in competence: A study of Peace Corps teachers in Ghana. American Psychologist. 1966. №21. Р. 555–556.

Ezekiel R. S. The personal future and Peace Corps competence. Journal of Personality and Social Psychology, 8. Monograph Suppl. 1968. №2. Р.1–26.

Harris J. G. Identification of cross-cultural talent: The empirical approach of the Peace Corps / In R.W. Brislin (Ed). Culture learning: Concepts, applications, and research. Honolulu: University of Hawaii, 1977. Р.182–194.

Spitzberg B. H., Cupach W. R. Interpersonal communicative competence. Beverly Hills, CF: SAGE, 2009. 195 р.

Bennett M., Allen W. Developing intercultural competence in the language classroom / In D.L.Lange, R.M.Paige (Eds.). Culture as the core: Perspectives on culture in second language learning. Greenwich, CT: Information Age Publishing, 2003. 251 p.

Hamilton H., Richardson M., Shuford B. Promoting multicultural education: A holistic approach. College Student Affairs Journal. 1998. №18. Р.5–17.

Ting-Toomey S., Kurogi A. Facework competence in intercultural conflict: An updated face-negotiation theory. International Journal of Intercultural Relations. 1998. No.22. Р.187–225.

Hammer M. R., Wiseman R. L., Rasmussen J. L., Bruschke J. C. A test of anxiety/uncertainty management theory: The intercultural adaptation context. Communication Quarterly. 1998. №46. Р.309–326.

King P. M., Baxter Magolda M. B. A developmental model of intercultural maturity. Journal of College Student Development. 2005. №46. Р.571–592.

Deardorff D. K. Synthesizing conceptualizations of intercultural competence: A summary and emerging themes / In D.K.Deardorff (Ed.). The SAGE handbook of intercultural competence. Los Angeles: SAGE Publishing Thousand Oaks, 2009. P.264–270.

References

Yevropeiska kulturna konventsiia 1954 roku [European Cultural Convention of 1954]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_213#Text (in Ukrainian)

Yevropeiska khartiia rehionalnykh mov i mov natsionalnykh menshyn European [Charter for Regional or Minority Languages]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_014#Text (in Ukrainian)

Ramkova Konventsiia Rady Yevropy pro znachennia kulturnoi spadshchyny dlia suspilstva [Council of Europe Framework Convention on the Value of Cultural Heritage for Society]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_719#Text (in Ukrainian)

Rekomendatsii Yevropeiskoho Parlamentu ta Rady Yevropeiskoho Soiuzu «Pro osnovni kompetentnosti dlia navchannia protiahom usoho zhyttia» [Recommendation of the European Parliament and of the Council of the European Union on the Core Competences for Lifelong Learning]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_988#Text (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [The Law of Ukraine «On Education»] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian)

Boichuk, V.S. (2023). Formuvannia movnoi osobystosti pidlitka v konteksti zahalnoievropeiskoi intehratsii. Language and literature in the projection of different scientific paradigms ‒ Proceedings of XIVth All-Ukrainian student-teacher scientific and practical conference (pp.278‒282). Luhansk Taras Shevchenko National University. (in Ukrainian)

Vishnikina, L.P. (2018). Metodychna systema formuvannia predmetnoi kompetentnosti z heohrafii v uchniv osnovnoi shkoly [Methodological system for the formation of subject competence in geography in primary school students]. Unpublished Doctoral dissertation. Kyiv (in Ukrainian)

Koknova, T.A. (2021). Teoriia i praktyka formuvannia linhvometodychnoi kompetentnosti maibutnikh vykladachiv inozemnykh mov u protsesi fakhovoi pidhotovky [Theory and Practice of Forming Linguistic and Methodological Competence of Future Foreign Language Teachers in the Process of Professional Training]. Unpublished Doctoral dissertation. Starobilsk (in Ukrainian)

Lokshyna, O.I. (2011). Tendentsii rozvytku zmistu shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu [Trends in the development of school education content in the European Union]. Unpublished Doctoral dissertation. Kyiv. (in Ukrainian)

Hall, E.T. (1959). The silent language. Anchor.

Matsumoto, D., & Juang, L. (2007). Culture and Psychology. Wadsworth Publishing.

Rogers E., & Thomas, M. (1999). Steinfatt. Intercultural Communication. Waveland Press, Inc. Prospect Heights.

Pryshliak, O.Yu. (2021). Teoriia i metodyka formuvannia mizhkulturnoi kompetentnosti maibutnikh fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii [Theory and Methods of Forming Intercultural Competence of Future Specialists in Socio-Nomic Professions]. Unpublished Doctoral dissertation. Ternopil (in Ukrainian)

Kovalenko, O.Y. (2015). Kulturolohichnyi pidkhid pry formuvanni mizhkulturnoi kompetentnosti v protsesi vyvchennia inozemnykh mov studentamy-ekonomistamy [Cultural approach to the formation of intercultural competence in the process of learning foreign languages by students of economics]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series Philology, 15(1), 170–172. (in Ukrainian)

Safonova, I.O. (2015). Aksiolohichni zasady formuvannia v inozemnykh studentiv universytetu mizhkulturnoi kompetentnosti [Axiological basis for the formation of intercultural competence in foreign university students]. Unpublished Candidate dissertation. Kyiv. (in Ukrainian)

Bloom, B.S. (1956). Taxonomy of educational objectives. Handbook 1: The cognitive domain. David McKay.

Havinghurst, R.J. (1957). The social competence of middle-aged people. Genetic Psychology Monographs, 56, 297–375.

Smith, M.B. (1966). Explorations in competence: A study of Peace Corps teachers in Ghana. American Psychologist.

Ezekiel, R.S. (1968). The personal future and Peace Corps competence. Journal of Personality and Social Psychology, 8. Monograph Suppl., 2, 1–26.

Harris, J.G. (1977). Identification of cross-cultural talent: The empirical approach of the Peace Corps. In R.W.Brislin (Ed). Culture learning: Concepts, applications, and research (pp.182‒194). University of Hawaii.

Spitzberg, B.H., & Cupach, W.R. (2009). Interpersonal communicative competence. CF: SAGE.

Bennett, M., & Allen, W. (2003). Developing intercultural competence in the language classroom. In D.L.Lange, R.M.Paige (Eds.). Culture as the core: Perspectives on culture in second language learning. Information Age Publishing.

Hamilton, H., Richardson, M., & Shuford, B. (1998). Promoting multicultural education: holistic approach. College Student Affairs Journal, 18, 5–17.

Ting-Toomey, S., & Kurogi, A. (1998). Facework competence in intercultural conflict: An updated face-negotiation theory. International Journal of Intercultural Relations, 22, 187–225.

Hammer, M.R., Wiseman, R.L., Rasmussen, J.L., & Bruschke, J.C. (1998). A test of anxiety/uncertainty management theory: The intercultural adaptation context. Communication Quarterly, 46, 309–326.

King, P.M., & Baxter Magolda, M.B. (2005). A developmental model of intercultural maturity. Journal of College Student Development, 46, 571–592.

Deardorff, D.K. (2009). Synthesizing conceptualizations of intercultural competence: A summary and emerging themes / In D.K.Deardorff (Ed.). The SAGE handbook of intercultural competence (pp.264‒270). SAGE Publishing Thousand Oaks,

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Бойчук, В. (2024). МОДЕЛІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 18–23. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.18-23

Номер

Розділ

Статті