СТАН ДОСЛІДЖУВАНОСТІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.28-31

Ключові слова:

соціально-емоційне навчання, реформа освіти, емоційний інтелект, Нова українська школа, учні.

Анотація

Мета статті: вивчення стану досліджуваності проблеми соціально-емоційного навчання (СЕН) як ефективної практики розвитку навичок ХХІ століття, узагальнення результатів реалізації української освітньої реформи НУШ. Методи дослідження: теоретичні, а саме: аналіз і синтез теоретичних, науково-методичних, психолого-педагогічних та соціологічних джерел для осмислення: основних підходів до розвитку навичок ХХІ століття серед учнів в закладах загальної середньої освіти, факторів та умов формування соціальної активних та відповідальних випускників шкіл; цінності СЕН як практики формування м’яких навичок. Репрезентовано результати дослідження проблеми СЕН. Обґрунтовано необхідність впровадження СЕН в систему української освіти, як ефективну практику розвитку «м’яких навичок» в умовах сучасних викликів реформи освіти в Україні, а саме Нової української школи (НУШ). Проаналізовано, що в контексті реалізації освітньої реформи НУШ СЕН виступає як інструмент ефективної реалізації із забезпечення формування здорового способу життя, налагодження соціальних зв’язків, розширення духовних принципів, підвищення емоційної грамотності, сприяє навчанню впродовж життя.

Біографія автора

Лейла Гасанова

аспірантка кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м.Умань, Україна

Посилання

Список використаної літератури

Аналітичний огляд «Можливості для реалізації соціально-емоційного навчання в рамках реформи «Нова українська школа» / Л.Гриневич та ін. Київ: Шкільний світ, 2021. 314 с.

Вибрані матеріали міжнародної програми з формування мʼяких навичок СЕЕ навчання / За заг.ред. О.Елькіна, О.Масалітіної, Я.Фюрста. Харків: Дім реклами, 2019. 60 с.

Гриневич Л. Проєкт Закону України «Про освіту». 2017. URL: https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/proekt-zu-pro-osvitu-1.pdf (дата звернення: 5.03.2023).

Ґоулман Д. Емоційний інтелект. Харків: Віват, 2018. 512 с.

Дужик Н. Соціально-емоційне навчання в системі сучасних педагогічних знань. Актуальні питання гуманітарних наук. 2020. Т. 2, № 27. С. 186–192.

Елькін О. Соціально-емоційне навчання як затребувана практика формування м’яких навичок учнівства: сучасні виклики та досвід України. Соціальна робота та соціальна освіта. 2023. № 1 (10). С. 42–56.

НУШ. МОН України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 29.02.2024).

Сьогодні розпочинається ДоСЕН. Державна служба якості освіти України. URL: https://sqe.gov.ua/sogodni-rozpochinaietsya-dosen (дата звернення: 28.03.2024).

Що таке СЕЕН ‒ EdСamp Ukraine ‒ Ми обʼєднуємо освітян і допомагаємо їм зростати. URL: https://www.edcamp.ua/seelukraine/shcho-take-seen (дата звернення: 18.12.2023).

Singh N.Ch., Duraiappah A. Rethinking learning: a review of social and emotional learning for education systems. New Delhi, India: Institute of Education for Peace and Sustainable Development, 2020. 292 р.

SEE LEARNING. URL: http://seelearning.emory.edu/uk (дата звернення: 05.03.2023).

References

Hrynevych, L. et al. (2021). Analitychnyy ohlyad «Mozhlyvosti dlya realizatsiyi sotsialʹno-emotsiynoho navchannya v ramkakh reformy «Nova ukrayinska shkola» [Analytical review of «Possibilities for the implementation of socio-emotional education within the framework of the reform «New Ukrainian School»]. Shkilnyy svit. (in Ukrainian).

Elkina, O., Masalitina, O., & Furst, Ya. (Eds.). (2019). Vybrani materialy mizhnarodnoyi prohramy z formuvannya myakykh navychok SEE-navchannya [Selected materials of the international program on the formation of soft skills of SEE education]. Dim reklamy. (in Ukrainian).

Hrynevych, L. (2017). Proiekt Zakonu Ukrainy «Pro osvitu» [Draft Law of Ukraine On Education]. URL https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/reforms/proekt-zu-pro-osvitu-1.pdf (in Ukrainian).

Goulman, D. (2018). Emotsiinyi intelekt [Emotional intelligence]. Vivat. (in Ukrainian).

Duzhyk, N. (2020). Sotsialno-emotsiine navchannia v systemi suchasnykh pedahohichnykh znan [Sotsialno-emotional navigation in the system of educational institutions]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk, 2 (27), 186‒192. (in Ukrainian).

Elkin, O. (2023). Sotsialno-emotsiine navchannia yak zatrebuvana praktyka formuvannia m’iakykh navychok uchnivstva: suchasni vyklyky ta dosvid Ukrainy [Socio-emotional learning as a demanded practice of forming soft skills of apprenticeship: current challenges and experience of Ukraine]. Sotsialna robota ta sotsialna osvita, 1 (10), 42‒56. (in Ukrainian).

NUS. MON Ukrainy [New Ukrainian school. Ministry of Education and Science of Ukraine]. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (in Ukrainian).

Sohodni rozpochynaietsia DoSEN. Derzhavna sluzhba yakosti osvity Ukrainy [Today, the State Service of Education Quality of Ukraine starts]. URL: https://sqe.gov.ua/sogodni-rozpochinaietsya-dosen (in Ukrainian).

Shcho take SEEN ‒ EdSamp Ukraine. EdSamp Ukraine ‒ My obyednuyemo osvityan i dopomahayemo yim zrostaty [What is SEEN ‒ EdSamp Ukraine ‒ We unite educators and help them grow]. URL: https://www.edcamp.ua/seelukraine/shcho-take-seen (in Ukrainian).

Singh, N.Ch., & Duraiappah, A. (2020). Rethinking learning: a review of social and emotional learning for education systems. Institute of Education for Peace and Sustainable Development.

SEE LEARNING. URL: http://seelearning.emory.edu/uk.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Гасанова, Л. (2024). СТАН ДОСЛІДЖУВАНОСТІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕМОЦІЙНОГО НАВЧАННЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 28–31. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.28-31

Номер

Розділ

Статті