КОНТЕКСТИ ІННОВАЦІЙНОСТІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РІВНЕВА ІЄРАРХІЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.53-57

Ключові слова:

інноваційність, контекст, контексти інноваційності, вища освіта.

Анотація

Актуальність поданої статті об’єктивно детермінована інноваційними орієнтирами сучасного суспільства, що зумовлюють необхідність зміни парадигми вищої освіти у напрямі інноватизації, яка потребує її переосмислення у стратегічному й технологічному вимірах. Метою статті є висвітлення ієрархії контекстів інноваційності сучасної вищої освіти. У дослідженні застосовано такі методи науково-педагогічного дослідження, як-от: міждисциплінарний аналіз, синтез, порівняння, систематизація наукових джерел з проблеми інноваційності вищої освіти та її контекстів; аналіз освітньо-професійних програм; дефініційний аналіз базових понять дослідження. Презентовано ієрархію та розгляд контекстів інноваційності вищої освіти, що містить нормативно-стратегічний (передбачає пріоритет інноватизації сучасної вищої освіти, а також створення умов для розвитку і впровадження інновацій в закладах вищої освіти на державному рівні); науково-теретичний (пов’язаний з обґрунтуванням ціннісно-смислової доцільності й умов інноватизації сучасної вищої освіти на теоретичному рівні у напрямі розвитку різних сфер інноватики як наукової галузі); дидактико-технологічний (зорієнтований на впровадження інноваційних освітніх програм та інноваційних освітніх технологій).

Біографія автора

Вікторія Желанова, кафедра освітології та психолого-педагогічних наук, Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, м.Київ, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Соловйов В.М. Індустрія 4.0 і проблеми освіти. Проблеми та перспективи розвитку економіки освіти регіону: тези доповідей на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції аспірантів, молодих учених та науковців (м.Кременчук, 21 квітня 2016 р.). Кременчук: ПП Щербатих, 2016. С.16‒17.

Industry 5.0: A transformative vision for Europe. URL: https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/industry-5-0- pdf5324.pdf (дата звернення: 12.12.2023).

Santos L., Oliveira L., Nobre S., Reis G., Laet L., Santos J. The evolution of education and emerging educational technologies: A comparative analysis between education 4.0 and education 5.0. URL: https://sevenpublicacoes.com.br/index.php/editora/article/view/3387 (дата звернення: 17.01.2023).

Ahmad S., Umirzakova S., Mujtaba G., Amin M., Whangbo T. Education 5.0: requirements, enabling technologies, and future directions. URL: https://arxiv.org/abs/2307.15846 (дата звернення: 21.01.2024).

НУШ. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 23.01.2024).

Сбруєва А. А. Трансформація місії університету в умовах суспільства знань. Теорії та технології інноваційного розвитку вищої освіти: глобальний і регіональний контексти: монографія. Суми: Вид-во СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2015. С.72–84.

Желанова, В. В. Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія та технологія: монографія. Луганськ: Вид-во ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2013. 505 с.

Про освіту: Закон України, док. № 2145-VIII, чинний, поточна від 04.01.2024. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 23.01.2024).

Про схвалення Стратегії розвитку вищої освіти в Україні на 2022-2032 роки: розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2022 р. № 286-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text (дата звернення: 12.01.2024)

Коновальчук І.І. Терміносистема базових понять педагогічної інноватики. Нові технології навчання. 2011. Вип.69. Част.1. С.70−75.

Дубасенюк О.А. Інновації в сучасній освіті. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2014. С.12–28.

Боковець О. І. Cоціально-психологічні умови розвитку інноваційного потенціалу студентів закладу вищої технічної освіти: дис. … д-ра філософії : 053. Київ, 2021. 294 с.

Гончарова О., Тараненко Г. Інноваційна діяльність особистості як важлива умова гармонізації культурно-освітнього простору: філософсько-освітній аспект. Філософські обрії. 2016. № 35. С.162–173.

Желанова В. Модель інноваційної особистості: структурно-динамічний підхід. Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2023. Вип.39 (1). С.12–18.

Вербивський Д. Інноваційні технології в закладі вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2023. №2 (53). С.30–33.

References

Soloviov, V. M. (2016). Industriia 4.0 i problemy osvity [Industry 4.0 and problems of education]. Problems and prospects for the development of the region's education economy ‒ Proceedings of XI International Scientific and Practical Conference (pp.16‒17). Kremenchuk, PP Scherbatykh. (in Ukrainian)

Industry 5.0: A transformative vision for Europe. URL: https://www.horizon-europe.gouv.fr/sites/default/files/2022-01/industry-5-0- pdf5324.pdf

Santos, L., Oliveira, L., Nobre, S., Reis, G., Laet, L., & Santos, J. (2024). The evolution of education and emerging educational technologies: A comparative analysis between education 4.0 and education 5.0. URL: https://sevenpublicacoes.com.br/index.php/editora/article/view/3387.

Ahmad, S., Umirzakova, S., Mujtaba, G., Amin, M., & Whangbo, T. Education 5.0: requirements, enabling technologies, and future directions. URL: https://arxiv.org/abs/2307.15846

NUSH. Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy [NUS. Ministry of Education and Science of Ukraine]. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (in Ukrainian)

Sbruieva, A.A. (2015) Transformatsiia misii universytetu v umovakh suspilstva znan [Transformation of the university mission in the conditions of the knowledge society]. A.Makarenko Sumy State Pedagogical University. (in Ukrainian)

Zhelanova, V.V. (2013). Kontekstne navchannia maibutnoho vchytelia pochatkovykh klasiv: teoriia ta tekhnolohiia [Contextual training of future primary school teachers: theory and technology]. Luhansk T.Shevchenko National University (in Ukrainian).

Pro osvitu: Zakon Ukrainy [On Education: Law of Ukraine]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (in Ukrainian)

Pro skhvalennia Stratehii rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2022-2032 roky: rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 liutoho 2022 r. [On Approval of the Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2022-2032: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of February 23, 2022]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/286-2022-%D1%80#Text (in Ukrainian)

Konovalchuk, I.I. (2011). Terminosystema bazovykh poniat pedahohichnoi innovatyky. Novi tekhnolohii navchannia, 69, Part 1, 70‒75. (in Ukrainian)

Dubaseniuk, O.A. (2014). Innovatsii v suchasnii osviti [Innovations in modern education]. Innovations in education: integration of science and practice, 12-28. (in Ukrainian)

Bokovets, O.I. (2021). Cotsialno-psykholohichni umovy rozvytku innovatsiinoho potentsialu studentiv zakladu vyshchoi tekhnichnoi osvity [Socio-psychological conditions of development of innovative potential of students of higher technical education institution]. Unpublished PhD dissertation. Kyiv. (in Ukrainian)

Goncharova, O., & Taranenko, H. (2016). Innovatsiina diialnist osobystosti yak vazhlyva umova harmonizatsii kulturno-osvitnoho prostoru: filosofsko-osvitnii aspekt [Innovative activity of the individual as an important condition for the harmonization of cultural and educational space: philosophical and educational aspect]. Philosophical horizons, 35, 162‒173. (in Ukrainian)

Zhelanova, V. (2023). Model innovatsiinoi osobystosti: strukturno-dynamichnyi pidkhid [Model of innovative personality: structural and dynamic approach]. Pedagogical education: Theory and practice. Psychology. Pedagogy, 39 (1), 12‒18. (in Ukrainian)

Verbyvskyi, D. (2023). Innovatsiini tekhnolohii v zakladi vyshchoi osvity. [Innovative technologies in higher education institutions]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (53), 30‒33. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Желанова, В. (2024). КОНТЕКСТИ ІННОВАЦІЙНОСТІ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ: РІВНЕВА ІЄРАРХІЯ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 53–57. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.53-57

Номер

Розділ

Статті