ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТРІЧКИ ЧАСУ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОБЛЕМ ЖІНОК ВПО

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.58-62

Ключові слова:

ВПО, метод дослідження, стрічка часу, об’єктивність.

Анотація

Забезпечення об’єктивного та неупередженого підходу до вивчення поточних соціальних проблем завжди було предметом гострих дискусій в соціальних науках. Залученість дослідника до явищ і процесів, що вивчаються, їхня динаміка безумовно впливають на всі етапи його роботи. Це є цілком справедливим і у випадку з вивченням такої масштабної та травматичної проблеми як внутрішнє переміщення мільйонів людей в результаті війни у країні. На нашу думку, одним із можливих рішень даної проблеми є ретельний добір таких методів збирання емпіричних даних, які б дозволили, з одного боку, забезпечити достатню інформативність, а, з іншого боку, максимально нівелювати суб’єктивний вплив дослідника. Мета статті: узагальнення досвіду застосування методу стрічки часу для вивчення трансформації повсякденного життя внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Методи дослідження: стрічка часу як метод вивчення трансформації повсякденного життя ВПО. У статті представлено результати апробації методу стрічки часу для вивчення змін у повсякденному житті жінок, що є внутрішньо переміщеними особами. Практично продемонстровано його можливості щодо збирання емпіричної інформації, придатної до подальшої обробки та математико-статистичного аналізу. Визначено переваги методу та обмеження у його використанні для вивчення проблем ВПО. Сформульовано рекомендації щодо більш ефективного застосування стрічки часу, зокрема у поєднанні з іншими методами дослідження.

Біографія автора

Руслан Жиленко, кафедра соціології та соціальної роботи, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Список використаної літератури

Active group. Проблеми і потреби внутрішньо переміщених осіб. Квітень 2022 р. URL: https://activegroup.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/220412-%D0%92%D0%9F%D0%9E-65.pdf

Basnet N., Wouters A., Kusurkar R. Timeline Mapping as a Methodological Approach to Study Transitions in Health Professions Education. International Journal of Qualitative Methods. 2023. № 22. URL: https://doi.org/10.1177/16094069221148868

Бірюкова М., Рущенко І., Ляшенко Н., Григор’єва С. Біженці і внутрішньо-переміщені особи російсько-української війни: соціальні характеристики й практики. Грані. 2022. №25 (6). С.143‒156.

Галіахметов І.А. Змістова характеристика прав внутрішньо переміщених осіб та хост-територіальних громад. Аналітично-порівняльне правознавство. 2022. №4. С.63‒68.

Жиленко Р.В., Афанасьєв Д.М. Локальний вимір потреб внутрішньо переміщених осіб: приклад Ужгородської територіальної громади. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. 2022. Вип.2 (51). С.54–57.

Zhylenko R. Refugees in their own country: internally displaced persons in Ukraine. In A.Groterath, D.Leitch, K.Habtemichael (Eds.). Migration and Refugees: Global Patterns and Local Contexts. New York: Nova Publishers Inc., 2019. P.77‒96.

Капінус О. Я. Державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб: види та методи реалізації. Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління. 2021. № 4 (16). С.143‒160.

Кердивар В.В. Синдром жертви у внутрішньо переміщених осіб із зони локального воєнного конфлікту. Харків: Національний університет цивільного захисту України, 2021. 143 с.

Кердивар В. Психологічні особливості агресивності у внутрішньо переміщених осіб зі східних областей України. Проблеми екстремальної та кризової психології. 2021. №2 (2). С.18‒25.

Кобзін Д., Левкіна Г., Луньова О., Черноусов А., Щербань С. Методичний посібник з оцінювання потреб ВПО у громадах. Харків, Харківський інститут соціальних досліджень (ХІСД), 2020. 246 с.

Кузьмич Т. Соціальна адаптація внутрішньо переміщених сімей з дітьми. Традиції та нові наукові стратегії у центральній та східній Європі: матеріали IІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Київ, 26–27 червня 2020 р.). Київ: Інститут інноваційної освіти, 2020. С.126‒134.

Логвинова М. О. Регіональні особливості розміщення внутрішньо переміщених осіб в Україні у місцях компактного проживання. Державна політика у сфері трудової міграції: правові, економічні, демографічні, освітні аспекти: матеріали міждисциплінарного круглого столу з нагоди Міжнародного дня мігранта (м.Київ, 18 грудня 2019 р.) / за ред. І.С.Сахарук, А.М.Магомедової. Київ: ФОП Маслаков, 2020. С.71‒76.

Механізм забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: національний та міжнародний аспекти / С.Б.Булеца та ін. Ужгород: РІК-У, 2017. 468 с.

Олійник І.В., Янченко О.С. Проблема психолого-педагогічного супроводу студентів з числа внутрішньо переміщених осіб. Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія: Педагогіка і психологія. 2018. №2 (16). С.114‒122.

Степаненко Л.В. Особливості взаємозв’язку адаптивних властивостей та механізмів психологічного захисту у переселенців. Психолого-педагогічні координати розвитку особистості: зб. наук. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Полтава, 3-4 червня 2021 р.). Полтава: Національний університет імені Юрія Кондратюка, 2021. С.206‒210.

Степанова Е.Р. Соціальний захист внутрішньо переміщених осіб. Актуальні проблеми та перспективи розвитку соціально-трудових відносин в умовах змін: матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Полтава, 9–10 вересня 2022 р.) / за заг. ред. Т.А.Костишиної, Л.В.Степанової. Полтава: ПУЕТ, 2022. С.93‒96.

Швець І.Б., Следь О.М., Біленська М.М. Інтеграція внутрішньо переміщених осіб до приймаючих громад у контексті сучасних соціокультурних викликів. Регіональна економіка. 2021. №4. С.14‒21.

United Nations. Ukraine. Залученість внутрішньо переміщених осіб. Інформаційна довідка, 2021. 6 c. URL: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/06/2021_Inclusion-of-IDPs_ukr.pdf

References

Active group (2022). Problemy i potreby vnutrishno peremishchenykh osib. Kviten 2022 [Problems and needs of internally displaced people. April 2022]. URL: https://activegroup.com.ua/wp-content/uploads/2022/05/220412-%D0%92%D0%9F%D0%9E-65.pdf (in Ukrainian)

Basnet, N., Wouters, A., & Kusurkar, R. (2023). Timeline Mapping as a Methodological Approach to Study Transitions in Health Professions Education. International Journal of Qualitative Methods, 22. URL: https://doi.org/10.1177/16094069221148868

Biriukova, M., Rushchenko, I., Liashchenko, N., Hryhoreva, S. (2022). Bizentsi i vnutrishno peremishcheni osoby rosiisko-ukrainskoi viiny: sotsialni kharakterystyky i praktyky [Refugees and internally displaced people of Russian-Ukrainian war: social features and practices]. Hrani, 25 (6), 143-156. (in Ukrainian)

Haliakhmetova, I. (2022). Zmistova kharakterystyka prav vnutrishno peremishchenykh osib ta khost-terytorialnykh hromad [Substantive characteristics of the rights of internally displaced people and hosting territorial communities]. Analytical and Comparative Law, 4, 63-68. (in Ukrainian)

Zhylenko, R., & Afanasiev, D. (2022). Lokalnyi vymir potreb vnutrishno peremishchenyh osib: pryklad Uzhhorodskoii terytorialnoii hromady [Local dimension of the needs of internally displaced people: example of Uzhhorod territorial community]. Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series: Pedagogy. Social Work, 2 (51), 54‒57. (in Ukrainian)

Zhylenko, R. (2019). Refugees in their own country: internally displaced persons in Ukraine. In A.Groterath, D.Leitch, K.Habtemichael (Eds.), Migration and Refugees: Global Patterns and Local Contexts (pp.77‒96). Nova Publishers Inc.

Kapinus, O. (2021). Derzhavna polityka shchodo vnutrishchno peremishchenykh oseb: vydy ta metody realizatsii [Public policy towards internally displaced people: types and implementation methods]. Expert: Paradigms of Legal Sciences, 4 (16), 143‒160. (in Ukrainian)

Kerdyvar, V. (2021). Syndrom zhertvy u vnutrishno peremishchenykh osib iz zony lokalnoho voennoho konfliktu [Victim syndrome of internally displaced people from a zone of local armed conflict]. National University of Civil Defense of Ukraine. (in Ukrainian)

Kerdyvar, V. (2021). Psykholohichni osoblyvosti ahresyvnosti u vnutrishno peremishchenykh osib zi skhidnykh oblastei Ukrainy [Psychological features of aggressiveness of internally displaced people from eastern oblasts of Ukraine]. Problems of Extreme and Crisis Psychology, 2 (2), 18‒25. (in Ukrainian)

Kobzin, D., Levkina, H., Lunova, O., Chernousov, A., & Shcherban, S. (2020). Metodychnyi posibnyk z otsiniuvannia potreb VPO u hromadakh [Methodical toolkit on needs assessment of IDPs in communities]. Kharkiv Institute of Social Studies. (in Ukrainian)

Kuzmych, T. (2020). Sotsialna adaptatsia vnutrishno peremishchenykh simei z ditmy [Social adaptation of internally displaced families with children]. In Traditions and New Scientific Strategies in Central and Eastern Europe ‒ Proceedings of IIId International scientific-practical conference (pp.126-134). Institute of Innovative Education. (in Ukrainian)

Lohvinova, M. (2020). Rehionalni osoblyvosti rozmishchennia vnutrishno peremishchenykh osib v Ukraini u mistsiakh kompaktnoho prozhyvannia [Regional features of settlement of internally displaced people in Ukraine in the areas of compact residence]. State policy in the field of labor migration: legal, economic, demographic, educational aspects ‒ Proceedings of Interdisciplinary Round Table (pp.71‒76). Maslakov. (in Ukrainian)

Buletsa, S.L., & et al. (2017). Mekhanizm zabezpechennia prav vnutrishnio peremishchenykh osib: natsionalnyi i mizhnarodnyi aspekty [Mechanism of rights provision for internally displaced people: national and international aspects]. RIK-U. (in Ukrainian)

Oliinyk, I., & Yanchenko, O. (2018). Problema psykholoho-pedahohichnoho suprovodu studentiv z chysla vnutrishno peremishchenykh osib [Problem of psychological and educational support of internally displaced students]. Herald of Alfred Nobel University. Series: Pedagogy and Psychology, 2 (16), 114-122. (in Ukrainian)

Stepanenko, L. (2021). Osoblyvosti vzaemozviazku adaptyvnykh vlastyvostei ta mekhanizmiv psykholohichnoho zakhysty u pereselentsiv [Peculiarities of relation between settlers’ adaptive features and mechanisms of psychological resilience]. Psychological and Educational Coordinates of Personal Development ‒ Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference (pр.206‒210). Yury Kondratyuk National University. (in Ukrainian)

Stepanova, E. (2022). Sotsialnyi zakhyst vnutrishno peremishchenykh osib [Sosial protection of internally displaced people]. opical problems and Development Prospects of Social and Labor Relations under Conditions of War ‒ Proceedings of the 8th International Scientific-Practical Conference (pp.93‒96). PUET. (in Ukrainian)

Shvets, I., Sled, O., & Bilenka, M. (2021). Intehratsiia vnutrishno peremishchenykh osib do pryimaiuchykh hromad u konteksti suchasnykh sotsiokulturnykh vyklykiv [Integration of internally displaced people into the hosting communities in a context of modern sociocultural challenges]. Regional Economy, 4, 14‒21. (in Ukrainian)

United Nations. Ukraine (2021). Zaluchenist vnutrishno peremishchenykh osib. Informatsiina dovidka [Inclusion of internally displaced people. Country profile]. URL: https://www.unhcr.org/ua/wp-content/uploads/sites/38/2021/06/2021_Inclusion-of-IDPs_ukr.pdf (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Жиленко, Р. (2024). ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СТРІЧКИ ЧАСУ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРОБЛЕМ ЖІНОК ВПО. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 58–62. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.58-62

Номер

Розділ

Статті