ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.67-71

Ключові слова:

цифрові сервіси, вивчення іноземної мови, прикладна лінгвістика, студенти.

Анотація

Мета статті: розглянути аспекти використання цифрових ресурсів у процесі вивчення іноземної мови студентами спеціальності «Прикладна лінгвістика». Методи дослідження: аналіз та узагальнення педагогічної літератури; теоретичне узагальнення. Об’єктивні процеси становлення українського суспільства зумовлюють пошук ефективних шляхів підвищення якості освітнього процесу. Окрім професійних компетенцій, що включають певний набір умінь і навичок, сучасний фахівець повинен, відповідно до державних освітніх стандартів, володіти однією з іноземних мов та належним чином застосовувати її у своїй професійній діяльності. Рівень оволодіння студентами іноземною мовою безпосередньо залежить від ефективної методики викладання та застосування інформаційних технологій. Використання інформаційно-цифрових технологій підвищує інтерес студентів до навчання та сприяє зростанню їх мотивації щодо вивчення іноземної мови. Наш аналіз зосереджений на розкритті переваг і можливих викликів, які супроводжують використання цифрових інструментів у вивченні іноземних мов на вказаній спеціальності.

Біографії авторів

Олександра Канюк, кафедра іноземних мов, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

кандидат педагогічних наук, доцент

Тетяна Бокоч, кафедра прикладної лінгвістики, ДВНЗ «Ужгородський національний університет», м.Ужгород, Україна

викладач

Посилання

Список використаної літератури

Використання віртуальної реальності (VR) та розширеної реальності (AR) в веб-розробці. IT рейтинг UA. URL: https://it-rating.ua/vikoristannya-virtualnoi-realnosti-vr-ta-rozshirenoi-realnosti-ar-v-veb-rozrobtsi (дата звернення: 12.01.2024).

Диджиталізація у викладанні іноземних мов: вимога часу чи модний тренд?: матеріали міжвузівського науково-методичного семінару (м.Київ, 15 лютого 2023 р.). Київ: Державний торгівельно-економічний університет, 2023. 101 с.

Огляд програм (memrise vs duolingo). Блоґ одного кібера. URL: https://bunyk.wordpress.com/2019/07/12/spaced-repetition-software (дата звернення: 12.01.2024).

Омельченко Н. Skype, zoom, cisco webex, microsoft team чи google+ hangouts? Обираємо найкращий сервіс для віддаленої освіти. Українська правда _Життя. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2020/05/12/240947 (дата звернення: 14.01.2024).

Рогульська О.О., Тарасова О.В. M-learning як інноваційна технологія навчання іноземної мови. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. 2016. Вип.45. С.318‒332.

Рябуха Т.В. Вплив сучасних технологій на навчання іноземних мов у вищій школі. Світ дидактики: дидактика в сучасному світі: матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м.Київ, 21‒22 вересня 2021 р). Київ: Людмила, 2021. С.215‒217.

Топ-12 онлайн-ресурсів, де можна вивчити безкоштовно англійську. Твоє Місто ‒ твоє телебачення. URL: http://surl.li/pfhav (дата звернення: 12.01.2024).

Dziuban Ch., Graham Ch.R., Moskal P.D., Norberg A., Sicilia N. Blended learning: the new normal and emerging technologies ‒ international journal of educational technology in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education. 2018. Vol. 15. P.1‒16.

EdTech. What is a modern learning environment? Technology Solutions That Drive Education. URL: https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/02/what-modern-learning-environment (date of access: 14.01.2024).

Kessler G. Technology and the future of language teaching. Foreign Language Annals. 2018. No. 51 (1). P.205‒218.

Yunina O. Digital tools in foreign language teaching. Education. Innovation. Practice. 2019. No. 1 (5). P.17‒22.

References

Vykorystannya virtualnoyi realnosti (VR) ta rozshyrenoyi realnosti (AR) v veb-rosrobtsi [Usage of Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) in Web Development]. IT Rating UA. URL: https://it-rating.ua/vikoristannya-virtualnoi-realnosti-vr-ta-rozshirenoi-realnosti-ar-v-veb-rozrobtsi (in Ukrainian).

Dydzhytalizatsiya u vykladanni inozemnykh mov: vymoha chasu chy modnyy trend? ‒ Proceedings of International scientifi seminar. URL: http://surl.li/pfham (accessed: 12.01.2024).

Ohlyad prohram (memrise vs duolingo). Blog odnoho kibera [Review of Programs (Memrise vs Duolingo). A Cyber Blogger.] URL: https://bunyk.wordpress.com/2019/07/12/spaced-repetition-software/ (accessed: 12.01.2024).

Omelchenko, N. Skype, zoom, cisco webex, microsoft team chy google+ hangouts? Obyrayemo naykrashchyy servis dlya viddalenoyi osvity [Skype, Zoom, Cisco Webex, Microsoft Teams, or Google+ Hangouts? Choosing the Best Service for Remote Education]. Ukrayinska Pravda ‒ Life]. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2020/05/12/240947/ (in Ukrainian).

Rohulska, O.O., & Tarasova, O.V. (2016). M-learning yak innovatsiyna tekhnolohiya navchannya inozemnoyi movy [M-learning as an innovative foreign language learning technology]. Current information technologies and innovations. Teaching methods in preparation specialists: methodology, theory, experience, problems, 45, 318‒332. (in Ukrainian)

Ryabukha, T.V. (2021). Vplyv suchasnykh tekhnolohiy na navchannya inozemnykh mov u vyshchiy shkoli. Svit dydaktyky: dydaktyka v suchasnomu sviti [The impact of modern technologies on teaching foreign languages in higher education]. The world of didactics: didactics in the modern world ‒ Proceedings of International scientific-practical Internet Conference (pp.215‒217). Lyudmila. (in Ukrainian)

Top-12 onlayn-resursiv, de mozhna vyvchyty bezkoshtovno anhliysʹku. Tvoye Misto ‒ tvoye telebachennya [Top 12 online resources to learn English for free. Your City ‒ your television]. URL: http://surl.li/pfhav (in Ukrainian).

Dziuban, Ch., Graham, Ch.R., Moskal, P.D., Norberg, A., & Sicilia, N. (2018). Blended learning: the new normal and emerging technologies ‒ international journal of educational technology in higher education. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 15, 1‒16.

EdTech. What is a modern learning environment? Technology Solutions That Drive Education. URL: https://edtechmagazine.com/k12/article/2018/02/what-modern-learning-environment.

Kessler, G. (2018). Technology and the future of language teaching. Foreign Language Annals, 51 (1), 205‒218.

Yunina, O. (2019). Digital tools in foreign language teaching. Education. Innovation. Practice, 1 (5), 17‒22.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Канюк, О. ., & Бокоч, Т. . (2024). ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ СЕРВІСІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПРИКЛАДНА ЛІНГВІСТИКА». Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 67–71. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.67-71

Номер

Розділ

Статті