РОЗВИТОК ПРОЄКТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.72-77

Ключові слова:

проєктні компетентності, майбутній інженер-будівельник, розвиток особистості, професійна підготовка, освіта.

Анотація

Мета статті: здійснити аналіз бібліографічних джерел з проблеми розвитку проєктних компетентностей майбутніх інженерів-будівельників. Методи наукового пошуку: вивчення наукових досліджень з розвитку проєктних компетентностей; абстрагування, систематизація та групування; теоретичний аналіз і узагальнення даних науково-методичної літератури щодо вивчення наукового фонду; індуктивно-дедуктивні методи та метод узагальнення; прогностичний; узагальнення. Проблема розвитку проєктних компетентностей є багатоаспектною, зокрема визначено напрями аналізу бібліографічних джерел, серед яких вплив глобальних тенденцій на розвиток інженерної освіти та на формування загальнокультурних і професійних компетентностей майбутніх інженерів-будівельників; історико-педагогічні аспекти розвитку інженерної освіти та розвитку проєктних компетентностей майбутніх інженерів-будівельників; компетентнісний підхід у розвитку професійних і особистісних якостей фахівця; роль інформаційно-комунікаційних технологій у забезпеченні якості інженерної освіти.

Біографія автора

Василь Кирлик, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

здобувач третього (докторського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки»

Посилання

Список використаної літератури

Волкотруб Л.М. Підготовка інженерних кадрів у технічних вузах України (ІІ половина 70-х – І половина 80-х років ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття наук. ст. канд. іст. наук: 07.00.01. «Історія України». Київ. 1998. 16 с.

Гончаренко С.У. Зміст загальної освіти і її гуманітаризація. Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи. Інститут педагогіки і психології професійної освіти; за ред. І.А.Зязюна. Київ: ВІПОЛ, 2000. С.81‒107.

Горбатюк Р. Теоретичні основи моделювання системи професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю. Педагогічна освіта: теорія і практика. 2012. Вип.11. С.184-190.

Дубініна Н.В. Педагогічні умови застосування мультимедійних технологій в підготовці майбутніх інженерів-будівельників. Дис…. канд. пед. наук: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Південноукраїнський національний педагогічний університет ім..К.Д.Ушинського. Одеса, 2015. 269 с.

Ісаєва О., Шайнер Г. Цінності як джерело професійної підготовки студентів вищих технічних закладів освіти. Молодь і ринок. 2023. №9 (217). С.38‒42.

Лисенко Г. Організація професійно-педагогічної підготовки викладачів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту в 1970-1980-х рр. Український педагогічний журнал . 2019. №4. С.162–172.

Козаков В.А. Психолого-педагогічна підготовка в непедагогічних університетах. Вища освіта України. 2002. №3. С.38–42.

Модульно-компетентнісний підхід у підготовці кваліфікованих робітників будівельної та машинобудівельної галузей: монографія / П. Г.Лузан, В.В.Ягупов, Г.І.Лук’яненко, Т.В.Пятничук, М.І.Михнюк. Київ: Інститут професійно-технічної освіти НАПН України, 2015. 255 с.

Наконечна М.В. Формування проєктної компетентності майбутніх бакалаврів з будівництва та цивільної інженерії в процесі вивчення фахових дисциплін. Дис…. на здобуття наук. ст. доктора філософії за спеціальністю 015 «Професійна освіта (за спеціалізаціями)». Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2022. 310 с.

Оршанський Л., Погорєлов М., Павленко В. Формування готовності майбутніх учителів технологій до творчої технічної діяльності: теоретико-прогностичний аспект. Молодь і ринок. 2023. №1. С.27–31.

Прилипко В. Використання електронної навчальної платформи Moodle як ефективний спосіб формування правової компетентності бакалаврів інженерних спеціальностей у процесі фахової підготовки. Молодь і ринок. 2021. №11–12 (197–198). С.101–105.

Прошкін В. Формування проєктно-конструкторської компетентності майбутніх інженерів засобами ІКТ. Вісник Університету ім.Альфреда Нобеля. Серія: «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. 2017. №1 (13). С.247–252.

Рудевіч Н.В. Формування проєктної компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем. Проблеми інженерно-педагогічної освіти. 2015. № 47. С.147155.

Сидорчук Н. Л. Педагогічні умови формування рефлексивної культури майбутніх інженерів-будівельників у процесі фахової підготовки: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Рівне: РДГУ, 2017. 297 с.

Тарасенко І.А. Будівельна наука та підготовка кадрів для будівельної галузі в Україні у 50-60-x рр. ХХ ст. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/d8bd5544-583c-483a-bcf0-a88cc57a66e1/content

Товажнянський Л.Л. Підготовка інженерної еліти на межі тисячоліть. Інженерна освіта на межі століть: традиції, проблеми, перспективи: мат. міжн. наук. метод. конф. (м.Харків, 28–30.03.2000 р.). Харків: ХДПУ, 2000. С.3–4.

Learning to be: the world of education today and tomorrow. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000001801

References

Volkotrub, L.M. (1998). Pidhotovka inzhenernykh kadriv u tekhnichnykh vuzakh Ukrainy (druha polovyna 70-kh – persha polovyna 80-kh rokiv ХХ st.) [Training of engineering personnel in technical universities of Ukraine (the second half of the 70s ‒ the first half of the 80s of the 20th century)]. Extended abstract of Doctoral dissertation. Kyiv. (in Ukrainian).

Honcharenko, S.U. (2000). Zmist zahalnoi osvity i yii humanitaryzatsiia [Content of general education and its humanitarianization]. In I.Ziaziun (Ed.), Neperervna profesiina osvita: problemy, poshuky, perspektyvy (pp.81‒107). VIPOL. (in Ukrainian).

Horbatiuk, R. (2012). Teoretychni osnovy modeliuvannia systemy profesiinoi pidhotovky maibutnikh inzheneriv-pedahohiv kompiuternoho profiliu [Theoretical bases of modeling the system of professional training of future engineers-pedagogues of the computer profile.]. Pedahohichna osvita: teoriia i praktyka, 11, 184‒190. (in Ukrainian).

Dubinina, N.V. (2015) Pedahohichni umovy zastosuvannia multymediinykh tekhnolohii v pidhotovtsi maibutnikh inzheneriv-budivelnykiv [Pedagogical conditions for the use of multimedia technologies in the training of future civil engineers]. Unpublished candidate dissertation. Odesa, Pivdennoukrainskyi natsionalnyi pedahohichnyi universytet im.K.D.Ushynskoho. (in Ukrainian).

Isaieva, O., & Shainer, H. (2023). Tsinnosti yak dzherelo profesiinoi pidhotovky studentiv vyshchykh tekhnichnykh zakladiv osvity [Values as a source of professional training of students of higher technical educational institutions]. Molod i rynok, 9 (217), 38–42. (in Ukrainian).

Lysenko, H. (2019). Orhanizatsiia profesiino-pedahohichnoi pidhotovky vykladachiv Dnipropetrovskoho inzhenerno-budivelnoho instytutu v 1970-1980-yh rr. [Organization of professional and pedagogical training of teachers of the Dnipropetrovsk Engineering and Construction Institute in the 1970s and 1980s.] Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4, 162–172. (in Ukrainian).

Kozakov, V.A. (2002). Psykholoho-pedahohichna pidhotovka v nepedahohichnykh universytetakh [Psychological and pedagogical training in non-pedagogical universities]. Vyshcha osvita Ukrainy, 3, 38–42. (in Ukrainian).

Luzan, P.H., Yahupov, V.V., Lukianenko, H.I., Piatnychuk, T.V., & Mykhniuk, M.I. (2015). Modulno-kompetentnisnyi pidkhid u pidhotovtsi kvalifikovanykh robitnykiv budivelnoi ta mashynobudivelnoi haluzei [A modular-competency approach in the training of qualified workers in the construction and machine-building industries]. Institute of Vocational and Technical Education of the National Academy of Sciences of Ukraine. (in Ukrainian).

Nakonechna, M.V. (2022). Formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh bakalavriv z budivnytstva ta tsyvilnoi inzhenerii v protsesi vyvchennia fakhovykh dystsyplin [Formation of project competence of future bachelors in construction and civil engineering in the process of studying professional disciplines.]. Unpublished PhD dissertation. Lviv, Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». (in Ukrainian).

Orshanskyi, L., Pohorielov, & M., Pavlenko, V. (2023). Formuvannia hotovnosti maibutnikh uchyteliv tekhnolohii do tvorchoi tekhnichnoi diialnosti: teoretyko-prohnostychnyi aspekt [Formation of readiness of future technology teachers for creative technical activity: theoretical and prognostic aspect]. Molod i rynok, 1, 27–31. (in Ukrainian).

Prylypko, V. (2021). Vykorystannia elektronnoi navchalnoi platformy Moodle yak efektyvnyi sposib formuvannia pravovoi kompetentnosti bakalavriv inzhenernykh spetsialnostei u protsesi fakhovoi pidhotovky [The use of the Moodle e-learning platform as an effective way of forming the legal competence of bachelors of engineering specialties in the process of professional training]. Molod i rynok, 11–12 (197-198), 101–105. (in Ukrainian).

Proshkin, V. (2017). Formuvannia proiektno-konstruktorskoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv zasobamy IKT [Formation of design and construction competence of future engineers by means of ICT]. Visnyk Universytetu imeni Alfreda Nobelia. Seriia «Pedahohika i psykholohiia». Pedahohichni nauky, 1 (13), 247–252. (in Ukrainian).

Rudevich, N.V. (2015). Formuvannia proiektnoi kompetentnosti maibutnikh inzheneriv z avtomatyzatsii enerhosystem [Formation of project competence of future power system automation engineers]. Problemy inzhenerno-pedahohichnoi osvity, 47, 147‒155. (in Ukrainian).

Sydorchuk, N.L. (2017). Pedahohichni umovy formuvannia refleksyvnoi kultury maibutnikh inzheneriv-budivelnykiv u protsesi fakhovoi pidhotovky [Pedagogical conditions of formation of reflective culture of future civil engineers in the process of professional training]. Unpublished Candidate dissertation. Rivne, RDHU. (in Ukrainian).

Tarasenko, I.A. Budivelna nauka ta pidhotovka kadriv dlia budivelnoi haluzi v Ukraini u 50-60-yh rr. ХХ st. [Construction science and personnel training for the construction industry in Ukraine in the 1950s and 1960s.]. URL: https://repository.kpi.kharkov.ua/server/api/core/bitstreams/d8bd5544-583c-483a-bcf0-a88cc57a66e1/content (in Ukrainian).

Tovazhnianskyi, L.L. (2000). Pidhotovka inzhenernoi elity na mezhi tysiacholit. Training of the engineering elite at the turn of the millennium. Engineering education at the turn of the century: traditions, problems, prospects ‒ Proceedings of International scientific conference (pp.3‒4). KhDPU. (in Ukrainian).

Learning to be: the world of education today and tomorrow. URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf000000180

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Кирлик, В. . (2024). РОЗВИТОК ПРОЄКТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-БУДІВЕЛЬНИКІВ ЯК ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 72–77. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.72-77

Номер

Розділ

Статті