НАУКОВИЙ ІНШОМОВНИЙ ЕТИКЕТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.83-87

Ключові слова:

науковий іншомовний етикет, вчителі іноземних мов, гуманітарна культура, наукова комунікація.

Анотація

У статті досліджено значення наукового іншомовного етикету у формуванні гуманітарної культури майбутніх учителів іноземних мов. Актуальність цього дослідження обумовлена комплексністю наукової комунікації, яка включає передачу знань та врахування соціокультурних аспектів. Центральне значення в цьому процесі має етикет, що регулює взаємодію учасників наукового спілкування. Доведено, що володіння елементами наукового мовленнєвого етикету є важливим для здобувачів освіти, оскільки воно є ключовим компонентом підготовки вчителя іноземної мови. Мета статті полягає у висвітленні ролі наукового іншомовного етикету у формуванні гуманітарної культури майбутніх вчителів іноземних мов. Для досягнення цієї мети використано методи аналізу, узагальнення та систематизації інформації з наукових джерел. Розглянуто загальні функції етикету та надані стратегії впровадження навичок наукового іншомовного етикету.

Біографії авторів

Тетяна Кравченко, кафедра англійської мови, літератури з методиками навчання, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

PhD, старший викладач

Тетяна Атрощенко, кафедра педагогіки дошкільної, початкової освіти та освітнього менеджменту, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Наталія Теличко, кафедра англійської мови, літератури з методиками навчання, Мукачівський державний університет, м.Мукачево, Україна

доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Список використаної літератури

Бабич Н.Д. Культура фахового мовлення. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник. Чернівці: Книги – XXI, 2006. 496 с.

Плачинда Т. Формування етикету наукового спілкування у науковців-початківців. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти. 2023. №42. С.94‒107.

Пономарів О. Культура слова. Мовностилістичні поради. Київ: Либідь, 1999. 232 с.

Стельмахович М.Г. Мовний етикет. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine20-2.pdf

Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування. Львів: СПОЛОМ, 2001. 207 с.

Чмут Т.Е., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування. Київ: Вікар, 2003. 224 с.

Brown J.D. Principles of language learning and teaching. London: Pearson Education. 2014. 416 р.

Hyland K. Disciplinary discourses: social interactions in academic writing. Michigan: University of Michigan Press, 2004. 232 p.

Swales J.M. Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge: Cambridge University Press, 1990. 274 p.

Smith A., Brown C. Enhancing Professional Development through International Conferences in Foreign Language Teaching. International Journal of Applied Linguistics. 2019. Vol.29 (2). P.245‒260.

Johnson M., Lee S. The Role of International Conferences in Expanding Professional Networks in Foreign Language Teaching. Modern Language Journal. 2018. Vol.102 (4). P.789‒802.

Brown K., Martinez L. The Benefits of International Internships in Foreign Language Teaching. Journal of Education Abroad. 2017. Vol.20 (2). P.123‒135.

References

Babych, N.D. (2006). Kultura fakhovoho movlennia [Culture of professional speech]. Knyhy ‒ XXI. (in Ukrainian)

Plachynda, T. (2023). Formuvannia etyketu naukovoho spilkuvannia u naukovtsiv-pochatkivtsiv [Formation of the etiquette of scientific communication among novice scientists]. Vykladannia mov u vyshchykh navchalnykh zakladakh osvity, 42, 94‒107. (in Ukrainian)

Ponomariv, O. (1999). Kultura slova. Movnostylistychni porady [Culture of words. Linguistic advice]. Lybid. (in Ukrainian)

Stelmakhovych, M.H. Movnyi etyket [Language etiquette]. URL: http://kulturamovy.univ.kiev.ua/KM/pdfs/Magazine20-2.pdf (in Ukrainian)

Radevych-Vynnytskyi, Ya. (2001). Etyket i kultura spilkuvannia [Etiquette and culture of communication]. SPOLOM. (in Ukrainian)

Chmut, T.E., & Chaika, H.L. Etyka dilovoho spilkuvannia [Ethics of business communication]. Vikar. (in Ukrainian)

Brown, J.D. (2014). Principles of language learning and teaching. Pearson Education. (in Ukrainian)

Hyland, K.(2004). Disciplinary discourses: social interactions in academic writing. University of Michigan Press.

Swales, J.M. (1990). Genre analysis: English in academic and research settings. Cambridge University Press.

Smith, A., & Brown, C. (2019). Enhancing professional development through international conferences in foreign language teaching. International Journal of Applied Linguistics, 29 (2), 245‒260.

Johnson, M., & Lee, S. (2018). The role of international conferences in expanding professional networks in foreign language teaching. Modern Language Journal, 102 (4), 789‒802.

Brown, K., & Martinez, L. (2017). The benefits of international internships in foreign language teaching. Journal of Education Abroad, 20 (2), 123‒135.

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Кравченко, Т., Атрощенко, Т., & Теличко, Н. . (2024). НАУКОВИЙ ІНШОМОВНИЙ ЕТИКЕТ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 83–87. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.83-87

Номер

Розділ

Статті