ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ЧЕХІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.92-96

Ключові слова:

міжособистісні відносини, спілкування, соціальна компетентність, освітнє середовище, школа, учень, Чехія.

Анотація

Мета статті: обґрунтувати особливості розвитку соціальної компетентності учнів в шкільній освіті Чехії. Для з’ясування поставленої мети використано різні методи наукового пошуку: вивчення наукових досліджень з розвитку соціальної компетентності учнів в шкільній освіті – для виявлення чинників розвитку соціальних компетентностей; аналіз, узагальнення, систематизація психолого-педагогічної літератури - з метою визначення теоретико-методологічних засад і основних підходів до розв’язання зазначеної проблеми, дефініційний аналіз поняття «соціальна компетентність»; індуктивно-дедуктивні методи та метод узагальнення - для визначення особливостей розвитку соціальної компетентності учнів в шкільній освіті в Чехії; систематизація – для виявлення напрямів освітньої діяльності в закладах освіти, що сприяють розвитку соціальних компетентностей школярів. В статті обґрунтовано особливості розвитку соціальної компетентності учнів в шкільній освіті Чехії. Визначено, що в шкільній системі освіти в Чехії особливим є врахування можливостей розвитку соціальних навичок та компетенцій соціального характеру, які визначаються як конкретні освітні цілі і завдання в контексті навчальних програм. Запропоновано рівні та виявлено передумови розвитку соціальних навичок: розвиток особистості в умовах природнього і освітнього середовища школи, спілкування та взаємодія з соціальним середовищем на основі міжособистісних відносин і стосунків.

Біографія автора

Василь Лендел, Мукачівський державний університет, Україна

здобувач третього (докторського) рівня вищої освіти спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»

Посилання

Список використаної літератури

Локшина О.І. Зміст шкільної освіти в країнах Європейського Союзу: теорія і практика (друга половина ХХ  початок ХХІ ст.): монографія. Київ: Богданова А.М., 2009. 404 с.

Толочко С.Аналіз досвіду країн європейського союзу у вирішенні сучасних проблем в освіті й науці. ScienceRise: Pedagogical Education. 2018 №6 (26). С.9–15.

Bureš M. Pedagogika pro učitele. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2011. 456 s.

Devito J.A. Základy mezilidské komunikace.1. vyd. Praha: Grada, 2001. 420 s.

Gillernová I., Krejčová L. Sociální dovednosti ve škole. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 247 s.

Hartl P. Psychologický slovník. 3 vyd. Praha: Nakladatelství Jiří Budka, 1996. 297 s.

Hayes N. Základy sociální psychologie. Vyd.7. Praha: Portál. 2013. 166 s.

Jedlička R. Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie. Vyd. 1. Praha: Portál, 2011. 246 s.

Nakonečný M. Sociální psychologie. Vyd. 2., rozš. a přeprac. Praha: Academia, 2009. 498 s.

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: bílá kniha. Praha: Tauris, 2001, 98 s.

Smékal V. Pozvání do Psychologie Osobnosti. Clověk v zrcadle Vědomí a Jednání. Brno: Barrister & Principal, 2002. 517 p.

Vybíral Z. Psychologie komunikace. Vyd.2. Praha: Portál, 2009. 319 s.

Výrost J., Slaměník I. Sociální psychologie. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008. 404 s.

Valenta J. Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi. 1. vyd. Kladno: AISIS, 2006. 226 s.

References

Lokshyna, O.I. (2009). Zmist shkilnoi osvity v krainakh Yevropeiskoho Soiuzu: teoriia i praktyka (druha polovyna ХХ ‒ pochatok ХХІ st.) [The content of school education in the countries of the European Union: theory and practice (second half of the 20th ‒ beginning of the 21st century)]. Bohdanova A.M. (in Ukrainian).

Tolochko, S. (2018). Analiz dosvidu krain Yevropeiskoho Soiuzu u vyrishenni suchasnykh problem v osviti y nautsi [Analysis of the experience of the European Union countries in solving modern problems in education and science]. ScienceRise: Pedagogical Education, 6 (26), 9–15. (in Ukrainian).

Bureš, M. (2011). Pedagogika pro učitele [Pedagogy for teachers]. Grada. (in Czech).

Devito, J. (2001). Základy mezilidské komunikace [Basics of interpersonal communication]. Grada. (in Czech).

Gillernová, I., & Krejčová, L. (2012.) Sociální dovednosti ve škole [Social skills at school]. Grada. (in Czech).

Hartl, P. (1996). Psychologický slovník [Psychological dictionary]. Nakladatelství Jiří Budka. (in Czech).

Hayes, N. (2013). Základy sociální psychologie [Basics of social psychology]. Portál. (in Czech).

Jedlička, R. (2011). Výchovné problémy s žáky z pohledu hlubinné psychologie [Educational problems with pupils from the perspective of depth psychology]. Portál. (in Czech).

Nakonečný, M. (2009). Sociální psychologie [Social psychology]. Academia. (in Czech).

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice: bílá kniha (2001) [National program for the development of education in the Czech Republic: white paper]. Tauris. (in Czech).

Smékal, V. (2002) Pozvání do Psychologie Osobnosti [Invitation to Personality Psychology]. Barrister & Principal. (in Czech).

Vybíral, Z. (2009). Psychologie komunikace [Psychology of communication]. Portál. (in Czech).

Výrost, J., & Slaměník, I. Sociální psychologie [Social psychology]. Grada Publishing. (in Czech).

Valenta, J. (2006). Osobnostní a sociální výchova a její cesty k žákovi [Personal and social education and its paths to the student]. AISIS. (in Czech).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-05-13

Як цитувати

Лендел, В. . (2024). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ В ШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ ЧЕХІЇ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота», (1(54), 92–96. https://doi.org/10.24144/2524-0609.2024.54.92-96

Номер

Розділ

Статті